Scientology's dagvaarding
Kort geding, 14 december 1995


Nauta Dutilh
CSM/lw 50011089

Heden, de achtste november negentienhonderdvijfennegentig, ten verzoeke van

 1. het rechtspersoonlijkheid bezittende kerkgenootschap naar buitenlands recht CHURCH OF SPIRITUAL TECHNOLOGY, gevestigd Los Angeles, Verenigde Staten van Amerika, en
 2. het rechtspersoonlijkheid bezittende kerkgenootschap naar recht RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, gevestigd te Angeles, Verenigde Staten van Amerika,
beide te dezer zake domicilie kiezende te (1077 wv) Amsterdam, aan de Prinses Irenestraat 59, ten kantore van de advocaat en procureur Mr R. Hermans (maatschap van advocaten, notarissen en belastingadviseurs Nauta Dutilh), alsmede te (2514 JH) Den Haag, aan de Parkstraat 107, ten kantore van de advocaat en procureur Mr R. Laret, die te dezen tot procureur wordt gesteld en als zodanig voor hen in rechte zal optreden, heb ik, Simon Franciscus Braan, deurwaarder bij de Arrondissements-Rechtbank te Amsterdam, wonende en kantoorhoudende te Amsterdam aan de Nieuwe Herengracht 239, krachtens mondelinge last van de President van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage


IN KORT GEDING GEDAGVAARD:

 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DATAWEB B.V., statutair gevestigd te 's-Gravenhage;
 2. de stichting STICHTING XS4ALL, statutair gevestigd te Amsterdam;
 3. de stichting STICHTING DE DIGITALE STAD, statutair gevestigd te Amsterdam;
 4. de vennootschap onder firma CISTRON INTERNET SERVICES B.V. I.O., gevestigd te Alphen aan den Rijn;
 5. Karin SPAINK, wonende te Amsterdam;

  de gerequireerden sub 1 tot en met 5 voor het uitbrengen van deze dagvaarding uitdrukkelijk woonplaats gekozen hebbende te (1017 LA) Amsterdam aan de Prinsengracht 708, ten kantore van de advocaat en procureur Mr P.H. Bakker Schut, mitsdien aldaar aan die gekozen woonplaats mijn exploit doende en voor ieder der gerequireerden afschrift dezes latende aan: Mevrouw M. Hamer, aldaar werkzaam

 6. Danny Marco Herbert Roger TER HAAR, vennoot van de gerequireerde sub 4, wonende te Alphen aan den Rijn en op grond van artikel 1:14 BW mede woonplaats hebbende te xxxxxxxxx, mitsdien aldaar aan laatstgenoemd adres mijn exploit doende en afschrift dezes latende aan: enz.
 7. Simon Cornelis Maria VAN SMOORENBURG, vennoot van gerequireerde sub 4, wonende te Ter Aar en op grond van artikel 1:14 BW mede woonplaats hebbende te xxxxxxxx, mitsdien aldaar aan laatstgenoemd adres mijn exploit doende en afschrìft dezes latende aan: enz.


OM:

op donderdag de veertiende december negentienhonderdvijfennegentig des voormiddags te 10.00 uur te verschijnen, al dan niet vertegenwoordigd door een procureur, ter terechtzitting van de President van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage rechtdoende in kort geding, alsdan aldaar gehouden wordende in het Paleis van Justitie aan de Juliana van Stolberglaan 2;


ONDER AANZEGGING:

dat van gedaagden bij verschijnen een bedrag van fl. 330,-- aan vastrecht zal worden geheven, van welk vastrecht aan on- en minvermogenden vermindering kan worden verleend;


TENEINDE:

alsdan te horen eis doen en concluderen als volgt:

