Scientology's verzoek om uitstel,
drie dagen voor het kort geding
11 december 1995


1. Fax Nauta Dutilh aan de President van de rechtbank Den Haag

Nauta Dutilh
Postbus 7113
1007 JC Amsterdam
Prinses Irenestraat 59
1077 WV Amsterdam

De Edelachtbare Heer
President van de Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage
Mr. A.H. van Delden
Postbus 20302
2500 EH 's-GRAVENHAGE

FAX 070 - 381 3460
Aantal blz.: 3

Amsterdam, 11 december 1995

Edelachtbare Heer,


RH/acw/50011089 - Kort Geding tussen Church of Spiritual Technology c.s. en stichting XS4ALL c.s. d.d. 14 december 1995 te 10.0 uur


In verband met het kort geding dat ten overstaan van u Edelachtbare zal dienen op donderdaq 14 december a.s. te 10.00 uur zie ik mij genoodzaakt uw aandacht te vragen voor het navolgende.

Een van de problemen waarmee de raadslieden van Church of Spiritual Technology ("CST") worden geconfronteerd vloeit voort uit het verlangen van CST dat de oriqinelen van haar in het geding bedoelde geschriften niet in het openbaar worden getoond, dat wil zeggen niet in het gedinq worden overgelegd. Derhalve is gezocht naar een methode waarmee enerzijds de geheimhouding van de originele documenten zou worden gewaarborgd terwijl tegelijkertijd de overeenstemming van de inbreukmakende geschriften met die originele documenten zou kunnen worden aangetoond. Tijdens deze door tussenkomst van een notaris uitgevoerde vergelijking is echter gebleken dat ten aanzien van een aantal in de dagvaarding genoemde werken geldt dat ter zake daarvan geen letterlijke overeenstemming kon worden vastgesteld. Aangezien in de tijd die voor de behandeling van het kort geding nu nog ter beschikking staat door mij niet kan worden onderzocht, laat staan vastgesteld, in welke mate er voor wat betreft de niet identiek overgenomen gedeeltes geldt dat er sprake is van een inbreukmakende bewerking in auteursrechtelijke zin, voel ik mij genoodzaakt u om een uitstel te verzoeken.

Tevens is inmiddels gebleken dat nog andere werken, waarvan het auteursrecht eveneens berust bij CST, op het Internet worden geplaatst.

Voorts is meegedeeld dat Planet Internet B.V. voornemens is zich in het onderhavige geding te voegen aan de zijde van gedaagden 1 t/m 4. [Dat wisten ze al weken - KS]

Gezien de complicaties die een dergelijke gang van zaken met zich mee zal brengen overwegen eisers de in deze zaak aan de orde zijnde vragen niet in kort qeding aan de rechtbank voor te leggen, doch in een procedure zonder re- en dupliek. Daarbij zal een belangrijke rol spelen de vraag op welke termijn in een dergelijk geding een datum voor pleidooi zal kunnen worden vastgesteld.

Namens eisers zal hieromtrent op korte termijn nader contact met u worden gezocht.

Ik verzoek u derhalve een pro forma datum vast te stellen in de tweede helft van deze maand opdat eisers zich alsdan nader kunnen uitlaten over de voortzetting van het kort gedinq, dan wel het aanvangen van een bodemprocedure.

Afschrift dezes zend ik aan de advocaten van gedaagden en van de voegende partij, Mrs Bakker Schut en Pors.


Met de meeste hoogachting,
uw dw.,
R. Hermans.


2. Brief Bakker Schut aan de President van de rechtbank Den Haag

Per telefax: 070-381 34 60
De Edelachtbare Heer
President van de Arrondissementsrechtbank
te 's-Gravenhage
Mr. A.H. van Deiden
Postbus 20302
2500 EH 's-GRAVENHAGE

Bakker Schut & Van der Plas, advocaten
Prinsengracht 708
1017 LA Amsterdam

Aantal pagina's : 2
Amsterdarn, 12 december 1995
Betreft: Kort geding d.d. 14 december 1995 te 10.00 uur
Stichting XS4ALL c.s. / Church of Spiritual Technology c.s.-
Onze ref.: X 4.0017.BS/hj


Edelachtbare Heer,


Ik nam gisteravond kennis van de fax-brief van 11 dezer van Mr. R. Hermans. De inhoud daarvan heeft mij hogelijk verwonderd. Na overleg met cliënten bericht ik U daaromtrent als volgt.

Cliënten zijn van mening dat het kort geding gewoon doorgang behoort te vinden, zodat ik mijn procureur in beginsel heden zal verzoeken de zaak bij U aan te brengen.

De redenen daarvoor zijn - kort samengevat - de navolgende.

Op 12 juni j.l. ontving mijn cliënte XS4ALL de eerste sommatie van de advocaat van eisers, waarna ik sinds 23 juni met confrère Hermans over deze zaak heb gecorrespondeerd.
Ondanks deze correspondentie hebben eisers gemeend eind augustus j.l. aan de President van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam te moeten vragen om terzake van deze kwestie beslag te mogen leggen onder XS4ALL. Eisers waren derhalve toen al zo zeker van hunl zaak, dat zij van het verkregen verlof gebruik hebben gernaakt om cliente op 5 september j.l. met een inval te verrassen, zulks onder deelname van diverse officials van eisers.

