Vertrouwen [3]

[Zie ook de voorlopers van deze column: Vertrouwen [1] en Vertrouwen [2].]

We zijn geconditioneerd geraakt dat de overheid onze gangen moet kunnen nagaan. Waar we zijn, wat we kopen, wie we mailen, bellen of sms’en, welke websites we bekijken: de overheid moet die informatie vastleggen. Het beoogde doel van deze ongeëvenaarde surveillance, wordt ons op het hart gedrukt, is terroristen vangen. Of criminelen. Mensen die in kinderporno doen. Of fraudeurs.

Mogelijk begon de grootschalige afluisteroperatie waarin we verzeild zijn geraakt, inderdaad zo: met het oprechte verlangen om boeven te vangen. Maar inmiddels zijn we in een radicaal andere fase beland.

De documenten die Edward Snowden prijsgaf, laten zien dat alle burgers in het westen permanent worden afgeluisterd, zowel door hun eigen als door andere overheden, en wel op grotere schaal dan iedereen voor mogelijk hield. Vrijwel niets wat gewone burgers doen, valt buiten de spiedende blik van de veiligheidsdiensten.

Ze beperken zich daarbij niet tot het legaal onderscheppen van informatie. De verzamelde westerse geheime diensten zijn inmiddels akelig proactief geworden.
Belgacom onderhoudt een van de grootste internethubs ter wereld: veel Afrikaanse en Aziatische internetverbindingen lopen via hen. De Britse geheime dienst – na de NSA de grootste afluistervink ter wereld – had geen wettelijke grond om toegang te krijgen tot de netwerken die Belgacom beheert, en besloot toen om de boel dan maar te hacken. Ze installeerden dusdanig ingenieuze achterdeuren in de systemen van Belgacom dat het bedrijf de hack pas twee jaar later ontdekte.

Heb je het ooit zo zout gegeten?! De Britse geheime dienst hackt een keurig Europees bedrijf in een bevriende natie teneinde toegang te krijgen tot al het verkeer van de internationale klanten van dat bedrijf, nota bene om daarmee de aan diezelfde geheime dienst opgelegde wettelijke beperkingen te omzeilen?

De Snowden-documenten die Der Spiegel dit weekend publiceerde, bewijzen dat deze Belgische affaire geen uitzondering is. De NSA blijkt ook de Grieken af te luisteren. Met welk doel of recht? Niet om terroristen of kinderpornohandelaars op te sporen, dunkt me.

Diezelfde documenten tonen aan dat de NSA zich al jarenlang inspant om encryptie te breken. Ze forceren bedrijven om achterdeuren in te bouwen in voorheen veilige protocollen, lekken in software houden ze achter teneinde die zelf te kunnen misbruiken, en tijdens internationaal vergaderingen over cybersecurity doet de NSA alles om veilige protocollen af te zwakken en deugdelijke standaards te compromitteren.

Dat uw bankverkeer straks niet meer veilig is, dankt u aan de NSA. Veilig bankverkeer vinden zij namelijk lastig, net als privacy dat eerder was.

We worden door meerdere overheden tegelijk in de gaten gehouden. Geen van die overheden legt daarvoor verantwoording af, en allemaal schenden ze op grote schaal burgerrechten, wetten en verdragen.

We leven in de DDR. In versie 2.0, dat dan weer wel.

Author: Spaink

beheerder / moderator

12 thoughts on “Vertrouwen [3]”

 1. Tja, ze is gevallen, “De Muur”; maar wel de verkeerde kant op. We zijn nolens volens allemaal bevorderd tot Inofficieller Mitarbeiter en Das Leben der Anderen is ons eigen bestaan.
  Het zo verfoeide communisme is niet verslagen; het heeft zich onder pseudoniem te onzent gevestigd. De naam is Mysterie van Veiligheid.

