Statistiek

Comments Posted By Andreas Sokrates Leno

Displaying 61 To 90 Of 131 Comments

EenVandaag

Prof Maurice… u deelt opdrachten en braakt nonsens uit. Ik laat u voor wat u denkt te zijn… woorden gelovend. Wijsheid is immers het voorzien van de gevolgen en heeft niets te maken met begeren.

» Posted By Andreas Sokrates Leno On August 04, 2010 @ 23:55

Maurice… goed lezen! Het woord is niet het ding; dan gaat het zeker niet om het/een concept. Of meent u dat er ook nog zoiets als conceptueel denken bestaat? Dan nog gaat het niet om voor- en tegenstanders, maar om ‘wat is’. Er bestaan immers geen ‘vormen van denken’! Denken kent de [woord]defintie ‘verbinden’, en ja… dat iedereen anders verbindt… zegt niets van positief, negatief noch of er juist gedacht wordt. Dat blijkt wel uit… “Alles wat we nu zijn het gevolg is van hoé… we gedacht hebben.” Denkt u aan mensen die een plein niet over, een tunnel niet door of een lift niet in durven. Met name aan de fysieke reacties daarop.

» Posted By Andreas Sokrates Leno On August 04, 2010 @ 17:59

Het glas als half vol of half leeg beschouwen, heeft niets te maken met positief of negatief ingesteld zijn. Het glas is beide gelijktijdig en een zienswijze, daarmee persoonlijke instelling, doet daar niets aan af. Wanneer Dr. Honig zegt dat positivisme genezing bevorderde, denk ik aan niets anders dan soep. Soep met sliertjes; door woordgebruik. Positief kent taalkundig een, zoals we noemen ‘stellende trap’. Het betekent o.a.: stellig, bevestigend, vast, vast omlijnd. Wanneer we echter, zo meen ik, het hele positivisme en negativisme verlaten als louter denkidee, en ons ‘neutraal’ in- en opstellen, dan betekent dat ‘gewaar-zijn’ en d.i. besef zonder keuze te maken. Zo ook de behoefte niet kennen te willen of moeten [ver]oordelen. Hiervan kan ook gesteld worden dat we dingen onbelangrijk achten ons er druk om te maken en juist dit ‘geen zorgen maken’ is wat een heilzame werking zou kunnen hebben. Positivisme betekent dan echter ‘verontachtzamen’, maar is juidt géén instelling/houding. Het is het ‘niets doen’, wat menigeen echter moeilijk valt. Wees voorzichtig, het is makkelijk hierop in te breken, maar wil ik volledig zijn… word ik hier verwijdert.

» Posted By Andreas Sokrates Leno On August 04, 2010 @ 14:17

Jongetjes

Mevrouw Spaink… for your eyes only… [t.a.v. 19]:

U bent misschien geneigd, uit wat ik zeg een zinnetje te lichten en u daarop te concentreren, i.p.v. te proberen de betekenis van het geheel te begrijpen. Ik ben bang dat, heb ik het bijv. over geen behoefte hebben, of gehecht-zijn, u denkt dat ik er altijd het tegenovergestelde van gehechtheid mee bedoel. Maar ik ervaar en zíe het leven niet in tegenstellingen. Ik zeg altijd niet van vrouwen, noch van mannen te houden, maar van mensen. Ik bepaal niet dat ik of wie dan ook gehecht of niet gehecht moet zijn. Ik probeer altijd te ontdekken wat de waarheid is, want daarin bevinden zich helemaal geen tegengestelden. Zo mag soms blijken [ogenschijnlijk] dat mijn standpunten lijnrecht tegenover dat van anderen staat, daarmee bedoelde ik niet, dat ik het tegenovergestelde geloof van wat anderen geloven. Voor mij doet het er namelijk geen drol toe wat anderen allemaal geloven. Het is volkomen onbetekenend.

