Scientology's tweede dagvaarding
Bodemprocedure


Nauta Dutilh
CSM/lw 50011089


Heden, de zesentwingste februari negentienhonderdzesennegentig, ten verzoeke van

 1. het rechtspersoonlijkheid bezittende kerkgenootschap naar buitenlands recht CHURCH OF SPIRITUAL TECHNOLOGY, gevestigd te Los Angeles, Verenigde Staten van Amerika,
 2. het rechtspersoonlijkheid bezittende kerkgenootschap naar buitenlands recht RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, gevestigd te Los Angeles, Verenigde Staten van Amerika, en
 3. de rechtspersoon naar buitenlands recht NEW ERA PUBLICATIONS INTERNATIONAL ApS, gevestigd te Kopenhagen, Denemarken,

alle te dezer zake domicilie kiezende te (1077 WV) Amsterdam, aan de Prinses Irenestraat 59, ten kantore van de advocaat en procureur Mr R. Hermans (maatschap van advocaten, notarissen en belastingadviseurs Nauta Dutilh), alsmede te (2514 JH) Den Haag, aan de Parkstraat 107, ten kantore van de advocaat en procureur Mr R. Laret, die te dezen tot procureur wordt gesteld en als zodanig voor hen in rechte zal optreden,

heb ik, Jacobus Johannes van der Voort, als toegevoegd-kandidaat-deurwaarder werkzaam op het kantoor van PETER SWIER, gerechtsdeurwaarder ter standplaats Amsterdam, kantoorhoudende en derhalve woonplaats hebbende aan de Maassluisstraat 98-100 te 1062 GE Amsterdam;

krachtens mondelinge last van de President van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage


IN KORT GEDING GEDAGVAARD:

 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DATAWEB B.V., statutair gevestigd te 's-Gravenhage;
 2. de stichting STICHTING XS4ALL, statutair gevestigd te Amsterdam;
 3. de stichting STICHTING DE DIGITALE STAD, statutair gevestigd te Amsterdam;
 4. de vennootschap onder firma CISTRON INTERNET SERVICES B.V., gevestigd te Alphen aan den Rijn;
 5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid INTERNET ACCESS EINDHOVEN B.V., statutair gevestigd te Eindhoven;
 6. de vennootschap naar buitenlands recht EURONET INTERNET INC., statutair gevestigd in Wilmington, USA en kantoorhoudende te Amsterdam;
 7. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PLANET INTERNET B,V., statutair gevestigd te Amsterdam;
 8. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B-ART NOORD NEDERLAND B.V., statutair gevestigd te 's-Gravenhage en kantoorhoudende te Groningen;
 9. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WIREHUB! INTERNET B.V., statutair gevestigd te Rotterdam;
 10. de stichting STICHTING INTERNET ACCESS, statutair gevestigd te Slochteren;
 11. de stichting STICHTING TELEBYTE, statutair gevsetigd te Nijmegen;
 12. Ronald Walter VERGEER, onde de naam B-ART MIDDEN NEDERLAND B.V. I.O. handelende en woonplaats hebbende te 's-Gravenhage
 13. de vennotschap onder firma LUNATECH RESEARCH, gevestigd te Rotterdam;
 14. Michael David PENTOWSKI, vennoot van gerequireerde sub 13, wonende te Rotterdam;
 15. Peter Firth MUNRO, vennoot van gerequireerde sub 13, wonende te Rotterdam;
 16. Stefan Mark ARENTZ, vennoot van gerequireerde sub 13, wonende te Rotterdam;
 17. Peter Alexander KAAS, vennoot van gerequireerde sub 13, wonende te Rotterdam;
 18. de vennootschap onder firma SPIRIT INTERACTIEVE DIENSTEN B.V. I.O., gevestigd te Rotterdam;
 19. de naamloze vennootschap N.V. ENECO, vennoot van gerequireerde sub 18, statutair gevestigd te Rotterdam;
 20. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ROTTERDAMS DAGBLAD B.V., vennoot van gerequireerde sub 18, statutair gevestigd te Rotterdam;
 21. de GEMEENTE ROTTERDAM (ONTWIKKELINGSBEDRIJF ROTTERDAM), vennoot van gerequireerde sub 18, zetelend te Rotterdam;
 22. de besloten vennootschap met beprekte aansprakelijkheid METROPOLIS INTERNET B.V., statutair gevesitigd te Dordrecht;
 23. Karin SPAINK, wonende te Amsterdam


