Nauta Dutilh's summons
registered mail, Oktober 3, 1995


NAUTA DUTILH
Postbus 7113
1007 JC Amsterdam
Prinses Irenestraat 59
1077 WV Amsterdam
Telefoon +31 20 541 4646
Fax +31 20 661 2827
Telex 11411 NDA NL

AANTEKENEN
MET BERICHT VAN ONTVANGST
Mevrouw K. Spaink

Amsterdam,
3 oktober 1995

Geachte mevrouw,


CSM/iw 50011089 - Religious Technology Center


Op verzoek van cliënte, Religious Technology Center uit Californië, Verenigde Staten van Amerika, wend ik mij tot u met het volgende.

Cliënte is auteursrechthebbende op diverse vertrouwelijke, door haar gepubliceerde teksten die betrekking hebben op de Scientology Church. Het zogenaamde "Fishman affidavit" bevat een aantal voorbeelden van zulke werken, waarvan in de Verenigde Staten in rechte is aangenomen dat cliënte het auteursrecht daarop bezit. Onlangs heeft cliënte bemerkt dat deze werken door u openbaar gemaakt en verveelvoudigd worden op het Internet (WEB site "http://www.pi.net/-kspaink").

Door de openbaarmaking en verveelvoudiging van het Fishman affidavit maakt u inbreuk op de exclusieve rechten van cliënte. Deze handelingen behoren tot het exclusieve domein van de auteursrechthebbende. De aard van de inbreukmakende documenten en de identiteit van, danwel uw eventuele gebrek aan sympathie voor mijn cliënte doen daarbij niet ter zake.

Ook het feit dat de tekst van bepaalde gerechtelijke stukken in het verleden kon worden verkregen bij de Amerikaanae gerechtelijke autoriteiten is in dit verband niet van belang; cliënte heeft u geen toestemming verleend voor enige openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de werken waarop zij auteursrechthebbende is en zij kan zich derhalve daartegen verzetten.

Het is voor cliënte van groot belang dat de inbreuk op haar rechten op korte termijn wordt gestaakt, zodat derden de vertrouwelijke informatie in de betreffende documenten niet langer kunnen "downloaden".

Cliënte is zich bewust van de publiciteit en commotie die in verband met het Fishman affidavit zijn ontstaan. Zij hecht er daarom aan te benadrukken, dat het haar gaat om het beschermen van haar rechten op de werken die onderdeel uitmaken van dit affidavit en het niet haar bedoeling is de discussie over, dan wel kritiek op, haar organisatie onmogelijk te maken. Het is tenslotte zeer goed mogelijk een mening te uiten zonder daarbij auteursrechtelijk beschermde werken te kopiëren en te verspreiden.

Derhalve verzoek en voor zover nodig sommeer ik u, binnen drie dagen na dagtekening van deze brief schriftelijk te bevestigen:

  1. dat u geen verdere inbreuk zult maken op de aan cliënte toekomende auteursrechten, onder meer dat u alle noodzakelijke stappen zult ondernemen teneinde te verzekeren dat het inbreukmakende document niet langer aanwezig is op WEB "http://www.pi.net/-kspaink" of op enige andere WEB waarvan u de inhoud (mede) bepaalt, of dat het via hyperlink door u ter beschikking wordt gesteld;

  2. dat u uw Internet provider op de hoogte heeft gesteld van inhoud van deze brief en van uw reaktie daarop.

Indien u niet volledig en tijdig aan bovenstaande sommatie voldoet, ziet cliënte zich genoodzaakt u terzake in rechte te betrekken. Ik vertrouw er echter op dat het zover niet hoeft te komen.

Teneinde er zeker van te zijn dat deze brief u bereikt, zend ik tevens een exemplaar per gewone post.


Hoogachtend,
R. Hermans

top