Antwoord aan Julia
nl.actueel.scientology, 27 januari 1996


Julia Rijnvis, Dutch spokeswoman for Scientology, posted a message to a lot of the participants on the Dutch Protest, via her staff member Karel Jeelof (kjeelof@digiface.nl). I replied publicly.

Path: xs4all!usenet
From: kspaink@xs4all.nl (Karin Spaink)
Newsgroups: nl.actueel.scientology
Subject: Antwoord aan Julia (1)
Date: Sat, 27 Jan 1996 03:47:17 GMT
Message-ID: <31099f99.63262120@news.xs4all.nl>
Subject: Antwoord aan Julia (2)
Date: Sat, 27 Jan 1996 03:47:23 GMT
Message-ID: <31099f7b.63232296@news.xs4all.nl>

> Geachte Internet gebruik(st)er,
>
> Als woordvoerster van de Scientology Kerk richt ik mij
> tot u in verband met uw plaatsing van Scientology
> Geschriften op uw homepage.

Wat vreemd, dat u zich steeds opwerpt als woordvoerster, terwijl u geen partij bent in een eventuele zaak over deze kwestie. Dagers zijn immers uitsluitend buitenlandse instanties, wat het moeilijk maakt voor gedaagden hun kosten vergoed te krijgen indien de Nederlandse rechter ons in het gelijk stelt.

Stelt u, of uw organisatie - de Scientology Kerk Amsterdam - zich garant voor een eventuele proces- en advocaatkostenvergoeding?

Ik vraag dat met reden. Zoals u weet zijn Scientology-organisaties bepaald niet genegen de kosten waartoe zij door rechters zijn veroordeeld, ook daadwerkelijk uit te keren. Ik hoef u toch niet weer te herinneren aan de miljoenen dollars die CoS nog altijd schuldig is aan haar ex-lid Wollersheim, iemand die volgens de rechter zwaar te lijden heeft gehad onder de behadeling die hem door uw organisatie ten deel viel?

> U heeft dat Affidavit, inclusief de bijlagen waar het nu
> om gaat (waarin de zogenaamde "OT materials" en het
> artikel "A Manual on The Dissemination of Material" zijn
> opgenomen), op het Internet geplaatst.
> Wellicht heeft u dat gedaan vanwege negatieve informatie
> die u over Scientology ontvangen heeft.

Ik heb dat gedaan vanwege de inval bij XS4all.

Overigens, nu we het er toch over hebben: ik heb me altijd zeer verbaasd over dat ene artikel 'On the dissemination of material'. Dat het tot de geloofsbeginselen van Scientology behoort om 'to sue not to win, but to harass' staat daar in. Een curieuze belijdenis.

> Iedereen kan denken wat hij wil over een religie, maar
> eerlijkheid gebiedt dat men zichzelf informeert en niet
> afgaat op de bevooroodeelde "kritiek" van een ander. Wanneer
> iemand zelf de juiste informatie zoekt, zal duidelijk worden
> dat de Scientology religie niet "merkwaardiger" of vreemder
> is dan andere religies, met inbegrip van de grote gevestigde
> godsdiensten.

Wat U gelooft, is uw zaak. Er zijn meer geloven die ikzelf niet deel, dat is het punt niet. Ik heb uitsluitend problemen met de daden van uw organisatie.

> Gedurende de eerste jaren van haar bestaan heeft de
> Scientology Kerk inderdaad moeilijkheden gehad. Dat is een
> feit. Maar wij zijn blij te kunnen zeggen dat wij iedere keer
> sterker en verstandiger uit dergelijke problemen zijn gekomen,
> en beter georganiseerd om onze religie uit te dragen.

Helaas is het niet waar dat de 'problemen', zoals u ze zo kuis benoemt, uitsluitend plaatsvonden tijdens de eerste jaren van het bestaan van CoS. En het gaat niet zozeer over uw interne moeilijkheden, als wel over die die u anderen berokkent.

