Statistiek


Deprecated: Function wpdb::escape is deprecated since version 3.6.0! Use wpdb::prepare() or esc_sql() instead. in /htdocs/www.spaink.net/wp-includes/functions.php on line 5383

Comments Posted By LVD

Displaying 0 To 0 Of 0 Comments

Kortzichtig

@38 “Elk weldenkend mens zal kiezen voor helemaal geen gif.” Dat zal heel moeilijk worden als je bedenkt dat zelfs een puur natuur biologisch geteelde tomaat uit een ongerept stukje natuur reeds een behoorlijke hoeveelheid nicotine bevat. Doch die hoeveelheid nicotine wordt als totaal ongevaarlijk beschouwd zodat we het dan ook zonder enig moreel probleem aan ons piepjong nageslacht voeren met de woorden “eet maar op, t’is gezond”. Het is pas als diezelfde nicotine in een flesje gestoken wordt om te dampen dat de WHO en haar aanhangers hysterisch beginnen te doen dat dit levensgevaarlijk is. Het hangt allemaal af van de dosering, maar ook van de snelheid van opname in het bloed; en op dit punt is al voldoende wetenschappelijk onderzoek verricht om te mogen stellen de schadelijkheid en de verslavende werking van de nicotine uit een e-sig het beste vergeleken kan worden met de cafeïne uit een tas koffie. Dus niet zo puur onschuldig als in een tomaat, maar ook beduidend minder alarmerend als in tabaksrook.

» Posted By LVD On April 30, 2014 @ 13:50

Wanneer gaat het longfonds eens iets doen voor die 90% rokers die uit de boot vallen bij de stopmiddeltjes die ze promoten. Alle wetenschappelijk onderzoek over de e-sig ten bate van die 90% rokers afdoen alsof het partijdig is ofwel doen alsof het gewoon niet bestaat tart elke verbeelding. Dit gewoon omdat het niet in het kraam past. Tunnelvisie in een van zijn meest extreme vormen. Als onderzoek door iemand betaald wordt en daardoor onjuist is kan dit toch in peer-review weerlegd worden, net als quasi elk onderzoek dat met nefaste resultaten over de e-sig is gekomen enkele weken na publicatie in peer-review met de grond gelijk werd gemaakt en naar de vuilbak werd verwezen. Dit is toch de normale gang van zaken: sommige onderzoeken houden stand na kritische lezing, andere niet. Dat iemand als Rudgers bijna 200 000 € per jaar binnenrijft om zo volslagen incompetent en onwetend te zijn, dat gelooft geen kat. Dit is duidelijk moedwil en onwil om die fameuze 90% te willen helpen. Ik begrijp best dat dit e-sig gebeuren vanuit medisch standpunt nu enigszins lijkt op zelfmedicatie, en in dat medisch milieu op een zekere weerstand stoot. Maar wat wil je als je reeds je ganse volwassen leven door longfonds, WHO, kankerfonds en de ganse gezondheidsindustrie doelbewust in de kou geplaatst wordt. Rudgers heeft in Kassa nogmaals ten treure toe heel duidelijk bevestigd dat het longfonds er enkel is voor die 10% rokers die in het ideologisch kraam geplaatst kunnen worden en de rest kan de pot op. Die resterende 90% rokers die al decennia lang gestigmatiseerd, gediscrimineerd, gecriminaliseerd en doelbewust uitgesloten worden uit de zorgindustrie, mogen volgens datzelfde longfonds nu nog niet eens aan zelfhulp doen en dienen verplicht te creperen want ook dat is een intrinsiek deel van hun ‘quit-or-die’ ideologie. Eerst heeft longfonds en Co getracht de dampers hun elektrische sigaret af te nemen, en nu dat niet blijkt te lukken gaat men die groep van ex-rokers verplichten om zich zoveel als mogelijk aan passieve rook bloot te stellen. Het longfonds wenst voor 90% van de rokers enkel en alleen aan stervensbegeleiding te doen terwijl er veel betere en humanere oplossingen voorhanden zijn. Een perverse houding geneesheren onwaardig. Ik beschuldig hen dan ook van schuldig verzuim en dat is nog zeer zacht uitgedrukt. Want met alles wat ze de laatste decennia over de gevaren van die rook hebben verkondigd zouden we volgens hun eigen zeggen eerder van moord met voorbedachte rade moeten spreken.