 1. Eiser sub 1, hierna te noemen "CST", bezit het auteursrecht op diverse vertrouwelijke, niet door hem gepubliceerde werken die betrekking hebben op de leer en de activiteiten van de Church of Scientology, een van origine Amerikaans kerkgenootschap dat op diverse plaatsen in de wereld vestigingen (waaronder kerken en missieposten) heeft.
 2. Eiser sub 2, hierna te noemen "RTC", is exclusief licentiehouder met betrekking tot de auteursrechten op de hiervoor genoemde werken en gevolmachtigd tot handhaving van deze rechten.
 3. De werken die het onderwerp zijn van de onderhavige procedure zijn gemaakt door de in 1986 overleden L. Ron Hubbard. Zij zijn bekend onder de namen operating Thetan I tot en met operating Thetan VII (OT I tot en met OT VII), hierna te noemen "de OT-werken". Ingevolge de leer van de Church of Scientology zijn deze werken uitsluitend toegankelijk voor geselecteerde leden van de kerk, die een bepaald niveau van spiritualiteit hebben bereikt. Deze leden zijn aan strikte geheimhouding gebonden, door middel van door hen te ondertekenen geheimhoudingsverklaringen. Geheimhouding van de OT-werken wordt steeds met de grootst mogelijke zorg betracht; leer noch praktijk van de Church of Scientology laten toegang van anderen dan de hiervoor genoemde geselecteerde leden tot de werken toe. Zij zijn nooit met toestemming van de rechthebbende toegankelijk gemaakt voor het publiek.
 4. De OT-werken zijn bij het United States Copyright office geregistreerd. vanwege het feit dat het vertrouwelijke documenten betreft zijn "gerasterde" afschriften daarvan gedeponeerd, zodat ook daardoor de documenten niet hun vertrouwelijke karakter zouden verliezen.
 5. In 1993 heeft een gedaagde in een gerechtelijke procedure in de Verenigde Staten een schriftelijke partijverklaring ingediend, het zogenaamde "Fishman Affidavit". Bijlage F bij deze verklaring bevat de verschillende OT-werken in hun geheel, dan wel grote delen daarvan. Eìsers hebben geen toestemming gegeven voor opname van deze werken in het Affidavit. Zij hebben zich onmiddellijk verzet tegen eventuele vrije toegankelijkheid voor derden daarvan.
 6. In de Verenigde Staten zijn daarnaast drie andere procedures aanhangig gemaakt door RTC die mede betrekking hebben op het openbaarmaken en/of verveelvoudigen van (een aantal van) de OT-werken door derden. Op het moment van opstellen van de onderhavige dagvaarding is de gedaagde partijen in die drie procedures verboden de werken openbaar te maken en/of te verveelvoudigen.
 7. Het Internet is een wereldwijd netwerk van computers en computernetwerken, waarop zich sinds enkele jaren ook op grote schaal particulieren begeven. De communicatie tussen de computers die deel uitmaken van het netwerk verloopt via een bepaalde standaard. Toegang kan worden verkregen via allerlei (al dan niet commerciële) organisaties, waaronder de zogenaamde Internet access providers.
 8. Eenmaal op het netwerk kan gebruik worden gemaakt van een groot aantal mogelìjkheden, waaronder elektronische databanken, e-mail (elektronische post), discussiegroepen, bulletin boards ("prikborden") en het World Wide Web. Op dat Web is het mogelijk zogenaamde homepages in te richten, dat wil zeggen zelf documenten samen te stellen die voor derden toegankelijk zijn.
 9. Ieder bestand op het World Wide Web heeft een eigen aanduiding, de Unìform Resource Locator. Deze url fungeert als uniek "adres", met behulp waarvan het bestand door derden met behulp van een bepaald pc-programma, de World Wide Web browser, opgevraagd kan worden. Uit de url blijkt derhalve om welk bestand het gaat en op welke plaats het zich bevindt; daaruit blijkt echter over het algemeen niet de naam en/of het adres van de betreffende gebruiker.
 10. Gedaagden sub 1,2,3,4,6 en 7, hierna te noemen "de providers", zijn Internet access providers. Via hun computersystemen verkrijgen gebruikers toegang tot het Internet; daarnaast wordt via deze systemen informatie aan derden ter beschikking gesteld, onder andere door middel van de homepages van hun gebruikers.
 11. Gedaagde sub 5, hierna te noemen "Spaink", maakt gebruik van de diensten van één van de providers. Via haar homepage, waarvan zij de inhoud (mede) bepaalt, stelt zij informatie ter beschikking aan derden.
 12. Eisers hebben bemerkt dat het Fishman Affidavit, waarvan de OT-werken onderdeel uitmaken, openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd wordt op het Internet via de systemen van de providers, door een aantal van hun gebruikers. Eisers hebben geen toestemming gegeven voor verveelvoudiging en/of openbaarmaking van de OT-werken. Zoals hiervoor onder 5 uiteengezet gaat het daarbij om kopieën van integrale werken danwel zeer grote delen daarvan.
 13. De gebruikers bepalen (mede) de inhoud van de door hen ingerichte homepages. Deze kunnen vervolgens door derden, die eveneens toegang hebben tot het Internet, opgevraagd en "gedownload" worden. Daarmee is sprake van openbaarmaking en/of verveelvoudiging van voornoemde werken in de zin van artikel 1 Auteurswet 1912 door de gebruikers, waaronder Spaink.
 14. Daarnaast is ook sprake van openbaarmaking en/of verveelvoudiging van voornoemde werken door de providers. De werken worden immers via de systemen van de providers aan derden ter beschikking gesteld. Indien een gebruiker inbreukmakende documenten ter beschikking stelt via zijn homepage, is een kopie daarvan aanwezig op het systeem van de betreffende provider. Aan derden die de homepage opvragen wordt vervolgens door de provider een kopie ter beschikking gesteld, dìe eventueel "gedownload" kan worden.
 15. Indien de inbreukmakende documenten ter beschikking van derden worden gesteld met behulp van een zogenaamde hyperlink, dat wil zeggen een "ingebouwde" verwijzing naar een ander document (al dan niet op een ander systeem) die bij activering het openbaarmaken en/of verveelvoudigen tot gevolg heeft, is er eveneens sprake van openbaarmaking en/of verveelvoudiging door de gebruiker en de provider.
 16. Door zonder toestemming de OT-werken openbaar te maken en/of te verveelvoudigen maken Spaink en de providers inbreuk op de rechten van eisers en handelen zij derhalve onrechtmatig jegens hen.
 17. Eisers hebben als gevolg van het onrechtmatige handelen van Spaink en de providers schade geleden en dreigen verdere schade te lijden.
 18. Spaink en de providers zijn gesommeerd hun onrechtmatig handelen te staken. Aan deze sommatie is geen gevolg gegeven.
 19. Eisers hebben derhalve recht op en spoedeisend belang bij toewijzing van de navolgende vorderingen.