Ik tracht altijd duidelijk te maken dat we ons los dienen te maken van tegengesteldheden, van de gehechtheid zowel als van het niet gehecht zijn. Dan ontstaat een nieuw inzicht, dat je juist vrijmaakt van tegengestelden, en zoals waar het hierom gaat t.a.v. mannelijk en vrouwelijke docenten, omdat dáárin niet het probleem ligt/zit.

De waarheid, dat wat is in het leven, is het alles omvattende dat vrij van tegengesteldheden is. Het is dat wat het alles omvat, is heel en dus vrij van de beperktheid van de menselijke geest, zijn denken… waarin de tegengestelden wèl aanwezig zijn. Meer dan van het ene uiterste in het andere te vervallen doet men dan ook niet!!! Zie maar… wanneer mensen arm zijn, arm van geest, arm aan emoties, of gewoon arm aan bezittingen, dan willen ze rijk zijn. Dat is echter alleen maar vluchtend streven naar andere tegengestelden en in elk tegengestelde ligt datgene besloten waaraan ze juist proberen te ontsnappen. Ik heb dat van W. Bush gezegd, toen hij zei: “Je bent voor ons of tegen ons.” Alsof daarmee voor mij bepaald wordt in tegengesteldheden te denken en handelen?

Als je een hekel aan iemand hebt, of het niet met hem eens bent, heeft het geen enkele zin hem/haar het zwijgen op te leggen noch te zeggen dat je van hem moet houden. Dat leidt onherroepelijk tot schijnheiligheid. En dat betekent dat… wanneer je juist probeert vrij te zijn van het hele idee ‘een hekel hebben aan’ je vrijkomt van het idee van onderscheid maken. Dat onderscheid komt immers ook voort uit het hebben van sympathieën en antipathieën.

De waarheid ligt niet/nooit in de stemming van ‘het onderscheid maken’, van bepaalde eigenschappen hebben. Als je echt van liefde vervuld bent, maak je geen onderscheid tussen personen. Let wel… ik heb het nu over liefde en niet zintuiglijke waarneming en gewaarwordingen. Ik zeg dat de ware liefde geen onderscheid kent, want onderscheid ontstaat alleen in het denken. Dualiteit is er als de geest de slaaf is van het ik-besef. Zolang je je niet bevrijd hebt van de oorzaak van de dualiteit, zal alleen het aankweken van bepaalde eigenschappen je niet van het idee ‘onderscheid maken’ afhelpen. Begrijp dit vooral niet verkeerd. Zoek niet naar deugden, maar liever naar de oorzaak van het onderscheid maken. Die oorzaak is het IK-BESEF.

Het is ook volkomen zinloos het ene tegengestelde met het andere te bestrijden. Zodra wie dan ook is gestopt met het voeldoening zoeken in tegengestelden is er heelheid, is er dat wat is en waarop het menen, vinden en denken geen enkele invloed heeft; daarmee buiten de tijd, eeuwig en onveranderlijk. Zolang we een evenwicht tussen tegengestelden zoeken, zullen we [de gehele mensheid] het niet vinden. Pas wanneer we vrij zijn [komen] van zowel het ene als het andere, komt een nieuw inzicht tot stand. Verlossing als bevrijding wil immers niet zeggen harmonie tussen twee tegengestelden, maar het volledig uitbannen van het ik-besef, dat altijd verdeeldheid zaait. Als je vrij bent van die verzameling eigenschappen die het ego vormen, is er geen angst en geen tegengestelde. DIT IS DUS WAAR HET WERKELIJK OM GAAT.