» Posted By LVD On April 09, 2014 @ 08:59

Deal

Uiteindelijk is het dus nog zo erg niet dat er geen risico indeces berekend zijn over kinderen die sterven aan liquid drinken want die ‘facts’ zijn verzonnen. En wat is het risico van fictie? Je loopt het risico dat iemand het geloofd (en dat risico hangt dus af van de goedgelovigheid van het sujet) en dan allerlei absurde verboden gaat verorderen, maar hoe beoordeel je het effect en de overlast van die verboden (hoe zwaar dat effect is hangt af van het draconisch gehalte van de verboden).

» Posted By LVD On November 29, 2013 @ 18:44

130 Bij het drinken van liquid zijn er wel enkele zeer zeldzame gevallen gekend van kinderen die door de nicotine zware diarree gekregen hebben, en daardoor gehospitaliseerd dienden te worden om te rehydrateren, maar die behalve de schrik en een ervaring rijker (niet stiekem van die flesjes drinken) er geen kwalijke gevolgen aan over gehouden hebben. Je effect van nicotine-liquid drinken is dus niet 10.

En dat baby’s kunnen stikken door kleine voorwerpen in te slikken met de dood tot gevolg, dat is wel een 10. Maar dit is niet echt specifiek aan de elektrische sigaret gerelateerd en geldt voor zowat alles dat onder de gewone warenwet valt.

» Posted By LVD On November 29, 2013 @ 18:19

@112: Het Israëlisch baby verhaal:

Fact: in Israël is een baby gestorven door een klein voorwerp ingeslikt te hebben. (en dit is alles wat verifieerbaar is)

Doch de gezondheids-zeelots zijn er op uit gekomen dat de ouders van die baby gebruikers waren van de elektrische sigaret en menen daaruit te kunnen concluderen dat het kleine voorwerp dus wel waarschijnlijk een onderdeel van een elektrische sigaret moet zijn. Echt liegen doet men niet maar dit heeft de proporties van een ‘urban legend’ aangenomen op het internet. En de gezondheidspsychoten gebruiken dit verhaal maar al te graag om hun argumentatie te staven.

In de zeven jaren dat de elektrische sigaret door tientallen miljoenen gebruikt wordt is nog geen enkele dode gevallen ter wereld; dus ontkurk nu maar de champagne er is nu eindelijk een baby gevonden die met veel kwade wil ‘vermoedelijk’ aan de elektrische sigaret gerelateerd kan worden.

Het is begrijpelijk dat de ouders in dit drama niet alleen een rouw moeten verwerken omwille van hun kind, maar tevens ook een schuldcomplex of ze niet onvoorzichtig zijn geweest. En dus dat die wel wat andere dingen aan het hoofd hebben dan de veronderstellingen van een zootje losgeslagen gezondheidspsychopaten te gaan weerleggen.

En alsof het nog niet laag genoeg bij de grond was, doet het RIVM in het literatuur onderzoek van de riool- en roddelpers in haar ‘fact’sheet er nog een schepje bovenop door die verstikkingsdood nu voor te stellen alsof dit een nicotine overdosis zou zijn. Hoe laag men wel kan vallen als men andere agenda’s nastreeft dan een winst in de volksgezondheid. Maar uiteraard ze hebben geen budget om aan fact checking te doen (sic.)

Over de rest van 112 doe ik niet eens meer de moeite om er mij over uit te laten.

» Posted By LVD On November 29, 2013 @ 17:44

Q118 “van het niveau stagiaire opdracht die een part-time weekje achter de computer is gezet”

Ik vrees dat je het werk overschat dat daarin is gestoken. Als ik die ‘factsheet’ onder ogen kreeg dacht terug in 2008 geslingerd te zijn. Het penmodel, de SR-mini e.d. die in het beeldmateriaal gebruikt worden hebben bij mij heelwat nostalgische herinneringen opgewekt, maar je moet verdomd hard zoeken vandaag de dag om op het internet van die verouderde en voorbijgestreefde modellen nog fotomateriaal te kunnen vinden. Het zijn echte muzeumstukken en de feiten van de ‘factsheet’ zijn voor het grootste gedeelte al even prehistorisch en voorbijgestreefd. Ik vrees dat het RIVM zich royaal heeft laten vergoeden met belastingsgeld om gewoon wat stof af te borstelen van een gedateerde ‘studie’ uit het stenen tijdperk dat toendertijd reeds “van het niveau stagiaire opdracht die een part-time weekje achter de computer is gezet” was.