Zo heeft uw organisatie vorig jaar een prive-detective op het dak van een criticus gestuurd - henry - en diens baas bewerkt, zodat hij ontslagen werd. Henry is zelfs nooit lid geweest van uw club. Hij was slechts een kriticus. Eind vorig jaar heeft uw club diverse pogingen gedaan de Internet-accounts van kritici te laten intrekken - van mensen die nooit het Fishman affidavit op een homepage hadden of door u geclaimd materiaal hebben gepost.

Een Australische journaliste die afgelopen jaar voor Twenty Twenty een documentaire over CoS heeft gemaakt, heeft een serie rechtszaken met uw club moeten uitvechten; haar ouders en haar oude school werden met bezoekjes vereerd; haar vrienden zijn door uw club benaderd.

De Washington Post, die slechts twee zinnen uit het hele Fishman Affidavit heeft afgedrukt in een artikel, kreeg promt een zaak tegen zich aangespannen.

Wilt U dat ik informatie post over de recente infiltraties in Canada, bij de Mounties en bij de AMA?

Of liever over de zaak in Spanje, waar het hoofd van Scientology, Heber Jentzch, een borgsom van een miljoen heeft moeten betalen en waar een proces zal beginnen over infiltratie, oploichting, het aanzetten tot moord en zelfmoord?

Of liever over Griekenland, waar een Scientology organisatie eind vorig jaar door de politie is overvallen en waar documenten bovenkwamen waarin Scientology Griekse minsiters en aartsbiscchoppen tot haar vijand verklaarde?

> Zoals
> iedere groep, heeft ook onze Kerk zo nu en dan een zwart
> schaap in haar midden. Maar dat brandmerkt nog niet de hele
> groep.

Waaneer die zwarte schapen hoge functies hebben - of zelfs de stichter zijn - wordt het verhaal iets anders. Mary Sue Hubbard, de toenmailige echtegonet van oprichter Ron, moest de gevangenis in omdat ze aanhet hoofd stond van een organisatie binnen Scientology die zich bezondigd had aan infiltratie bij de overheid en aan het vervalsen van documenten.

L. Ron Hubbard zelf wordt in de betreffende zaak door beide partijen - let wel, beide: zowel door CoS als door de Staatsaanklager - genoemd als 'unindicted conspirator'.

> De Scientology Kerk is de groeistuipen van haar
> kinderjaren in vele landen ontgroeid. Scientology is volledig
> erkend als een religie door de regeringen en/of hoogste
> gerechtelijke instanties in Australie, Canada en de Verenigde
> Staten.

Maar niet in Spanje, Duitsland, Frankrijk....

> De Amerikaanse Belastingdienst (IRS) heeft na een
> lang en diepgaand onderzoek naar alle organisaties van de
> Scientology Kerk in de Verenigde Staten verklaard dat deze
> instellingen uitsluitend religieuze en charitatieve
> doelstellingen nastreven.

De IRS heeft duizenden documenten vergaard en was die aan het bestuderen, juist om de precieze status van CoS te bepalen. Ineens lieten ze het onderzoek vallen en kende ze CoS de zo felbegeerde status toe. Er zijn veel mensen die hier nattigheid vermoeden.

Overigens zegt deze status niet veel. In de VS zijn er ook een aantal neo-nazi organisaties die exact dezelfde status hebben.

> In Europa hebben tientallen
> rechtbanken reeds erkend dat Scientology een religie is,
> en volledige erkenning door de verschillende regeringen
> zal zeer waarschijnlijk in de komende jaren volgen.

Of worden ingetrokken. In Duitsland hebben, zoals u zo graag naar de kranten mag schrijen, rechters in plm. 25 zaken uitgesproken dat CoS een religie is. Wat u er nooit bij vertelt, is dat in het Federale Hof CoS tot een op winst beluste organisatie is verklaard, en dat daarmee alle voorgaande uitspraken ongeldig zijn verklaard. Beroep is niet meer mogelijk: dit was de hoogste instantie.