» Posted By Andreas Sokrates Leno On September 11, 2010 @ 16:50

NRC schrijft, en houd uw buik vast: Ouders en scholen weten vaak niet hoe ze om moeten gaan met jongeren die radicaliseren; dat stellen de drie onderzoekers, hoogleraar opvoedkunde Micha de Winter, hoogleraar Jeugd en Educatie Marion van San en pedagoog Stijn Sieckelinck. “Ouders schrikken en wenden hun hoofd af, scholen ook. Ze weten niet precies wat ze moeten doen”, aldus De Winter. “De volwassene trekt zich terug en de jongere raakt geïsoleerd. Maar een adolescent heeft juist tegenwicht nodig.” Dat jongeren, met name jongens, radicale ideeën ontwikkelen, is niet iets nieuws, stellen de onderzoekers, het hoort bij de puberteit.
Lang leve de wetenschappers….

» Posted By Andreas Sokrates Leno On September 11, 2010 @ 15:11

Ik weet dat de oplossing het ‘zien’, het onafhankelijk schouwen is, zonder zelfs maar de behoefte te hebben te willen be- en veroordelen. Dit om überhaupt [vrij van elk ik-besef] te kunnen zien wat er werkelijk gaande is.
Ik weet dat de oplossing in het ‘ongegroepeerd blijven’ te vinden is. Maar kan het? Zien mensen dit in en kúnnen ze het? Kunnen ze zonder vergelijkingen, die ze altijd en alleen maar in hun voordeel maken, en kunnen mensen zonder dualiteit? Neen.
De reden? Het, door zowel onderwijzers als onderwijzeressen, aanleren van hoe conflicten en problemen te veroorzaken, want dat is wat er werkelijk gebeurd. De maatschappij/samenleving bestaat immers hoofdzakelijk uit het tegen elkaar zijn, omdat we denken zelf zo te zullen overleven!
M.a.w. lijkt ons dit niet het ware probleem, in plaats van onzinnig te struikelen over van welk geslacht een docent is? Ik durf zelfs te stellen dat mensen het niet anders willen, dan zoals het nu is. Stel je voor… geen ‘Ik’ meer?

» Posted By Andreas Sokrates Leno On September 10, 2010 @ 03:11

Sjaak:)… toch wel… het gaat om katten èn poesjes; om mannelijk en vrouwelijk.
Voorts: Zoals ik het zie gaat het strikt genomen louter om scheidingen aanbrengen. Scheidingen die hier ‘de mens’ opsplitst in mannelijk en vrouwelijk. Dat is iets zieks voor godsdiensten, niet voor de weldenkende, vrije mens. Beter- of slechter-zijn door sekse is aan holbewoners en al eeuwen achterhaald. Ik denk aan de plaatselijke huisartsenpraktijk, waar alhier de keuze aan de patient is een vrouwelijke of mannelijke huisarts te kunnen consulteren. Hoe achterlijk is het niet je keuze op sekse te maken en niet op kwaliteit? Kortom… de mens heeft niets anders gedaan dan scheidingen aan te brengen en heeft altijd geleid tot opstand, weerstand, tegenstand, een volkomen illusoir bestaan en zelfs moord en doodslag. [Iran – steniging].

» Posted By Andreas Sokrates Leno On September 09, 2010 @ 14:24

Zandkastelen

Zie het niet-resultaat, zoals voorspeld…
VVD…
WIJ zijn de GROOTSTE…
maar door slechts één vijfde van Nederland gekozen.
Wat heb je dan te vieren?…
wanneer 80% tegen je [de komende MP] is…

» Posted By Andreas Sokrates Leno On June 10, 2010 @ 12:40

Alidor: Stemmen blijft juist scheidingen aanbrengen betekenen. Wie wil daT? Hij die stemt… handelt. Stel je eens voor dat niemand handelt. Dan zal niemand tegen-zijn en is het toch nu vrede? Respect, het respecteren betekent toch niet-verwijten, niet-afrekenen, niet-oordelen en dus niet veroordelen?
De politiek heeft bewezen niet het antwoordt te zijn, gelijk dat geldt voor elke godsdienst. Zij bestaan door vijanden en debatteren/ discussieren, hetgeen louter volharding betekent. Tot en met elkaar middels dialoog zat en zit er niet in.
Thomas: Denk je niet dat je jezelf gaat bewijzen hetzelfde te doen… over vier jaar? De geschiedenis laat zien dat… het afrekenen met de ene… en het stemmen op een andere… tot niets leidt. Niet anders dan dat de stemmer volgeling blijft, achteraan loopt en dus in de shit van een ander, zoals dat bij kuddes het geval is. En goud halen? In de politiek? Dat moeten anderen doen? Kijk dan eens goed naar de wereld, die wreed en barbaars is. Is dat niet dankzij politici? Daarvoor zet je je handtekening toch niet; maak je een hokje toch niet rood?