» Posted By LVD On November 29, 2013 @ 16:12

Ik vraag mij af of ‘expert’ Moops weet wat een provari is? LOL

» Posted By LVD On November 29, 2013 @ 15:27

@103 toch een paar frapante onnauwkeurigheden:

Q: “Feitelijk, op basis van de huidige wetgeving, zouden vapers niet verhandeld mogen worden.”

– bleekwater en nog 1001 producten zijn ook zwaar toxisch maar mogen gerust onder de warenwet als zijnde ‘veilig bij normaal gebruik’ verkocht worden; waarom voor een nicotinehoudend product die uitzondering in interpretatie van de wet.?

Q:”Het gegeven dat in Nederland de handel nog niet is stilgelegd geeft al aan dat betrokken partijen zich realiseren dat dát eigenlijk ongewenst is.”

– inderdaad werd de esig in 2008 door de ministers van volksgezondheid van Nederland en België op de agenda van de raad van de EU gezet. In België heeft men het product ogenblikkelijk verbannen door het in strijd met de EU wetgeving als een medicijn te beschouwen en dan te verbieden als zijnde een illegaal medicijn; deze situatie is vandaag de dag nog steeds ongewijzigd. In Nederland heeft Schippers de esig ook trachten te verbannen op deze wijze, doch hij is daarvoor door de rechtbank teruggefloten geworden wegens de flagrante onwettelijkheid van dit.

De ware reden waarom in Nederland de esig nog niet uit de handel is genomen is dus niet een besef van de regering, maar de rechtbanken die de burger nog een beetje beschermen tegen de onwettelijke praktijken van de regering.

– ondertussen hebben nog tal van lidstaten dit belgisch-nederlands voorbeeld gevolgd om de esig op deze wijze te verbannen: Duitsland, Estland, en meer recentelijk Hongarije, Lithauwen,… in alle lidstaten (behalve de zeer recente) is dit voor de rechtbank gebracht en dit is steeds als een onwettige praktijk beoordeeld.

Q: “Omdat het voorliggende pakket onlangs binnen de EU is afgeketst moet de minister nu echter met water voor de dokter en toch zelf iets regelen.”

Het ‘voorliggend pakket’ dat door het europarlement van tafel werd geveegd was het product verbannen op EU niveau, dit volgens het belgisch-nederlands medisch model van 2008 (dat nog steeds onwettig is – maar daar zou een mouw voor aangepast worden door ook de eurodirective op medicijnen in overeenstemming te brengen met de ban op de esig). Dit ‘voorliggend pakket’ werd door het europarlement (tegen alle verwachtingen in) vervangen door een pakket specifieke maatregelen en reglementering voor de esig waar alle veiligheidsaspecten behandeld worden, maar waar gegarandeerd wordt dat het product vrij verkoopbaar blijft. En dit nieuwe pakket met vrije doch strikt gereglementeerde verkoop i.p.v. een verdoken medische ban is met grote meerderheid in het parlement op democratische wijze gestemd, en wordt ook door de gebruikersorganisaties uit de gehele unie toegejuicht.

Dat de beslissingen van de EU wat op zich hebben laten wachten is begrijpelijk: dit is in 2008 op de agenda geplaats doch in 2009 waren het verkiezingen dus geen tijd meer om dit rond te krijgen. Na de verkiezingsgang van 2009 is men ogenblikkelijk begonnen met het voorbereidend werk, doch men heeft veel tijd verloren omdat eurocommissaris Dali is moeten aftreden wegens corruptie door tabaksindustrie in dit dossier. Zijn opvolgen eurocommissaris Borg heeft dan van vooraf aan moeten beginnen en dit is dus in pas in december 2012 aan het parlement overgemaakt ter studie en die hierover gestemd hebben op 8 oktober jongstleden.

Doch de beslissing van het parlement om de esig niet op slinkse wijze te verbannen (voorbeelden genoeg van lidstaten die het betracht hebben) maar aan een pakket wel overwogen maatregelen te onderwerpen was tot groot ongenoegen van Van Rijn en C°; die dus van 2008 zit te wachten op een beslissing van de EU, zonder dat hij al die tijd het nodig heeft geacht om in Nederland ook maar iets te doen, maar nu dat de beslissing uiteindelijk door het parlement is genomen, en dit vrij snel van kracht zou kunnen worden is er plots hoogdringendheid om snel tegen de democratisch genomen beslissingen in te gaan.