OM:

op maandag de zesentwintigste februari negentienhonderdzesennegentig des voormiddags te 10.00 uur te verschijnen, al dan niet vertegenwoordìgd door een procureur, ter terechtzitting van de President van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, rechtdoende in kort geding, alsdan aldaar gehouden wordende in het Paleis van Justitie aan de Juliana van Stolberglaan 2;


ONDER AANZEGGING:

dat van gedaagden bij verschijnen een bedrag van fl. 330,-- aan vast recht zal worden geheven, van welk vast recht aan on- en minvermogenden vermindering kan worden verleend;


TENEINDE:

alsdan te horen eis doen en concluderen als volgt:

 1. Eiser sub 1, hierna te noemen "CST", bezit het auteursrecht op de diverse, zowel gepubliceerde (niet-vertrouwelijke) als ongepubliceerde (vertrouwelijke), werken gecreëerd door de in 1986 overleden L. Ron Hubbard. Deze werken hebben onder meer betrekking op de leer en de activiteiten van de door hem gestichte Church of Scientology, een van origine Amerikaans kerkgenootschap dat op diverse plaatsen in de wereld vestigingen (waaronder kerken en missieposten) heeft.

 2. Eiser sub 2, hierna te noemen "RTC", is wereldwijd, met uitzondering van de Verenigde Staten, exclusief licentiehouder met betrekking tot de auteursrechten op de hiervoor genoemde ongepubliceerde, vertrouwelijke erken en gevolmachtigd tot handhaving van deze rechten.

 3. Eiseres sub 3, hierna te noemen "NEPI", is onder meer exclusief gerechtigd een aantal van de niet-vertrouwelijke werken wereldwijd (met uitzondering van Noord- en Zuid-Amerika) te publiceren en gevolmachtigd tot handhaving van deze rechten.

 4. De ongepubliceerde, vertrouwelijke werken die het onderwerp zijn van de onderhavige procedure zijn bekend onder de namen Operating Thetan I tot en met Operating Thetan VII (OT I tot en met OT VII), hierna te noemen "de OT-werken", die deels bestaan uit series zelfstandige werken. Ingevolge de leer van de Church of Scientology zijn deze werken uitsluitend toegankelijk voor geselecteerde leden van de kerk, die een bepaald niveau van spiritualiteit hebben bereikt en die door de Church worden uitgenodigd deel te nemen aan religieuze bijeenkomsten waarbij beperkt gebruik wordt gemaakt van de OT-werken. Deze leden zijn aan strikte geheimhouding gebonden, op grond van door hen te ondertekenen geheimhoudingsverklaringen. Geheimhouding van de OT-werken wordt steeds met de grootst mogelijke zorg betracht; leer noch praktijk van de Church of Scientology staan toegang van anderen dan de hiervoor genoemde geselecteerde leden tot de werken toe. Deze geselecteerde leden mogen zelfs geen kopieën of aantekeningen maken. De werken zijn nooit met toestemming van de rechthebbende toegankelijk gemaakt voor het publiek.

 5. De ongepubliceerde, vertrouwelijke OT-werken zijn bij het United States Copyright Office geregistreerd. Omdat het vertrouwelijke documenten betreft zijn, conform de regels van het Copyright Office, alleen "gemaskeerde" afschriften gedeponeerd, zodat ook daardoor de documenten hun vertrouwelijke karakter niet verliezen.