Ik weet wel… mensen geleerd te moeten ‘WINNEN’ van een ander. De westerse denk- en handelswijze komt echter neer op een beleid van bestraffing en vergelding, waarbij je laat zien dat jij de sterkste bent.
En dat, in deze competitief bedachte samenleving, is catastrofaal!
Afgezien van de morele kant leidt dit altijd tot rampzalige gevolgen.

» Posted By Andreas Sokrates Leno On June 08, 2010 @ 23:04

Kies wijs, kies voor je zelf. Wie stemt zegt leiding over zijn leven nodig te hebben; is zijn stem kwijt. Curieus is dat zij die toch stemmen dat nooit op hun eigen partner zullen doen. Zeker niet voor een periode van vier jaar… en daar delen ze het bed ook nog mee. Echt hilarisch.
Dan wel stemmen op een totaal vreemde? Wie ken onze historie niet? Wie kan niet zeggen dat de politiek, hand in hand met welke godsdienst dan ook, gefaald heeft? En wie weet niet, omdat ze niet zonder strijdt en vijanden kunnen, dat dit zo zal blijven?
Dus? Stem op uzelf en… heb daar voldoende aan, want stemmen op iets of iemand anders laat hoofdzakelijk zien op wie u tegen bent. En waarom zou u? Waarom zouden we die verdeeldheid willen zaaien? Waarom willen we een samenleving die – door politiek en godsdienst – in competitie is en blijft?
Het is dan ook nbog eens andersom. Men zegt dat, stemmen we niet, geen rechten meer hebben. Achterlijk is het dat ze tegen de stemmer hetzelfde zeggen, te weten: “Hou je mond… je hebt gestemd.” De niet-stemmer blijft dus het recht behouden commentaar te blijven leveren. Hij heeft zichzelf daar voor vrijgehouden immers.

» Posted By Andreas Sokrates Leno On June 08, 2010 @ 21:32

Ontzien

JPAUL… EENS!!!
Geen emoties, maar vals sentiment is wat ik hier lees.
Heeft u wel eens stilgestaan bij de vraag wanneer je kunt zeggen sportman/sportvrouw te zijn?
Dat is wanneer je TEGEN je medemens bent.
Dat is wanneer je zelf iets wordt nadat je een medemens vertrapt, vernederd, gekleineerd, verslagen hebt. Hetzij in punten, afstand en of tijd. Tijd die zelfs tot in duizendsten van seconden bepaalt dat jij de beste bent. D.w.z. het grootste, zieke Ego hebt.
Wie van mij wil winnen?
Hij/zij heeft het al bij voorbaat en zonder strijdt te hoeven leveren. Van Harte. Ik kan zonder vijanden en tegenstanders. In het [ uw] Nederlands woordenboek lezen we achter Sport: ‘ontspanning door lichaamsoefening’. Daar schaar ik mij achter, maar herken het niet in de praktijk.
Mijn vragen zijn helder: Waarom willen we die competitieve samenleving? Waarom of waarvoor willen we tegen elkaar vechten/strijden? Waarom kunnen we niet zonder vijanden/tegenstanders? Waarom kan de sporter niet [eens] zonder publiek?
Het sporten voor je land… ook zoiets zieks.
In mijn belevenis heet dat Nationalisme en is levensgevaarlijk gebleken. Sport houdt dus ook nog eens grenzen, afscheidingen en beperkingen in stand, die bewezen hebben te leiden tot weerstand, opstand tegenstand en vooral agressie en vernieling.
Dit is in elk geval gaande wanneer ik ‘gewoon’ naar de wereld kijk. Mensen in dualiteit. Mensen met anderen en vooral zichzelf in conflict . En conflict staat juiste waarneming altijd in de weg.
Dan heb ik het nog niets eens over het feit dat vorig jaar [in Nederland], circa 743.000 mensen bij ziekenhuizen zijn afgeleverd [200 per dag hoor!!!], met een sportblessure, waarvan een deel naar de paralympics kon. Onze premies omhoog….
Het heeft, om een andere misvatting uit de weg te ruimen, ook NIETS te maken met je eigen grenzen verleggen. Er is geen grens namelijk.
Zie hoe men het kleine kind al voorhoudt dat, is het niet de beste, de slimste, de snelste, het niet mee zal tellen in de maatschappij en hoe wij het dus opzadelen met tegen zijn medemens te LEREN zijn.