Het rapport van het RIVM behandeld enkel de risico’s van het dampen zoals was opgedragen, dit is dan ook een mooie samenvatting van de argumentatie die Van Rijn en C° aan het europarlement hebben overgemaakt ter verdediging van hun ‘voorliggend pakket’. In Frankrijk bvb; heeft het OFT in opdracht van de franse minister ook een rapport gemaakt waarin zowel de voordelen als de risico’s behandeld moesten worden, en dat kan als een samenvatting beschouwd worden van de argumentatie dat de risico’s helemaal niet opwegen tegen de voordelen. De eenzijdige literatuurstudie van het RIVM is 8 pagina’s lang; de opsomming van wetenschappelijke studies voor en tegen (maar overwegend positieve) door het OFT telt 212 pagina’s. Is het te verbazen dat het europarlement eerder de OFT studie waar beide kanten van de medaille belicht wordt als leidraad hebben genomen i.p.v. de moedwillig eenzijdige RIVM argumentatie waar van elke mierenkeutel een hooggebergte gemaakt wordt en de 204 pagina’s vrij beschikbaar wetenschappelijk onderzoek dat niet in het kraam past onder het tapijt geborsteld wordt?

» Posted By LVD On November 29, 2013 @ 14:50

https://secure.avaaz.org/en/petition/The_European_Parliament_Save_electronic_cigarettes_from_excessive_EU_regulation/?aYcvRdb

Een petitie die net is opgestart vanuit de UK om tegen dit sanitair schandaal te protesteren. We hebben met vorige petities al heel wat bereikt in het europarlement, onze stem wordt wel degelijk gehoord als we maar luid genoeg schreeuwen, maar dit belangt iedereen aan: roker, damper, ex-roker, niet-roker,… zelfs de meest fervente anti-roker.

» Posted By LVD On November 29, 2013 @ 13:33

Q100: “Als dit waar is wat u zegt…” het uiteraard geheime (maar uitgelekte) compromis lijkt wel erg letterlijk overgeschreven uit de commerciële brochures… een duidelijke vergelijking tussen beide vind je op http://www.aiduce.fr/cigarette-electronique-directive-tabac-modifee-au-benefice-des-marchands-de-cigarettes/

» Posted By LVD On November 29, 2013 @ 13:17

Nu om even terug on topic te komen. De discussie die nu gevoerd wordt in de EU is niet of het gebruik van de esig verboden moet worden in openbare gelegenheden maar of de esig verbannen moet worden.

Karin stelt in haar opening dat “Gisteren gaven vertegenwoordigers van het Longfonds, het KWF én Stivoro bij een politiek overleg voor het eerst toe dat ze het zouden toejuichen wanneer rokers overstappen op de e-sigaret. Roken inruilen voor dampen levert, zo erkenden deze notoire tegenstanders nu ruiterlijk, een fikse gezondheidswinst op.” doch helaas kunnen ze dit niet officieel bevestigen daar ze totaal andere belangen dienen dan een winst in de volksgezondheid.

Een beetje hetzelfde verhaal wat zich nu in de Europese instituten afspeelt: het europarlement heeft het voorstel van de commissie om de esig te verbannen van tafel geveegd en vervangen door een reglementering aan de esig op te leggen. Doch die democratische beslissing dient nu in concrete wetteksten gegoten te worden in de zogenaamde triloog tussen vertegenwoordigers van het parlement , de eurocommissaris en de voorzitter van de raad van de EU. De raad zijn de ministers van de 28 lidstaten. En bij deze laatste wringt het schoentje, de Litouwse voorzitter wil kost wat kost de stemming van het parlement terugschroeven en de esig verbannen.

Nu gewoon als achtergrondinformatie: Philip Morris heeft vorig jaar met de Litouwse regering een deal afgesloten van 40 miljard om een gigantische productie-eenheid sigaretten in Litouwen te gaan bouwen volgend jaar. Eergisten heeft Phips Morris een contract afgesloten met de Litouwse regering om in beslag genomen gesmokkelde sigaretten terug te kopen die de Litouwse regering ruim een half miljard per jaar zal opleveren.

Maar wat nog meer verwonderlijk is, is dat Tonio Borg de eurocommissaris van volksgezondheid nu een compromisvoorstel heeft gelanceerd: i.p.v. de esig te verbannen zoals de Lithouwse voorzitter wil zouden mogen we blijven dampen als we maar al onze dampwaar en liquids bij Philip Morris aankopen. Alles wat actueel op de markt is wordt verboden, en het enige wat nog toegelaten zal zijn is datgene wat Philip Morris heeft aangekondigd binnenkort op de esig-markt te introduceren.