> Haar stichter, L. Ron Hubbard, heeft altijd benadrukt dat
> Scientology geen blind geloof vergt, maar dat iedereen de
> leerstellingen ervan zorgvuldig moet bestuderen en er zelf
> achter moet komen of datgene wat Scientology zegt voor hem
> persoonlijk waar is.

Hubbard heeft ook geclaimd dat zijn theorieen wetenschappelijk getoetst waren. Dat nu is onzin. Voor zover iemand anders dan hijzelf ze onderzocht heeft - dat wil zeggen: wetenschappelijk - bleef er van zijn claims niets over.

Het is inderdaad een geloof.

U weet overigens toch dat Hubbard claimde nucleair fysicus te zijn? En dat hij dat loog?

> En wanneer u Scientologen aantreft en
> met ze over hun religie praat, zult u erachter komen dat het
> weldenkende mensen zijn met een onafhankelijke instelling
> die in geen enkel opzicht lijken op fanatiekelingen die
> godsdienst twisten veroorzaken of laten voortduren.

Dorgaans praten ze in algemeenheden. Het bespreken van 'the tech' mag niet binnen Scientology.

> Scientology wijkt inderdaad in veel opzichten af van de
> traditionele westerse godsdiensten. Maar dat is geen verrassing.
> Het is geen Christelijke religie,

Dat ik dat nu toch mag horen uit de mond van een echte Scientoloog! Vreemd, dat geen van de CoS-leden ooit wil bevestigen dat Hubbard heeft gezegd: 'Ahh - the man on the cross - there was no Christ!'

Nee, da's niet uit OT 8. OT 8 is die met die opmerking dat Jezus een pedofiel en een heethoofd was. Deze zin komt uit een lezing van Hubbard.

> De Scientology Kerk is in de 20e
> eeuw gesticht en is een (moderne) religie. Dit is bevestigd
> door prominente geleerden van belangrijke universiteiten over
> de hele wereld. Over deze wetenschappelijke studies hebben
> dagbladen in Nederland recentelijk artikelen gepubliceerd.
> Op 6 januari jl. verscheen er in de Leeuwarder Courant zo'n
> artikel over de bevindingen van professor Bryan Wilson van
> de Universiteit van Oxford. De kop van dat artikel luidde:
> "Onderzoek: Scientology is bona fide". En ook het dagblad
> Trouw rapporteerde positief hierover.

Opmerkelijk is wel dat Wilson de enige is. Andere prominente wetenschappers - Margaret T. Singer bijvoorbeeld - zijn er daarentegen van overtuigd dat uw organisatie een sekte is, en gevaarlijk bovendien.

Trouwens, die positie heeft ook een Duitse minister gekozen, als ik het wel heb.

> Twee punten staan centraal in de controverse op het Internet:
> 1. Op de Geschriften van Scientology rust auteursrecht.
> 2. De gegevens van de hoogste nivo's zijn vertrouwelijk.

Herstel: vier punten.

3. Het is niet aan CoS om uit te maken wat mag en wat niet mag, en zij heeft dat auteursrecht dan eerst maar te bewijzen;
4. Het is bekend dat CoS haar kritici de mond wenst te snoeren, en haar auteursrechten gebruikt als breekijzer.

Ik hoef u wat punt 4. betreft alleen maar te herinneren aan de Washington Post, die gedaagd werd wegens het citeren van twee zinnen uit 713 pagina's; auteursrechtschending noemde CoS dat.

Of aan factNet. Daar heeft uw organisatie alle computers in beslag laten nemen, alleen omdat ze het Fishman Affidavit hadden. Het stond niet op een openbaar toegankelijk deel van hun computers; ze hadden het alleen ter eigen bestudering. Toch heeft u daar de handel in beslag laten nemen en voert uw club daarover processen tegen ze.

> Wat het auteursrecht betreft, wist u dat ook op diverse versies
> van de Bijbel auteursrecht rust? De tekst is voor iedereen
> beschikbaar, maar niet iedereen mag een bestaande versie van
> het boek nemen, kopiëren en verkopen. Hetzelfde geldt voor
> de teksten van Scientology;

Er is hier niemand die iets verkoopt, behalve uw organisatie.