» Posted By Andreas Sokrates Leno On March 22, 2010 @ 12:18

Wennen

Bent u weleens in Griekenland op vakantie geweest? Kleine kans dat u daar een fysiek en of geestelijk gehandicapte bent tegengekomen. Binnen het Grieks-orthodoxe geloof worden dergelijke mensen namelijk als ‘màrtiras’ [martelaar] gezien. M.a.w. zij zijn de door god gestraften en worden dan ook uit een zekere [familiaire] schaamte ‘opgeborgen’ en dus uit het straatbeeld verwijdert. De toerist mocht eens denken… nietwaar.
Mij zegt het in eerste instantie dat, zodra we al een vertrek-, uitgangspunt in ons denken hanteren, we altijd onjuist zullen oordelen.
We kunnen stellen dat we door de invloeden van opvoeding, opleiding en geloof, religie allemaal ‘gemankeerd’ aan ons leven zijn begonnen, maar de vanaf de geboorte blinde… zal hij/zij zich als gehandicapt ervaren? Is iemand dan niet pas een gehandicapte wanneer hij dat zelf vindt?

» Posted By Andreas Sokrates Leno On February 27, 2010 @ 11:09

Donatie

Taalvervuiling? Taal, dan wel woorddefinities, doen dat zelf. Alles is naamloos geboren en het woord is niet het ding. Een boom IS géén boom. We hebben het zo genoemd hebben; gelijk van één plus één niet gezegd kan worden dat het twee IS. Wij benamen dingen, maar IS niet de naam; het woord.
Neem o.a. het woord ‘naïef’, dat zelfs twee tegenstrijdige definities kent, te weten: ‘natuurlijk’ en ‘onnozel’.
Is het mede daarom niet veel belangrijker ons te buigen over het feit welke mensen en waardoor ze in deze samenleving uit stelen van eten moeten? Zeker is dat, steel je een potje pindakaas, de boete ook niet voildaan kan worden. Dat wordt zitten en wel á 50 euro per dag op Staatskosten, daarmee die van ons allen. En heeft ‘bestraffen’ ooit tot een betere samenleving geleid?

» Posted By Andreas Sokrates Leno On February 25, 2010 @ 11:43

Warm aanbevolen

En dus wat voor dinner of girls zijn het :)

» Posted By Andreas Sokrates Leno On February 20, 2010 @ 04:10

Geek: ‘a person with an unusual or odd personality’… right?