Pikant detail voor diegene die het niet wisten: Tonio Borg is nog maar recent eurocommissaris daar hij zijn voorganger Dali heeft opgevolgd die is moeten aftreden wegens corruptie door de tabaksindustrie.

Ik vind dat er echt niet enorm veel verschil is met het Longfonds, het KWF en Stivoro, ze zouden een winst in de volksgezondheid moeten toejuichen vanuit hun functie, maar kunnen dat helaas niet daar ze een totaal andere agenda hebben.

» Posted By LVD On November 29, 2013 @ 02:01

Janus, Ik denk dat je een zeer zware harddrugfixatie hebt want je kan echt over niets anders praten. En ja kinderen beginnen nu eenmaal met geplette worteltjes te eten, en met diezelfde techniek kan dan ook space-cake, XTC, uppers, downers,… en quasi elke harddrug doorgeslikt worden, en je hebt er niet eens een appartaat zoals en vork of lepel voor nodig, je kan het ook gewoon met je handen. De verantwoordelijk ligt toch in de eerste plaats bij de ouders in de opvoeding van hun eigen kinderen. Maar ja, als jij als ouder aan een zuigeling een esig met rozengeur wil geven, om dan de schuld hiervan op een fabrikant of verkoper te schuiven, dan scheelt er toch wel wat in jou bovenkamer.

Jouw schrijfselen zijn ‘zwaar vervuilend’ en totaal naast de kwestie in het licht van de ernstige discutie die nu ten volle gevoerd wordt over het nakende verbod op de esig waar het stuk van Karin over gaat, de ban die opgedrongen wordt door de raad van de EU en de europeese commissie, en die de democratische beslissingen hierover van het europees parlement op zeer arrogante wijze negereert.

Jou enige bijdrage tot deze discussie is dat je niet geloofd dat men bezig is in de EU met wetgeving om de esig te verbieden. Op welke planeet heb jij het laatste jaar geleefd? Heb je de stukken waar Karin naar linkt ooit eens bekeken? Of heb je een beetje teveel aan de harddrugs gezeten tijdens je jeugd dat je zo wereldvreemd bent?

» Posted By LVD On November 27, 2013 @ 10:41

Het KWF, het Longfonds, Stivoro,… hebben heel wat boter op het hoofd door hun schrikverhalen de wereld ingestuurd te hebben betreffende de esig, en hebben zo heel wat rokers een ongefundeerde angst aangepraat om toch zeker niet te stoppen met roken en zeker niet naar een gezonder alternatief over te stappen. En hun schrikverhalen hebben als de gevestigde autoriteiten die ze zijn ook geloof gevonden bij de beleidsmakers. De oproep van Karin om zich, zoals hun bondgenoten reeds in Frankrijk hebben gedaan, met minstens even veel kabaal en overtuiging uit te spreken tegen het verbod dat in de raad van de EU in de maak is, is wel het minste dat geëist mag worden om de quasi uitsluitend door hen aangerichte schade te beperken vooraleer de stemming in de raad op 10 december plaatsvindt. Maar na zoveel jaren bewust onzin uitgekraamd te hebben, kan vriendelijk er bij niet meer van af. Ik tracht nog enkel beleefd te blijven, maar dan wel met uiterst grote aandrang.

» Posted By LVD On November 26, 2013 @ 15:44

Opstap

@94: Nicotine in de esig heeft volgens de recenste onderzoeken nog wel steeds een verslavende werking doch beduidend minder als in combinatie met de toevoegingen uit tabak. Wetenschappers beginnen zelfs te twijfelen of het wel de nicotine is die de hoofdverantwoordelijke is voor de verslavende werking van tabak roken. Maar nicotine draagt daar wel toe bij. Dus is een zeker verbod voor minderjarigen wel te verantwoorden.

@89: Janus, als je consequent wil blijven met jezelf en de verantwoordelijk voor een rookverslaving volledig bij de volwassen roker wil leggen, dien je de verantwoordelijk voor het gebruik van de esig door minderjarigen ook volledig te leggen bij diegenen die zich voortgeplant hebben en voor de opvoeding van hun nageslacht dienen te zorgen. Maar zo zwart-wit werkt de maatschappij niet. Een overheid die bvb. zoals in Frankrijk aan elke dienstplichtige gratis sloffen cigaretten uitdeelde als deel van de soldij draagt daar mijns inziens ook wel enige verantwoordelijkheid in.