Overigens: de Katholieke Kerk is er, net als andere religies, doorgaans dolblij mee indien haar opvattingen door anderen worden verspreid.

En de Katholieke Kerk heeft, net als andere religies, niet die abjecte gewoonte om mensen te lokken met dingen als 'persoonlijke ontplooiing' om pas veel later, nadat ze veroplicht veel geld op tafek hebben gelegd, te onthullen wat nu het geloof zelf is.

Vertelt u de mensen die u werft via Narconon, Silhouet of de huis-aan-huis verspreide bonnen om het boek Dianetics te verkopen en aan de mensen die via de uitnodiging om een gratis persoonlijkheidstest te komen doen, er eerlijk bij dat u gelooft in Xenu, in Marcabs, in Operating Thetans en in 75 miljoen jaar geleden tot ontploffing gebrachte waterstofbommen?

Dat zou al een stuk schelen.

> Diegenen die enige kennis hebben van religies, weten dat er
> ook andere religies zijn die van hun leden bepaalde spirituele
> vooruitgang en studie verlangen voordat hen toegang wordt
> verleend tot een hoger nivo.

Het wordt in andere religies afgeraden. Niet verboden. Evenmin hoef je er drie ton voor te betalen.

> Wij zijn er niet op uit om te verhinderen dat mensen vrijuit
> spreken over Scientology of kritiek leveren. Er is op het
> Internet al jarenlang kritiek geweest op Scientology. Zolang
> het dat was - gewoon kritiek - hebben we nooit actie
> ondernomen. Als er dingen werden gezegd die duidelijk onjuist
> waren, hebben we ter correctie informatie gepost. We hebben
> uitsluitend juridische waarschuwingen laten klinken wanneer
> er inbreuk op onze auteursrechten werd gemaakt.

Tsss. De eerste valse cancels op Internet hadden betrekking op een bericht waarin verteld werd over de strafzaak tegen CoS in Spainje. Daar was niets auteursrechtelijks aan.

En het pogen te verwijderen van een complete discussiegroep lijkt me een zeer duidelijk geval van het willen verhinderen van kritiek.

Voor wat betreft die waarschuwingen waar u over spreekt: verschillende providers (niet alleen xs4all, maar ook Digital Gateway en Netcom) hebben u vriendelijk verzocht uw auteursrecht eerst aan te tonen. Zonder dat te doen, zonder zelfs maar een poging daartoe te doen, ging u over tot gerechtelijke procedures.

> We hebben
> uitsluitend mensen voor het gerecht gedaagd nadat er op onze
> waarschuwingen geen acht werd geslagen.

Leugenaar. Er werd gevraagd om een toelichting op CoS's stelliing dat haar auteursrecht werd geschonden. Die toelichtingen kwamen - ook hier in Nederland - pas nadat er stappen waren ondernomen. Bovendien werden de eerste stappen hier in Nederland al op 5 september gezet, dmv de beslaglegging, en durfde CoS op 14 december de vermeende auteursrechtschending nog steeds niet hard te maken.

> Eerlijk gezegd heeft
> de Scientology Kerk meer voor de vrijheid van meningsuiting
> gedaan dan menig andere organisatie.

Wat een gotspe.

> het maandblad van de Kerk over
> mensenrechten werd tot voor kort niet in Zuid-Afrika
> toegelaten, omdat het voortdurend de schendingen van de
> mensenrechten aan het daglicht bracht die werden bedreven door
> voorstanders van het apartheidsregime

In een brief uit nov. 1960 aan Verwoerd, de minister-president van Zuid-Afrika, leider van het apartheidsregime, prees Hubbard de gedongen verhuizing van zwarte mensen naar de 'thuislanden':

"Having viewed slum clearance projects in most major cities of the world may I state that you have conceived and created in the Johannesburg townships what is probably the most impressive and adequate resettlement activity in existence." [dated 7th November 1960, Jo'burg]
Voorts laat hij zich laatdunkend uit over kritici van de apartheid:

"Any criticism of it could only be engaged upon by scoundrels or madmen and I know now your enemies to be both." [same letter]
Dat is niet de enige keer dat Hubbard zijn actieve steun aan Verwoerd en diens apartheidregime toepaste.