 2. Schaam, schaam, schaam: in jute gekleed en met ruimbemeten porties asschen op ‘t moegestreden hoopht ga ik door de dreven, want het heet: “Inoffizieller” (mit “Z” geschrieben; statt mit “C”)

  Ach, die allerbeste brave minister Plasterk (ja ik zeik (plast sterk) maar what’s in a name?) die in 2013 bij Twan Huys in “Nieuwsuur” een brief uit zijn colbert toverde (en wie had bij zo’n demonstratie van gebrek aan media-training geen reminiscens aan Erik van Muiswinkel zijn AntonGeesink-pastiche) om daarna uit te leggen dat voor iedere goed te keuren telefoontap hij toch zeker 2 (zegge: twee) A4-tjes met onderbouwing van dat verzoek moest doornemen, alvorens hij, de ter zake bevoegde bewindspersoon, er zijn handtekening onder zetten wilde.

  (dit naar aanleiding van de genoemde 1,8 (één komma acht) miljoen taps van één hele maand – dat zijn er zestigduizend des daags)

  Onze minister neemt derhalve uit hoofde van zijn functie als zijn broeders’ hoeder dagelijks 120.000 (zegge: honderdentwintigduizend) pagina’s A4 met informaatsie tot zich. Petje af! (oh nee: Flambard, heet dat in zijn geval)

 3. @ Karin Spaink:
  Het is goed om waakzaam te zijn en te attenderen op de steeds verdergaande opslag en koppeling van data, maar het gevaar van inlichtingendiensten wordt mijns inziens toch wel overdreven.

  Dat “alle burgers in het westen permanent worden afgeluisterd” is bijvoorbeeld pertinent niet het geval. De soms wel erg sensatiebeluste mediaberichtgeving heeft het regelmatig zo doen voorkomen, maar uit de Snowden-documenten blijkt er geen enkel bewijs voor zo’n 100% surveillance.

  In zijn boek “No Place To Hide” zegt ook Glenn Greenwald expliciet dat de NSA met al haar capaciteiten NIET in staat is om elke e-mail te lezen of elk telefoongesprek te beluisteren (originele uitgave, p. 175). Hij heeft dit later ook op twitter nog eens bevestigd.

  De grafieken die in 2013 gepubliceerd werden als zijnde bewijs voor dat burgers in diverse Europese landen door de NSA zouden worden afgeluisterd, bleken achteraf verkeerd geinterpreteerd: in werkelijkheid ging het om data die deze landen zelf bij missies in bijv. Afghanistan verzamelden en met de NSA deelden.

  Bij diverse andere activiteiten en operaties van NSA en GCHQ kunnen zeker vraagtekens gezet worden, maar om er vervolgens ook iets aan te veranderen, moeten we eerst precies nagaan wat ze wel en niet doen. Louter op basis van ongegronde mythes valt er weinig zinnigs te ondernemen.

 4. @3.Peter ≡ 08 Jan 2015 ≡ 00:23
  Maar de “behoorde” LIEGT daaromtrent.
  Die zogenoemde ‘overheid’ ofwel ‘de boven ons gestelde(n)’ (van Godswege of door demagogie; doet er niet toe – het gaat erom dat zij zich om ons dienen te bekommeren) blijkt er een verborgen agenda op na te houden. En mag NIET ons als potentieel gevaar te zien.
  De overheid staat te mijnen (én Uwen) dienste; is gedelegeerd, afgevaardigd en derhalve ONDERgeschikt. Alsof de salarisadministratie bij Philips bepaalt welke kleuren er op de televisie dienen te verschijnen.

 5. Peter @ 3: De geheime diensten slaan zowat alles op, en kunnen vrijwel alles lezen. Dat ze net metterdaad alles lezen, is een futiel argument, temeer daar het ‘lezen’ van alle communicatie is uitbesteed aan algoritmes.

  Lees je even in over Tempora; de link staat in het stuk. Een van de allergrootste internationale backbones wordt volledig afgeluisterd door de Britse geheime dienst.

 6. @ Karin:
  Dat inlichtingendiensten alles opslaan is ook niet waar. Zelfs de inmiddels ongeldig verklaarde Europese dataretentierichtlijn voorzag in een bewaartermijn van maximaal 1 jaar. Wat zulke diensten doen is zo gericht mogelijk uit bepaalde kabels of satellietverbindingen filteren wat ze denken nodig te hebben voor de hen gestelde doelen.