» Posted By LVD On November 25, 2013 @ 13:08

@CiNNeR: Je hebt inderdaad overvloed aan gelijk dat de dodenstatistieken van de WHO e.d. gezondheidsorganisaties opgeblazen schrikverhalen zijn die nog maar weinig uitstaans hebben met de realiteit. Iemand die op zijn 18de begint te roken en op zijn 20ste stopt en voor de rest van zijn leven geen sigaret meer aanraakt en dan tenslotte op zijn 89ste aan een hartaanval komt te overlijden is volgens de WHO nog steeds vroegtijdig gestorven aan een rookgerelateerde ziekte en wordt als dusdanig mee in de statistieken verwerkt.

Maar ik wil de discussie niet voeren over de valsheid en de bedrieglijkheid van de WHO en allerlei gezondheidsorganisaties, waarmee ze hun pestgedrag al decennia lang trachten goed te praten. Dus houd ik het maar bij hun eigen officiële cijfers die (zoals Janus het zegt) komen van een “gerenommeerde wereldautoriteit”. Persoonlijk zou ik ze eerder als “gereputeerde leugenaars en bedriegers” benoemen waarbij inderdaad de oplichting met valse cijfers tot een kunst verheven wordt, maar dit terzijde.

We weten wel dat er een aantal rokers sterven aan de tabak maar hoeveel dit er zijn weten we niet daar onder druk van de WHO en doordat de gezondheidsfanatici elke discussie monopoliseren en polariseren zodat er geen enkele juiste statistiek meer gemaakt mag worden. Maar met vandaag de dag reeds 10 miljoen ex-rokers door de esig in de EU, en bij wijze van voorbeeld ‘slechts’ een dodentol van 1 op 10 zullen er dan nog altijd 1 miljoen Europese burgers de dood ingejaagd worden indien zij terug aan de tabak gedwongen worden door de e-cig te verbieden zoals de geneesheren van de WHO en allerlei gezondheidsorganisaties aanhangen. 1 miljoen of 5 miljoen doden maakt mijns inziens niet zo veel verschil om tot een juiste beslissing te komen over een al dan niet verbod op de esig. Het is toch geen wedstrijd of een opbod van welke geneesheer Jozef Mengele het beste kan evenaren hoop ik.

Dat er veel doden zullen vallen bij een verbod op de esig staat als een paal boven water, en een handjevol (fictieve) hardrugdoden, en een paar nieuwsgierige kinderen die door de esig gaan roken, maar ook anderom minderjarigen die roken die door de esig zullen stoppen, weegt daar niet tegen op. Iedereen is voorstander om een verbod op de verkoop aan minderjarigen in te voeren, maar er bestaan toch wel andere middelen om dat verbod te doen respecteren dan de ganse handel te verbieden.

Het is juist door deze aberratie dat een paar dagen geleden in Frankrijk een oproep van 100 Franse artsen in alle kranten is gepubliceerd om de esig niet te medicaliseren (en dan te kunnen verbannen). Er staan niet alleen veel mensenlevens op het spel maar ook de geloofwaardigheid van het ganse medisch beroep dreigt door het dwangmatig pestgedrag van enkele “autoriteiten” met de grond gelijk gemaakt te worden.

» Posted By LVD On November 16, 2013 @ 18:32

En Janus om je hardrugqueeste af te ronden: in de esig wordt een nicotine houdende vloeistof verdampt. Daarnaast zijn er ook apparaatjes op de markt die een pasta kunnen verdampen, en uiteraard is dit meestal niet een nicotinehoudende pasta maar met een andere actieve substantie. Ik weet niet of ze voor de laatste al een naam bedacht hebben (pastaverdamper?), maar de esig en dat laatste apparaat zijn weliswaar op dezelfde technologie gebaseerd, maar het zijn wel twee duidelijk en visueel gemakkelijk te onderscheiden apparaten. Maar als zeer goed ingelezen harddrugspecialist (zie je post 49 over die pasta’s) wist je dit dus reeds al.

En ook je post 48 vind ik een waarlijk schitterende vondst: de WHO stelt dat de nicotinefilters in een esig soms slecht werken en je dus een hogere nicotine kan binnenkrijgen. Echt waar, dit heb ik ook met opperste verbazing gelezen op de website van de WHO (nog maar een goed jaar geleden). Maar aangezien er echt geen nicotinefilters zitten in geen enkele esig toont dit wel zeer goed aan hoe grondig de esig-specialisten van de WHO de zaak zes jaar lang (en uiteraard zwaar gesubsidieerd) hebben bestudeerd om tot hun conclusies (of moeten we zeggen vooroordelen en banvloeken) te komen.