» Posted By Andreas Sokrates Leno On February 19, 2010 @ 18:17

Niet alles is reclame

Stemmen op een ander of een groep/groepering wil zeggen dat ik leiding nodig heb over mijn bestaan. Dat is niet het geval.
Het niet-stemmen betekent dat we onze stille stem laten horen en die is vele malen krachtiger. Misschien zou een beter democratisch gedachtegoed zijn wanneer we gekozenen ook [weer] weg zouden kunnen stemmen.
Dan nog, en ik leg het u allen maar ter overdenking voor: Hoe komt het dat u op een totaal vreemde stemt – voor de komende vier jaar – en haalt u het niet in uw hoofd om dat op uw meeste geliefde te doen?
Wie zegt tegen zijn partner: “Schatje… wat jij allemaal wil doen de komende vier jaar… ik stem blind op je.”
Neeeeee dat zit er niet in. Wel op een ander z’n mooie woorden, beloften [zelfs louter geslacht] en kijk dan eens naar de praktijk van de afgelopen 2 millennia. Wie kan niet zeggen dat elke regering [hand in hand met welke godsdienst dan ook] GEFAALD heeft?!
Want weet u… ze kunnen niet zonder strijdt, dus ook niet zonder vijanden en hebben alleen maar mensen van elkaar gescheiden, tegen elkaar opgezet en de oorlog ingestuurd. Dat verzin ik toch niet?
Wie stemt dan nog steeds op louter onzekerheden???

» Posted By Andreas Sokrates Leno On February 17, 2010 @ 17:20

Steun Jennifer Hopelezz!

In volgzaamheid en gehoorzaamheid zit altijd angst verscholen en het is die angst welke de menselijke geest verlamt.

» Posted By Andreas Sokrates Leno On February 17, 2010 @ 05:26

Alice nadert

Alle ideologieën zijn idioot; geldt ook voor idolatrie, want het is conceptueel denken en laat dat nu de mensheid van elkaar gescheiden hebben. Of dat nu door de politiek, godsdienst of op persoonlijke noot geschiedt speelt hierbij geen enkele rol.
Vrijheid, het vrijkomen van verlangen[s] zit er niet in; maakt mensen angstig zelfs en die zijn in de regel ook agressief van aard. Me dunkt dat de [levens]opdracht toch het vrijkomen van onvervulde verlangens is.
Dan nog… geduld kun je niet hèbben en bijna niet kunnen wachten is het wèl kunnen. Sentiment dus, valse emoties. Het aanhangen, volgen, adoreren is louter een vlucht uit een monotoon, naïef en barbaars bestaan.
Het komt dus op één ding neer. Liefde. Liefde betekent namelijk niet begeerte; kent geen bezit, is geen afgunstige, egocentrische bezigheid en kent al helemaal geen herhalend karakter.
Zo hoor je mensen praten over liefde, maar snappen doen ze het [haar] niet. Ze zijn op zichzelf geconcentreerd en dat laat zien dat het ze ontbreekt aan liefde.
Alice in Wonderland… en ze leefde nog lang en gelukkig?… en nog een keer, nog een keer, nog een keer…

» Posted By Andreas Sokrates Leno On February 15, 2010 @ 06:10

Uit vrije wil

Hulp bij zelfdoding op Kameragenda
Update: zaterdag 13 feb 2010, 10:17
Oorspronkelijk afkomstig van Teletekst:
De initiatiefgroep Uit Vrije Wil zegt voldoende handtekeningen verzameld te hebben om hulp bij zelfdoding op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. De groep begon maandag met de actie.

» Posted By Andreas Sokrates Leno On February 13, 2010 @ 13:35

Spaink 11: Dan komt het dus [toch] weer op angst aan, denk je niet? Horig aan een overheid uit angst op bestraffing? Ik zal je dit zeggen – en beslist niet om de flinke bink hier te acteren. Wie van mijn dierbaren – op welke leeftijd dan ook – mij te kennen geeft ermee te willen stoppen, help ik. No matter what. Want het probleem, zoals ik dat zie, is die angst bestraft te worden. M.a.w. waarom láten we ons niet bestraffen? Of gaat Liefde plots niet voor angst? Dank voor je reactie om hierop uit te komen.