  Tempora werd in de mediaberichtgeving ook nogal overschat. Zoals in het wikipedia-artikel te lezen is, is het feitelijk de Engelse versie van het Amerikaanse XKeyscore: het creeert een buffer (max. 3-5 dagen voor inhoud en max. 30 dagen voor metadata) van de data uit bijv. internetkabels, zodat analisten daar een extra zoekmogelijkheid op hebben.

  Dit naast het automatisch uitfilteren van communicatie aan de hand van selectors (zoals telefoonnummers en e-mailadressen). Alleen wat aan die zoekcriteria voldoet wordt eruit gevist en opgeslagen. De rest van de data verdwijnt gewoon weer.

  Uit de Snowden-documenten blijkt wel dat er hierbij soms nogal veel “bijvangst” is, iets waar ook de diensten zelf niet blij mee zijn, maar wat technisch erg moeilijk blijkt te voorkomen.

  Wat in dit verband veel problematischer is, is dat, anders dan de inlichtingendiensten, de grote internetbedrijven wél bijna alles ongelimiteerd opslaan. Google, Facebook e.d. zijn niet zo selectief en willen alleen nog maar meer data – data die dus ook door inlichtingendiensten gebruikt kunnen worden, want die hoeven maar met een bevelschrift aan te komen om iemands hele archief op een van zulke sites op te halen.

  Zo gezien is de datahonger van de commerciele internetbedrijven dus een dubbel gevaar.

 7. Peter @ 6: Je hebt het over de gereguleerde aftapvormen, zoals bv de datarententierichtlijn. Wat door Snowden nu juist is blootgelegd, is dat geheime diensten daarnaast van alles en nog wat illegaal afluisteren, zonder dat wij dat wisten; daar heb ik het over. Via Tempora in de UK wordt een van de grootste backbones van het internet totaal afgetapt -en ja, ook antionaal verkeer gaat vaak alsnog langs internationale backbones- en wat Tempora tapt, gaat bepaald niet alleen over metadata.

  Je beschrijft het zelf al: via Tempora wordt alles onderschept en een paar dagen bewaard; metadata zelfs een maand. Dat is: illegaal en grootscheeps afluisteren. Hoe lang die datat wordt bewaard, is niet relevant. Het gaat erom dat het gebeurt en dat het volstrekt illegaal is.

 8. 6.Peter ≡ 09 Jan 2015 ≡ 01:15
  De inlichtingen- en/of “veiligheids”dienst beweert “alles te willen hebben” om ons te beschermen. Of ze alles hebben, valt te bezien. Indien wél; ontbreekt het te enen male aan kracht om dat alles ook te lezen – laat staan (juist) te interpreteren.

  Sinds jaar en dag wordt de (naar later blijkt) pleger van aanslagen (al van vóór nijn-elevun) in de vruchteloze gaten gehouden en van overheidswege blunder op faux-pas gestapeld om telkenmale met een “ja, maar” vergoelijkt te worden.

  Er bestaat tussen “gegevens” en “informatie” een levensgroot verschil!

  Als Jantje weet dat de informatie op pagina 256 te vinden is: weet-ie iets.
  Als Pieter weet dat de informatie in het boek te vinden is: dan weet Pieter derhalve méér? Of als Lies weet dat het zich in de (véél) uitgebreidere biebs van de grote stad Washington bevindt; weet Lies dan nóg meer? Nee, dan Anna, die de niet te versmaden Lenin-bibliotheek ontdekt heeft: die weet bijna alles!

  Antwoord van de “behoorde” luidt: “geef méér mogelijkheid (méér fondsen/geld)” om ons zegenrijke werk voort te zetten.
  Barking up the wrong tree.

  Een gek hou je niet tegen. (punt)

  Het is, in essentie, een psychiatrisch probleem.
  Grootheidswaan, heerszucht en domheid; deze drie – maar de meeste van deze is de domheid. (vrij naar Gerard Kornelis Franciscus, markies, van het Reve zijn interpretaatsie van de apostel Paulus – aan wien ik (maar dit volkomen ter zijde) een godsgruwelijke bloedhekel heb)

  Als Mohammed (Vrede /* zij met Hem) de Profeet beledigd wordt, ga ik Hem verdedigen en wreken; want Hij kan overduidelijk niet voor zichzelf opkomen.

