Bakker Schut to Nauta Dutilh
my lawyer's reply, Oktober 4, 1995


Bakker Schut & Van der Plas
Advocaten

Amsterdam, 4 oktober 1995


Geachte confrere,


Tot mij wendt zich mevrouw K. Spaink naar aanleiding van Uw brief van 3 oktober j. l. inzake het "Fishman affidavit".

Cliente sluit zich aan bij het standpunt van XS4All, zoals ik U dat al eerder uiteenzette. Dit standpunt komt wat cliente betreft puntsgewijs op het volgende neer.

  1. Onduidelijk is om welke stukken het precies gaat waarop auteursrecht wordt geclaimd.

  2. Onduidelijk is of het auteursrecht terecht wordt geclaimd, o.a. gezien art. 15b Auteurswet jo. Memorandum Opinion van 30 augustus j.l. van rechter Leonie M. Brinkema in de US District Court for the Eastern District of Virginia, U bekend.

  3. Voor zover het auteursrecht terecht zou worden geclaimd ligt i.c. een gerechtvaardigd beroep op art. 15a Auteurswet voor de hand.

  4. Voor het onverhoopte geval dat een dergelijk beroep niet zou slagen zal art. 10 EVRM, resp. art. 3:13 en/of 6:16 BW een eventuele verbodsaktie van Uw cliente blokkeren.

Met betrekking tot 2. kan daaraan wat haar betreft nog worden toegevoegd dat het de vraag is of het gebruik van haar homepage kan worden beschouwd als verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet.


Gaarne verneem ik van U.

Pieter H. Bakker Schut

top