En toen ze uiteindelijk na zeven jaar en na nog enkele tientallen miljoenen euro’s belastinggeld verteerd te hebben om de esig te besturen doorhadden bij de WHO dat er geen filters opzaten schreven ze onlangs op hun website dat de tabaksigaret beduidend gezonder is dan de esig omdat op de eerste een filter zit en op de tweede niet. En ik vind echt niets uit, dit is echt gebeurt.

Het is mijn schuld niet dat Dr. Bertolini op deze wijze namens de WHO zichzelf hartgrondig belachelijk heeft gemaakt in het europarlement. Ik geef gewoon een beetje tegengas maar hoewel ik geen geneesheer ben (en misschien juist daarom) geef ik blijk dat ik wel weet waarover ik praat, en dit volledig zelfbedruipend en zonder tientallen miljoenen belastinggeld te verkwanselen.

Maar nu dat er echt mensenlevens op het spel staan, vind ik dit te belangrijk om niet te reageren tegen wat al decennia lang als puberaal pestgedrag tegen rokers ervaren wordt. Maar door de esig is dit pestgedrag wel tot een totaal andere dimensie verheven geworden. Dus nu dat er werkelijk mensenlevens op het spel staan dienen die geneesheren eventjes aan de kant te gaan staan en dienen zij hun fanatisme wat te bedwingen. Deze keer zijn de gevolgen op de gezondheid en het leven zelve van miljoenen medemensen te belangrijk om het aan die geneesheren over te laten; de beslissingen dienen nu genomen door mensen die wel enige verantwoordelijkszin hebben.

Dat eeuwige pestgedrag van die geneesheren heeft in meer dan twee decennia het roken minder teruggedrongen dan de esig in de laatste twee jaar. Dit is ook niet echt verbazingwekkend als je beseft dat het succes van hun missie volledig afhangt van de mate waarin ze een groep kunnen overtuigen die ze doelbewust zo veel als mogelijk tegen zichzelf in het harnas jagen. Dit op zich getuigt al niet van een al te grote intelligentie in hun gekozen strategie.

Maar geneesheren die tientallen miljoenen euro’s subsidies opbrassen aan studies om na zes jaar te stellen dat de filters op de esig niet goed werken en na zeven jaar studie concluderen dat tabak roken het gezondere alternatief is omdat er op de esig geen filters zitten, en dat ze dan met zulk charlatanisme minstens 5 miljoen Europeanen de dood in gaan jagen zal hun worst wezen omdat ze hun ideologisch pestgedrag belangrijker vinden dan die mensenlevens (het zijn tenslotte maar rokers). Tja, ik meen toch ergens een kleine gelijkenis met de beruchte doctor uit Auswitz te kunnen zien, zowel in de menselijke tol die ze eisen als in de ernst van het wetenschappelijk onderzoek dat ze verrichten.

Oops I did it again.

» Posted By LVD On November 12, 2013 @ 06:57

Dat mensen geen dodenstatistiek worden daar ben ik blij om dus zeg ik ‘gelukkig’ zelfs al bemoeilijkt dit een discussie. Voor mij is een mensenleven belangrijker dan een argument in een discussie.

Maar de doden die er gaan vallen als de esig verboden zou worden lopen in de miljoenen. Ter info: als europa vandaag de esig zou verbieden zullen 10 miljoen dampers terug naar de tabak gedwongen worden, en daarvan weten we met zekerheid dat de helf aan een tabaksgerelateerde ziekte zal sterven. Het staat ook zo op elk pakje sigaretten gedrukt. Dit zijn dus op slag 5 miljoen mensen die doelbewust de dood ingejaagd worden, om nog maar te zwijgen van de meer dan 100 miljoen rokers aan wie een uitweg uit de tabak ontzegt wordt en waarvan er zonder de esig 2000 per dag sterven door de tabak.

Dit zijn de dodenstatistieken van tabak die al meer dan een kwarteeuw als juist en betrouwbaar aanvaard en gebruikt worden en waarmee het integrale tabaksbeleid van de overheid mee verantwoord wordt.

Nu jij bent de harddrugspecialist. Breng mij de verwachte statistieken van alle harddrugdoden door de esig; bvb het aantal heroinedoden die er bijkomend zouden vallen met de esig en die dus geen OD zouden gedaan hebben door te shooten zonder de esig. En dan kunnen we de miljoenen tegen elkaar afwegen op een objectieve manier.