  /*(waarom iemand de Vrede wensen? Welnu: analoog aan het de zieke gezondheid wensen. Een belligerent iemand wenst men vrede.)

  Hoe weet ik of de Profeet Zich beledigd voelt? Is er soms een telefoontje gepleegd vanuit het hiernamaals of heeft Allah Zich in Zijn alomtegenwoordigheid bij ‘t dichtstbijzijnde kantoor van ‘t O.M. gemeld met een klacht?

 9. @ Karin:
  Snowden heeft inderdaad onthuld dat NSA en GCHQ een hoop dingen doen waar het grote publiek geen weet van had. Maar dat maakt het nog niet illegaal. Wat de NSA doet is binnen de bestaande wettelijke kaders vooralsnog geheel legaal – o.a. goedgekeurd door de daartoe aangewezen rechtbank, ook al besluit die achter gesloten deuren, maar in Nederland is dat in zulke gevallen niet anders.

  Ik hoop dat je met me eens bent dat er toch wel een verschil is tussen data verzamelen en deze ongeacht relevantie voor onbeperkte tijd opslaan (zoals de internetbedrijven doen) en data 3 dagen lang in een buffer houden om deze te doorzoeken naar specifieke en van hogerhand goedgekeurde doelen (zoals de inlichtingendiensten doen) – waarbij alleen de data die aan die criteria voldoen worden bewaard.

  Overigens wordt met Tempora en XKeyscore ook niet “alles” onderschept: die systemen zijn gekoppeld aan internetkabels en satellietverbindingen die de meeste kans op nuttige inlichtingen bieden, en de documenten laten zien dat het vooral (maar niet uitsluitend) om kabels van en naar het Midden-Oosten gaat.

  Uiteraard staat het iedereen en ook jou vrij om deze methodes af te wijzen of buitenproportioneel te vinden, maar probeer dan zo precies mogelijk aan te geven welke concrete aspecten je het niet eens bent. Op basis van ongenuanceerde generalisaties is het moeilijk om concrete verbeteringen in de werkwijze van zulke diensten aan te brengen.

 10. ==We leven in de DDR. In versie 2.0, dat dan weer wel.==

  Ja, vertel mij wat, da’s al langer duidelijk! En de scheiding van geesten polariseert zich ook met de dag.

  Jij somt nu de feiten op, zou mij nooit lukken. Maar door omstandigheden heb ik al minstens 30 jaar het gevoel geen privacy te hebben waar het de overheid, ons marionetten theater, ed. betreft, bespeeld door “grotere krachten”, door velen weer met God oid verward.

  Door NOG weer andere omstandigheden is die overheid met zijn aangrenzende (in mijn/ons geval medische) lobby’s mijn grootste vijand geworden.

  Volgens de jaren ’70 psychologie zou dit projectie zijn van zelfhaat. Nou, mooi niet. De feitelijke onhebbelijkheden, op zijn zachts gezegd, liegen er niet om en raken mij/ons nog dagelijks. De wanhoop voorbij vertik ik het echter om daar onder gebukt te blijven gaan. Zo maak ik van de nood een deugd en bestrijd mijn cynisme, behalve met comedy’s en de schone kunsten, met o.a. veel leed vermaak. Nogal cynisch, ik weet het. Maar gelijk krijgen doet toch behoorlijk goed.

  Kortom, we glijden weer eens een keertje af, als “beschaving”. Net zoals het klimaat onderhevig is aan miljoenen eeuwen oude schommelingen. Terrorisme wordt slechts als collateral damage beschouwd, burgers de lul. Er is geen houden meer aan, denk ik.

  Als je, zoals ik/wij, niet veel meer te verliezen hebt is dit alles geen enkel punt. Voor de rest ben ik toch blij, en houd het mij nog net op de been, dat er nog hier en daar verspreid mensen bestaan die zo ongeveer van “een zelfde gevoelen” zijn, ook al verkeren ze niet altijd in mijn directe omgeving.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hou me per e-mail op de hoogte van nieuwe reacties op dit artikel.
      (U kunt zich hier abonneren zonder zelf te hoeven reageren.)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.