 6. Het niet-vertrouwelijke werk dat het onderwerp is van de onderhavige procedure is bekend onder de naam "The Scientologist (Ability major I)". Dit werk is in 1955 onder de naam "Ability" geregistreerd bij het United States Copyright Offìce. Momenteel wordt het werk door NEPI gepubliceerd als onderdeel van de zogenaamde "Technical Bulletins" (Volume 3) .

 7. In 1993 heeft een gedaagde in aen gerechtelijke procedure in de Verenigde Staten een schriftelijke partijverklaring ingedìend, het zogenaamde "Fishman Affidavit". Bijlage F bij deze verklaring bevat een verveelvoudiging van een aanzienlijk deel van het gepubliceerde, niet-vertrouwelijke werk Ability. Bijlage G bij deze verklaring bevat een verveelvoudiging van een aanzienlijk deel van de ongepubliceerde, vertrouwelijke OT-werken. Eisers hebben geen toestemming gegeven voor opname van deze werken in het Fishman Affidavit. Zij hebben zich onmiddellijk verzet tegen eventuele vrije toegankelijkheid voor derden van de vertrouwelijke OT-werken.

 8. In de Verenigde Staten zijn drie procedures aanhangig gemaakt door RTC die mede betrekking hebben op het openbaarmaken en/of verveelvoudigen van (een aantal van) de ongepubliceerde, vertrouwelijke OT-werken door derden. In die drie procedures hebben de rechters bepaald dat, hangende de verdere behandeling, geen ongeoorloofde openbaarmaking of verveelvoudiging van de OT-werken mag plaatsvinden. In een van deze procedures heeft de rechter onlangs bepaald dat auteursrecht berust op betreffende werken en dat het op Internet plaatsen van het Fishman Affidavit in die zaak auteursrechtinbreuk oplevert.

 9. Het Internet is een wereldwijd netwerk van computers en computernetwerken, waarop zich sinds enkele jaren ook op grote schaal particulieren begeven. De communicatie tussen de computers die deel uitmaken van het netwerk verloopt via een bepaalde standaard. Toegang kan worden verkregen via allerlei (al dan niet commerciële) organisaties, waaronder de zogenaamde Internet access providers.

 10. Eenmaal aangesloten op het netwerk kan men gebruik maken van een groot aantal mogelijkheden, waaronder elektronische databankan, e-mail (elektronische post), discussiegroepen, bulletin boards ("prikborden") en het World Wide Web. Op dat Web is het mogelijk zogenaamde "homepages" in te richten, dat wil zeggen zelf documenten samen te stellen die voor derden toegankelijk zijn.

 11. Ieder bestand (zoals bijvoorbeeld een homepage) toegankelijk via het World Wide Web heeft een eigen aanduiding, de Universal Resource Locator (URL). Deze URL fungeert als eenduidig "adres", met behulp waarvan het bestand door derden bijvoorbeeld met behulp van een bepaald software-programma, de World Wide Web browser, opgevraagd kan worden. Vraagt men bijvoorbeeld een homepage op, dan verschijnt deze op het scherm van de computer van de gebruiker. De inhoud van een homepage kan uit tekst bestaan, maar ook uit beelden. Uit de URL kan dan ook worden afgeleid om welk bestand het gaat en op welke plaats (dus in welk computersysteem het zich bevindt; daaruit blijkt echter over het algemeen niet de naam en/of het adres van degene die direct verantwoordelijk is voor de beschikbaarstelling van het bestand via het Internet.