MITSDIEN:

het de President van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage behage bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

a. gedaagde sub 5 te bevelen met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk op de auteursrechten van eiser sub 1, waaronder iedere openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de documenten bekend onder de namen Operating Thetan I (OT I) tot en met Operating Thetan VII (OT VII);

b. gedaagden sub 1, 2, 3, 4, 6 en 7 te bevelen:
primair met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk op de auteursrechten van eiser sub 1, waaronder iedere openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de documenten bekend onder de namen Operating Thetan I (OT I) tot en met Operating Thetan VII (OT VII);
subsidiair zodra zij gewezen worden op de aanwezigheid van inbreukmakende documenten op hun systeem, waaronder de documenten bekend onder de namen Operating Thetan I (OT I) tot en met Operating Thetan VII (OT VII), zorg te dragen voor onmiddellijke verwijdering daarvan;
meer subsidiair zodra zij gewezen worden op de aanwezigheid van inbreukmakende documenten op hun systeem, waaronder de documenten bekend onder de namen Operating Thetan I (OT I) tot en met Operating Thetan VII (OT VII), de betreffende gebruiker te verzoeken deze onmiddellijk te verwijderen, bij gebreke waarvan zij de betreffende gebruiker verdere toegang tot hun systeem zullen ontzeggen;

c. gedaagden sub 1, 2, 3, 4, 6 en 7 te bevelen eisers binnen drie dagen na het te dezen te wijzen vonnis te informeren over de namen en adressen van derden, die inbreukmakende documenten via hun systeem openbaar gemaakt of verveelvoudigd hebben dan wel zullen openbaar maken en/of verveelvoudigen na het te dezen te wijzen vonnis;

het onder a., b. en c. genoemde op straffe van een door de betreffende gedaagde(n) verschuldigde dwangsom van fl. 10.000,-- (tienduizend gulden) voor iedere niet-nakoming van enig onder a., b. en c. gegeven bevel en voor iedere dag waarop een overtreding voortduurt, waarbij geldt dat gedaagden sub 6 en 7 hoofdelijk naast gedaagde sub 4 aansprakelijk zijn;

d. gedaagden hoofdelijk te veroordelen in de kosten van dit geding.


De kosten dezes zijn voor mij, deurwaarder, fl. (onleesbaar)

Deze zaak wordt behandeld door Mrs R. Hermans en C.S.M. Morel, Nauta Dutilh, advocaten, notarissen en belastingadviseurs, Prinses Irenestraat 59, 1077 WV Amsterdam, telefoon: 020-541.4646, fax: 020-541.4700, dossiernummer: 50011089.

top