» Posted By Andreas Sokrates Leno On February 13, 2010 @ 05:47

De vraag waarom het op/vanaf 70 is gesteld, is afkomstig van de groep ‘uiit vrije wil’ en DIT blog van K. Spaink. Wat Max zegt doet er hier niet toe. Dus ik herhaal: Wat is hier het uitgangspunt/motivatie geweest het op 70 te stellen?

» Posted By Andreas Sokrates Leno On February 13, 2010 @ 00:26

Wie heeft en waarom de geleefde tijd op [pas] zeventig gesteld?

» Posted By Andreas Sokrates Leno On February 12, 2010 @ 20:21

Big Brother Awards

Johan: ‘Niemand’ begint bij de enkeling en hoe curieus het moge klinken ‘niets doen’ is het antwoordt. Wanneer ‘niemand’ iets doet, is het vrede; wanneer ‘iemand’ niets doet, komt hij van zijn verslaving af.
Ons is ingepompt dat altijd de schouders eronder zouden moeten, dat eraan gewerkt moet worden om iets te bereiken, weet ik, maar zo onwaar.
Zo is het de mens die, doordat hij aan de slag is gegaan, zijn lijden heeft gecreëerd, goden geschapen heeft. Zeg nu niet dat we het stelsel niet kunnen veranderen, want dat kunnen we wel. We zullen het echter niet in een groep[ering] vinden, maar in jou en mij. Of is jouw gulden regele niet ‘Geef nooit je verlangen op’?

» Posted By Andreas Sokrates Leno On February 12, 2010 @ 14:09

Johan:
Grieks: Dímos = gemeente = onderdeel van een staat, bestuurd door een gemeenteraad en een college van burgemeester en wethouders die weer uit náám van de gemeente = gemeenschap handelt.
Grieks: Krátos = Staat, overheid, staatsmàcht; ook: ‘kracht’.
Maar… het gaat hier niet om geschiedenis en wat in andere landen is. Wat blijft, zoals in Nederland, is dat het volk stemt en machthebbers zelf kiest en dat dáár – in aanvang – de oplossing ligt en niet in het klagen, lamenteren et cetera, dat achteraf is. Zo was in elk geval mijn bijdrage bedoeld.

» Posted By Andreas Sokrates Leno On February 11, 2010 @ 18:06

Democratie wil o.a. zeggen dat het volk vertegenwoordigers kiest. Het, ook hier, komisch geneuzel over en tegen die vertegenwordigers vraagt dus om een stapje terug te zetten. Stem/kies niet. Haal niet de enkeling, maar de massa volgelingen onderuit, gelijk het schoppen niet tegen de paus, Mohammed, Jezus, God/Allah, Hitler, Hoessein e.d. gekeerd moet zijn, maar tegen de schreeuwende volgelingen [om change]. Het volk dient [inzichtelijk] wijzer te worden omwille van democratie en dus niet te stemmen op wie hen onderdrukt, casu quo… heb geen leiding over je leven nodig. En wat vingerafdrukken betreft? Zo simpel. Binnen een minuut heb je ze niet meer wanneer je ze ‘even’ over een velletje fijnschuurpapier haalt.

» Posted By Andreas Sokrates Leno On February 11, 2010 @ 15:41

Ideetjes

Vanaf aanstaande maandag ga ik mijn cliënten alleen nog maar adviseren dat zelfdoding een leuke laatste [financiële pret] maand op kan leveren.