Maar ja, in de zeven jaar dat de esig reeds gebruikt is er wereldwijd nog geen enkele dode gevallen nog door nicotine nog door een andere drug, dus moeilijk om te extrapoleren. Ook niet echt verwonderlijk, als harddrugspecialist weet je ook wel dat een ecig met heroine een veiliger alternatief is dan de injectienaald. En als je doet zoals je chinees (chase the dragon) dat je dan eerst veel te ziek wordt om verder te kunnen roken of dampen om een OD te bereiken. Opdat het dodelijk zou kunnen zijn moet je intraveneus toedienen want daar is teveel echt teveel en is er geen weg terug.

Maar goed dit wist je wel als harddrugspecialist, dus hoeven we de miljoenen echte doden uit de algemeen aanvaarde tabaksstatistieken niet te gaan afwegen tegen de nul fictieve uit jou verbeelding.

» Posted By LVD On November 12, 2013 @ 03:03

Een derde van de reacties in dit draadje zijn van Janus.

maar in 65:

Q:”Helaas zijn de doden die daar het gevolg van zouden kunnen zijn nu nog niet te registreren. Maar zodra dat wel het geval is, ga je dan ook weer met zwarte balonnen naar Brussel?”

1° Ik persoonlijk zou eerder zeggen ‘gelukkig’ i.p.v. ‘helaas’. Maar het gaat hier inderdaad over het leven van rokers, dus ik begrijp je manier van je uit te drukken.
2° Nee, maar de organisties die de march georganiseerd hebben zijn wel bereid om naar de rechtbank te stappen als er werkelijk doden beginnen vallen. De ballonnen waren daarbij een waarschuwing die ‘gelukkig’ door de meerderheid in het europarlement begrepen werd.

» Posted By LVD On November 12, 2013 @ 01:20

En Karin sorry voor mij heftige reactie maar nog niet zolang geleden stonden we in Brussel te demonstreren. We hebben toen symbolisch zwarte ballonnen doorprikt voor het eu-parlement: eentje voor elk mensenleven dat er dreigt te vallen à rato van 2000 per dag in de EU. Dit besef heeft heel wat parlementariërs wakker geschud, om uiteindelijk met grote meerderheid tegen de ideologische plannetjes van politici zoals Marith Rebel-Volp te stemmen, want zulk misvormd en ongeïnformeerd gedachtegoed zal wel degelijk heel veel mensenlevens kosten. Ik maak wel degelijk een verschil tussen een Janus die ongeïnformeerd wenst te blijven om aan zijn vooroordelen te kunnen vasthouden en een politicus die daarenboven wetten wil maken die dodelijk zullen zijn voor miljoenen.

» Posted By LVD On November 11, 2013 @ 02:04

“De werker hoeft er niet meer de werkplek voor te verlaten en gaat zodoende dus weer terug naar zijn oude rookpatroon. (Wie zonodig nicotine in wil nemen moet maar thee van tabak zetten, vind ik, J. Met honing erbij is het nog lekker ook. En als dat te traag werkt, dan kan je het ook nog spuiten.)”

Shooten geen probleem zolang je maar niet aan een pen zuigt. Van proportionaliteit gesproken.

» Posted By LVD On November 11, 2013 @ 01:36

Roken doodt, dampen niet. Miljoenen Europeanen een bijna gewisse dood insturen door hen aan het roken te houden (en uiteraard ook aan de rookbelasting te houden) uit pure ideologische gronden, mochten we niet beter weten zouden we nog gaan denken dat Dr. Jozef Mengele aan het roer staat. Vandaag de dag noemt ze Dr. Marith Rebel-Volp.

» Posted By LVD On November 08, 2013 @ 23:57

In de wolken

Welkom bij de club van reeds 15 miljoen dampers in de EU. En zowel Big Tobacco, Big Pharma als Big Taxation zien hun woekerwinsten behoorlijk inkrimpen. En inderdaad zeer vreemd dat ook de anti-liga je nog erger gaat haten als ex-roker dan dat ze dit reeds deden toen je nog rookte. Als je gaat dampen vervalt namelijk hun morele verantwoording dat je schade toebrengt aan de medemens om je te mogen stigmatiseren en agreseren à volonté. Op 7 oktober trekken de europese dampers dan ook naar Straasburg om te betogen tegen de plannen van de anti-liga om dit gezondere alternatief te laten verbannen in de EU.

» Posted By LVD On September 18, 2013 @ 16:18

«« Back To Stats Page