> In Duitsland wordt de Kerk door verschillende
> overheidsinstanties aangevallen, omdat zij onvermoeid blijft
> doorgaan met het publiceren, ook via dagbladen in het buitenland,
> over de discriminatie van en vijandelijkheden jegens minderheden
> in Duitsland.

CoS wordt in Duitsland aangevallen omdat ze mensen financieel uitbuit. Waarom is Tom Marcellus, prominent CoS-lid en bekend neo-nazi, overigens veertien jaar lid geweest en zelfs directeur geweest van IHR, een Duits 'onderzoekrinstituur' dat de Holocaust ontkent?

> Recentelijk heeft de VN Rapporteur voor de
> Mensenrechten opnieuw de Duitse overheid bekritiseerd wegens
> haar tegenwerking van de leden van de Scientology Kerk.

Daar wil ik graag meer gegevens over. Diezelfde claim ben ik namelijk eerder tegengekomen, op a.r.s., en toen bleek het uiteindelijk te gaan om een rapport aan de VN, niet van de VN. de man die dit rapport opstelde, was overigens tevens van mening dat in Oost-Timor alles piekfijn in orde was.

> Helaas blijft de geruchtenstroom over Scientology op het
> Internet doorgaan. Veel van deze informatie komt van een
> handjevol tegenstanders in de VS. Zij posten informatie
> uit een of andere persoonlijke reden.

Welnee, ze posten uit rechtbankzaken. En veel van deze informatie komt uit grondig onderzoek.

(een eerder gehoord, en in mijn verweer beschreven verhaal over Fishman gesnipt)

> Betreffende de 'inval' bij XS4ALL. XS4ALL had vanuit de VS
> meerdere malen het verzoek ontvangen schending van onze
> auteursrechten door gebruikers op haar systeem te voorkomen.
> Toen daarop niet werd gereageerd heeft de Nederlandse advocaat
> van de Kerk besloten gerechtelijke stappen te ondernemen.

Daar is wel op gereageerd. En die gerechtelijke stappen waren kennelijk prematuur, aangezien CoS drie maanden later de eruit voortvloeinde zaak liet vallen.

> Niets werd meegenomen, geen enkel systeem werd platgelegd.

Er is een brief ontvreemd.

> In alle drie de lopende rechtzaken in de Verenigde Staten
> heeft de rechter bepaald dat, hangende verdere behandeling,
> geen openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de
> OT-documenten mag plaatsvinden. In een van deze zaken, de
> Erlich zaak, die op de Nederlandse zaak lijkt, omdat ook deze
> zaak het kopieeren inhoudt, heeft de rechter zelfs tussentijds
> uitdrukkelijk bevel gegeven aan Erlich om hiermee te stoppen.
> De rechter heeft in die zaak vastgesteld dat ook de access
> provider aansprakelijk kan zijn voor door gebruikers gemaakte
> inbreuk.

Dat laatste is waar. In RTC v Netcom heeft Kane vastgesteld dat providers in sommige gevallen aansprakelijk zouden kunnen zijn voor de handelingen van hun gebruikers.

Of dat ook zo is, dient nog besloten te worden.

> Scientologen vragen u niet om ook scientoloog te worden.
> Maar zij vragen u wel hun recht te respecteren om vrijelijk
> hun religie te beoefenen en spirituele verlichting na te
> streven op hun manier - net zoals ze uw recht respecteren
> om uw eigen religie te kiezen, of om geen religie te hebben.

Heel terecht. En als Scientologen nu nog erkennen dat hun kritici het recht toekomt kritiek te hebben, is de zaak ongeveer rond en kunnen we elkaar de hand schudden.

Copyright Karin Spaink.
This text is offered for personal use only. Any
other use requires the author's written permission.

top