» Posted By Andreas Sokrates Leno On February 03, 2010 @ 08:22

BBA nominaties bekend

Wanneer iemand bekend wil worden zal hij daar alles aan doen; mag iedereen zo goed als alles van hem/haar weten. Hij/zij poseert zelfs graag voor roddelbladen, zal z’n best doen in zoveel mogelijk programma’s te komen, et cetera. Zelfs van negatieve publiciteit zal hij zeggen dat het erbij hoort als ook reclame.
Wat zegt dit van zo iemand?
Weinig. Hij heeft als ‘ster’ een ziekelijk Ego. Punt.
Het zegt veel meer van het volk, die van hem/haar wil lezen, horen, zien en volgen. Zij maken het dan ook mogelijk, gaande; houden het in stand.
Het is daar waar de intelligentie van de natuur alles zegt van de minste inspanning om moeiteloos, zorgeloos en in harmonie en liefde voort te gaan. Dus mijn bewustzijn blijft gevestigd op weerloosheid.
Ik voel dus niet de minste behoefte om mijn standpunten te moeten verdedigen. Ik voel net zo min de noodzaak te overtuigen of anderen te overreden om mijn standpunt te aanvaarden. Ik zal wèl open blijven staan voor alle standpunten, maar ook niet vastzitten zijn aan één van hen. Traceerbaar of niet, daar komt dan wel weer een wetje voor.
Wees als water… dat zonder strijdt… zonder bang te zijn… overal komt.

» Posted By Andreas Sokrates Leno On January 29, 2010 @ 15:09

Potje poepen

Is het overigens niet zo, in het verlengde hiervan, dat men zich enorm laat opfokken? Op de radio kun je bijna dagelijks reclamespotjes horen om snel naar een website te gaan om te checken of je niet iets mankeert. Scoor je een aantal punten dan maar snel naar de huisarts. En van huisartsen weet ik dat circa 80% er komt om louter gerustgesteld te worden en ‘mankeert’ dus niets. De vraag is dan of we angstig gemaakt worden, of dat we ons dat laten. Ik denk het laatste, maar ook aan de vraag waar of dat beeld vandaan komt, gezien het feit dat het een mix moet zijn van kwantiteit en kwaliteit van leven. Heb ik het mis wanneer ik vermoed dat een zekere meerderheid alleen maar langer mee wil blijven doen?

» Posted By Andreas Sokrates Leno On January 31, 2010 @ 15:06

Draagvlak

Mariska, worden mensen door de wet- en regelgeving zelf… niet op het spoor van de boef gezet? Ik denk dat er een groot verschil te duiden is tussen mensen die met voorbedachte rade om een uitkering gaan, zich ziek voordoen, en mensen die dat [buiten hun schuld om] worden en er gebruik van moéten maken.
Er bestaat niet voor niets de krachtige uitspraak dat alle wetten het onmogelijk maken eerlijk te leven; tevens ongemakkelijk. Met name voor hen die geen kwaad kennen; niet op misbruik uit zijn. Ik denk bijv. aan al die mensen, die louter omwile van leeftijd aan de kant gezet worden.

» Posted By Andreas Sokrates Leno On January 26, 2010 @ 15:06

Maurice… het is heel goed mogelijk dat mijn Nederlands niet goed, volwassen, duidelijk genoeg is meneer. Ik bedoelde helemaal niet dat u afgeluisterd wordt of zou worden, maar door wie en wie we niet kennen. Daarmee, zoals gesteld werd, doelend op… dat iedereen bij mensen over de vloer kan komen om hen te controleren, waar dan ook de link mee gelegd wordt. Ook die kennen we niet… begrijpt u?
Volgens mij ben ik dan ook niet off-topic, zoals u veroordelend meent te moeten stellen. Als rechterhand van mevrouw Spaink?
Ik weet ook niet wat u bedoelt met ‘iig niet lang’ meneer Maurice.
En proberen? Ik heb zo’n hekel aan mensen die alleen maar proberen. Laten wij ons eerst voorbereiden, want zij die alleen maar geprobeerd hebben zitten gevangen.
Is het misschien zo meneer dat, wat u zelf niet begrijpt, veroordeelt? Weest u dan alstublieft behoeder in plaats van hoeder en stelt u mij dan eerst vragen over wat u mogelijk niet begrijpt of ik misschien niet inzie.

» Posted By Andreas Sokrates Leno On January 20, 2010 @ 03:41

«« Back To Stats Page