Sindsdien zijn diverse maanden verlopen, waarin is gecorrespondeerd en zelfs nog overleg is gevoerd. Nadat e.e.a. niet tot tevrederheid van eisers is verlopen, is op verzoek van eisers - op ruime termijn - door U een dag bepaald voor een kort geding. Thans, drie dagen voor de zitting, wensen eisers de zitting te verdagen, resp. definitief af te gelasten, zulks onder aanvoering van redenen waarvan ik de steekhoudendheid niet vermag in te zien, m.n. niet gezien in het bovenstaande gereleveerde.

Het geeft m.i. geen pas een dergelijke reeds gedurende lange tijd voorbereide kort geding zitting op het laatste moment te verdagen, nu men kennelijk - doch te laat - inziet dat de procedure goede kans maakt te worden verloren.

Aan de kant van gedaagden is ter voorbereing van deze zaak veel werk verzet en zijn aanzienlijke kosten gemaakt, terwijl sommige clienten ook persoonlijk op uiterst onaangename wijze zijn geconfronteerd met uitingen van derden ten gevolge van hun positie in het geding.
Cliënten wensen derhalve - en ik meen dat hun wens begrijpelijk en legitiem is - dat deze procedure thans zo snel mogelijk kan worden beëindigd, ook al realiseren zij zich dat daarmede wellicht onvoldoende recht wordt gedaan aan het aanRon Hubbard, oprichter van eisers, toegeschreven adagium: "Het doel van een rechtsgeding is meer afmatten en ontmoedigen dan winnen".

Gaarne verneem ik van U over Uw zienswijze over e.e.a., rechtstreeks of via mijn procureur, die U na ontvangst van deze brief ook nog telefonisch zal trachten te bereiken.


Hoogachtend,
P.H. Bakker Schut.


3. Brief Procureur aan de President van de rechtbank Den Haag

De Brauw Blackstone Westbroek
Advocaten & notarissen
Postbus 90851
2509 LW Den Haag

PER TELEFAX
De Edelachtbare Heer
President van de Arrondissementsrechtbank
Mr A.H. van Delden
t.a.v. mevrouw T.H. Widmar

Den Haag, 12 december 1995
Onze ref.: 297\10323678\B19.297
Uw ref.:
Tel.nr.: 070-3285436
Faxnr.: 070-3245979

Edelachtbare Heer,


Inzake: Planet Internet / religious Technology Centre; XS4ALL c.s. / Curch of Spiritual Technology c.s.


Mr Hermans, advocaat van eisers in het op donderdag 14 december 1995 om 10.00 uur te behandelen kort geding, zond U gisteren aan het eind van de middag een verzoek om een pro forma aanhouding. Ik wend mij thans tot U als procureur van gedaagden in dit kort geding en als advocaat van requirante tot voeging in dit kort geding. Zowel de gedaagden als de requirante tot voeging hebben groot bezwaar tegen een aanhouding. Voor die bezwaren verwijs ik U allereerst naar de bijgevoegde copie van een fax van Mr Bakker Schut, advocaat van gedaagden, van hedenochtend.

Ik wil daar nog het volgende aan toevoegen. Bij de incidentele conclusie tot voeging heb ik als produkties sommaties van mevrouw Helena K. Kobrin van 21 september 1995 en van Mr Hermans van 28 september 1995 aan requirante tot voeging overgelegd. Ik heb mevrouw Kobrin één keer en Mr Hernans vier keer geschreven dat ik de gestelde auteursrechtinbreuk niet heb kunnen constateren. Mijn kantoorgenoten Mr Van Manen, Mr Kuijpers en ik zijn bovendien op 16 oktober 1995 voor een bespreking ten kantore van Mr Hermans geweest. Ook daar zijn wij niet overtuigd van de gestelde auteursrechtinbreuk. Nadien heeft Mr Hermans mij echter schriftelijk laten weten dat Religious Technology Centre er niet aan twijfelt in een eventuele procedure in staat te zijn bewijs te leveren.

Zoals U in de fax van Mr Bakker Schut van hedenocntend kunt lezen, zijn eisers al sinds juni dit jaar bezig met voorbereiding van de acties tegen gedaagden en ook tegen requirante tot voeging. Eisers hadden zich dus moeten realiseren dat zij bewijs van hun stellingen zouden moeten leveren.

Requirante tot voeging heeft in deze zaak een betrekkelijk neutrale opstelling voor wat betreft de aard van de Church of Scientology. Van gedaagden heb ik echter begrepen dat huns inziens tot de normale tactieken van de Church of Scientology behoort om wederpartijen onnodig op kosten te jagen in juridische procedures. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat dat hier ook aan de orde is. Gedaagden en requirante tot voeging kunnen derhalve niet accoord gaan met enige aanhouding van het onderhavige kort geding. Indien eisers niet ter zitting verschijnen, zullen gedaagden de zaak zelf aanbrengen en verstek vragen tegen eisers.

Copie deze zend ik aan Mr Laret, procureur van eisers en aan Mr Hermans, advocaat van eisers.


Hoogachtend,
W.E. Pors.

top