 12. De hiervoor genoemde URL's kunnen (met gebruikmaking van een computertaal die ook wel "hypertext" heet) worden opgenomen in voornoemde homepages dìe met behulp van de browser kunnen worden opgevraagd. Dit wordt ook wel een "link" genoemd. Op het computerscherm ziet een dergelijke link er bijvoorbeeld uit als een anders gekleurd woord of een plaatje. Door activering (bijvoorbeeld met behulp van de muis) van een dergelijk commando/link wordt bewerkstelligd dat het door de link aangewezen bestand wordt overgebracht naar de computer van de gebruiker die het commando activeert en op het scherm van de computer van die gebruiker verschijnt. Dat bestand kan op zich weer een homepage zijn, maar ook iedere andere vorm van digitale informatie.

 13. Gedaagden sub 1 tot en met 22, hierna te noemen "de providers", zijn Internet access providers. Vìa hun computersystemen verkrijgen gebruikers toegang tot het Internet. Gedaagde sub 23, hierna te noemen "Spaink", maakt gebruik van de diensten van één of meer van de providers.

 14. Eisers hebben bemerkt dat het Fishman Affidavit, waarvan aanzienlijke delen van de ongepubliceerde, vertrouwelijke OT-werken en Ability onderdeel uitmaken, zonder hun toestemming openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd wordt op het Internet via de systemen van de providers, door een aantal van hun gebruikers, waaronder Spaink.

 15. De door gebruikers op het Internet geplaatste homepages kunnen vervolgens door derden, die eveneens toegang hebben tot het Internet, opgevraagd en "gedownload" worden. Daarmee is sprake van inbreukmakende openbaarmaking en/of verveelvoudiging van voornoemde werken in de zin van artikel 1 Auteurswet 1912 door de gebruikers, waaronder Spaink.

 16. Daarnaast is ook sprake van inbreukmakende openbaarmaking en/of verveelvoudiging van voornoemde werken door de providers. De werken worden immers via de systemen van de providers aan derden ter beschikking gesteld. Indien een gebruiker inbreukmakende documenten ter beschikking stelt op zijn homepage, is een kopie daarvan aanwezig in het computersysteem van de betreffende provider. Aan derden die de homepage opvragen wordt vervolgens door de provider een kopie ter beschikking gesteld, die eventueel "gedownload" kan worden.

 17. Indien de inbreukmakende documenten ter beschikking van derden worden gesteld met behulp van een in een homepage opgenomen "link" die de inbreukmakende documenten (zich al dan niet bevindend in een ander computersysteem) aanwijst en die bij activering veroorzaakt dat een verveelvoudiging van deze documenten wordt vertoond op het scherm van de computer van de gebruiker, is er eveneens sprake van inbreukmakende openbaarmaking en/of verveelvoudiging van voornoemde werken door de gebruiker en de provider.

 18. Door zonder toestemming de OT-werken en Ability openbaar te maken en/of te verveelvoudigen maken Spaink en de providers inbreuk op de rechten van eisers en handelen zij derhalve onrechtmatig jegens hen.

 19. De vertrouwelijkheid van de ongepubliceerde OT-werken, die door eisers naar Amerikaans recht worden beschouwd als "trade secrets", brengt met zich mee dat deze niet in de onderhavige procedure kunnen worden overgelegd door eisers. Het overleggen van de OT-werken zou hun rechten en hun positie in procedures in de Verenigde Staten schaden. Eisers baseren in deze procedure hun vorderingen op het klakkeloos kopiëren van gedeelten van de OT-werken, maar zij zijn van mening dat ook op de rechten op andere gedeelten van de OT-werken door de gedaagden inbreuk wordt gemaakt, door verveelvoudiging en/of openbaarmaking van een bewerking in de zin van de Auteurswet 1912. Teneinde letterlijke overname aan te tonen, hebben eisers een notaris verzocht een vergelijking te maken tussen de hiervoor onder 5 genoemde gemaskeerde kopieën van de OT-werken en de inbreukmakende documenten, waarbij de notaris - aangezìen hij aan zijn beroepsgeheim gebonden is - gebruik mocht maken van de originele werken. Op de gemaskeerde kopieën heeft de notaris aangegeven welke gedeelten letterlijk zijn terug te vinden in de inbreukmakende, door gedaagden openbaar gemaakte en/of verveelvoudigde documenten. Daarbij is gebleken, dat een dergelijke letterlijke overneming geldt voor aanzienlijke delen van de werken bekend onder de namen OT II en OT III. Een door de notaris gemaakte vergelijking zal als produktie in het geding worden gebracht. Daarnaast hebben eisers gedaagden de gelegenheid geboden de originele werken ten kantore van de advocaat van eisers in te zien.

 20. Eisers hebben als gevolg van het onrechtmatige handelen van Spaink en de providers schade geleden en dreigen verdere schade te lijden.

 21. Spaink en de providers zijn gesommeerd hun onrechtmatig handelen te staken. Aan deze sommatie is geen gevolg gegeven.

 22. Eisers hebben derhalve recht op en belang bij toewijzing van de navolgende vorderingen.


MITSDIEN:

het de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage behage bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

 1. gedaagde sub 23 te bevelen met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk op de auteursrechten van eiser sub 1, waaronder iedere openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de documenten bekend onder de namen Ability en OT I tot en met OT VII, althans met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden de openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de documenten bekend onder de namen Ability en OT II en OT III;

 2. gedaagden sub 1 tot en met 22 te bevelen:

  primair met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk op de auteursrechten van eiser sub 1, waaronder iedere openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de documenten bekend onder de namen Ability en OT I tot en met OT VII, althans te bevelen met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden de openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de documenten bekend onder de naman Ability en OT II en OT III;

  subsidiair zodra zij gewezen worden op de aanwezigheid van inbreukmakende documenten op hun computersysteem danwel een door hen gecontroleerd computersysteem, waaronder de documenten bekend onder de namen Ability en OT I tot en met OT VII, althans de documenten bekend onder de namen Ability en OT II en OT III, zorg te dragen voor onmiddellijke verwijdering daarvan;

  meer subsidiair zodra zij gewezen worden op de aanwezigheid van inbreukmakende documenten op hun computersysteem danwel een door hen gecontroleerd computersysteem, waaronder de documenten bekend onder de namen Ability en OT I tot en met OT VII, althans de documenten bekend onder de namen Ability en OT II en OT III, de betreffende gebruiker te verzoeken deze onmiddellijk te verwijderen, bij gebreke waarvan zij de betreffende gebruiker verdere toegang tot hun computersysteem zullen ontzeggen;

 3. gedaagden sub 1 tot en met 22 te bevelen eisers binnen drie dagen na het te dezen te wijzen vonnis te informeren over de namen en adressen van derden, die inbreukmakende documenten via hun computersysteem danwel een door hen gecontroleerd computersysteem openbaar gemaakt of verveelvoudigd hebben dan wel zullen openbaar maken en/of verveelvoudigen na het te dezen te wijzen vonnis;

  het onder a., b. en c. genoemde op straffe van een door de betreffende gedaagde(n) verschuldigde dwangsom van fl. 10.000, -- (tienduizend gulden) voor iedere niet-nakoming van enig onder a., b. en c. gegeven bevel en voor iedere dag waarop een overtreding voortduurt, waarbij geldt dat gedaagden sub 14 tot en met 17 hoofdelijk naast gedaagde sub 13 en gedaagden sub 19 tot en met 21 hoofdelijk naast gedaagde sub 18 aansprakelijk zijn;

 4. gedaagden hoofdelijk te veroordelen in de kosten van dit geding.


De kosten dezes zijn voor mij, deurwaarder, fl. 338,25.


deurwaarder
(handtekening)

Deze zaak wordt behandeld door Mrs R. Hermans en C.S.M. Morel, Nauta Dutilh, advocaten, notarissen en belastingadviseurs, Prinses Irenastraat 59, 1077 WV Amsterdam, telefoon: 020-541.4646, fax: 020-541.4700, dossiernummer: 50011089.

top