Statistiek

Comments Posted By nee@niet.grom

Displaying 31 To 60 Of 255 Comments

Geluk is besmettelijk

Een vriend heeft me het stuk “Een poel van maatschappelijk onbehagen” doorgespeeld van de politicoloog Hans Blokland. Hij is zeer kritisch over dit soort onderzoek naar geluk. Een paar fragmenten uit zijn tekst:

Wij leven in een cultuur waarin ‘geluk’ tot de hoogste waarden wordt gerekend en waarin het individu in hoge mate verantwoordelijk wordt gesteld voor het eigen succes of falen in het bereiken van dit ‘geluk’.

Door de voortschrijdende processen van rationalisering en individualisering wordt het belang dat wordt gehecht aan geluk en eigen verantwoordelijkheid bovendien alleen maar groter.

Wat ‘meet’ men daarom wanneer iemand aan een hem vreemde enquêteur verklaart zich ‘erg gelukkig’ te voelen? Mogelijk is dat inderdaad het geval.

Maar mogelijk is ook dat de betrokkene zich conformeert aan het heersende waardenpatroon en liever niet toegeeft dat hij, in het realiseren van een van onze hoogste waarden, in zekere (maar welke?) mate heeft gefaald. Waarom zou iemand aan een vreemde bekennen een loser te zijn?

Stel, het percentage mensen dat zich ‘gelukkig’ noemt stijgt. Wat weten we dan? Misschien zijn er inderdaad meer mensen gelukkig; maar ook is mogelijk dat het belang dat aan geluk wordt gehecht, in de desbetreffende cultuur of onderzoekspopulatie is toegenomen. Voor deze mensen wordt het moeilijker te erkennen dat zij deze waarde in mindere mate hebben verwezenlijkt dan eigenlijk zou moeten.

Denkbaar is ook dat de publieke overtuiging is gegroeid, dat mensen het lot in eigen handen hebben en daarom voor hun eigen geluk verantwoordelijk zijn. Wellicht meet men dus slechts de ontwikkeling van het politieke klimaat. Misschien is het feitelijke geluk drastisch gedaald, maar is deze daling ruimschoots gecompenseerd door een sterk toegenomen geloof in eigen verantwoordelijkheid.

Treffend is alleszins dat het percentage niet-westerse allochtonen dat zichzelf in het bovengenoemde onderzoek als ‘minder gelukkig’ kwalificeerde (de drie overgebleven categorieën tezamen), ongeveer twee keer zo hoog was als het percentage autochtonen en westerse allochtonen dat zich tot deze bekentenis liet verleiden

Kennelijk hechten niet-westerse allochtonen minder aan ‘geluk’, of hebben zij minder moeite toe te geven dat ze een bepaalde waarde niet konden realiseren; of misschien geven zij minder door conformisme bepaalde antwoorden. Het antwoord op de vraag naar ‘het geluk’ is dus inderdaad in belangrijke mate tijd- en plaatsgebonden.

We kunnen dus alle kanten op met deze gelukcijfers. De resultaten van deze en vergelijkbare onderzoekingen leren ons weinig. Ze leren hooguit iets over het belang van een bepaalde waarde op een bepaald moment in een bepaalde groep. Cultuurhistorisch wellicht interessant, maar sociaal en politiek nauwelijks. Niettemin wordt dit soort onderzoekingen in de wetenschap, de politiek en de media buitengewoon serieus genomen.

In een noot schrijft hij:

Het zal duidelijk zijn dat het vergelijken van het geluk tussen landen en culturen nog hachelijker is dan het vergelijken van gerapporteerd geluk in de tijd. Dit neemt niet weg dat menig geluksonderzoeker met regelmaat de krant weet te halen met zijn bevinding dat over de ganse wereld slechts IJslanders gelukkiger zijn dan Nederlanders. Een ieder die wel eens op IJsland is geweest, weet: hier klopt iets niet.

» Posted By nee@niet.grom On December 09, 2008 @ 22:57

Nogmaals, zij dragen “scheiding” zelf aan als voorbeeld van iets waar mensen gelukkig van worden, als iets waar je twee kanten mee uitkan. Mijn punt is dat, (voortbordurend op mijn eerdere voorbeeld):

1) Ben je blij dat je moeder gescheiden is?

2) Ben je blij voor je moeder dat ze gescheiden is?

twee totaal verschillende vragen betreft die tot twee totaal verschillende antwoorden zullen leiden. Overigens kan iemand de ene vraag met ja en de andere met nee beantwoorden: je bent blij voor je moeder dat ze gescheiden is, maar je mist je vader en ben je zelf niet blij met de scheiding. Wat dan? Ben ik dan “gelukkig” – volgens hun definitie: ontvankelijk voor het geluk van anderen (in dit geval het geluk van mijn gescheiden moeder) – of ben ik ongelukkig?

Hun onderzoek laat zulke complexiteit en tegenstrijdigheid niet toe. Of je bent gelukkig, of je bent het niet, either you are with us or with the terrorists.

Vervolgens citeer je het stuk over “have identificeer a broad range of stimuli to happiness”… misschien dat dit juist DE reden moet zijn om al deze broad range van stimuli niet in een grote grabbeldoos te gooien? Een tsumani en een vulkaanuitbarsting hebben (oppervlakkig bezien) misschien hetzelfde effect (vernietiging) maar een stroom lava is iets anders dan een stroom water.

Hun hypothese is gebaseerd op de tautologie dat gelukkige mensen van elkaar gelukkig worden. Het hele onderzoek is erop gericht om deze hypothese te bewijzen, wat per definitie onmogelijk is. Uit hun onderzoeksresultaten trekken ze vervolgens de conclusie dat gelukkige mensen samenscholen, en dat het geluk van het epicentrum als het ware uitwaait tot in de 3rde relationele graad.

Maar: als gelukkig-zijn een kwestie is van genen ipv attitude, hoe verklaar je DAN dat gelukkige mensen samenscholen binnen hetzelfde netwerk? Hebben ze soms allemaal dezelfde genen? Zijn ze misschien allemaal aan elkaar gerelateerd, en blijkt hieruit dat hun onderzoek een familiale bias heeft, nml dat ze zich vooral onder familieleden onderzoek hebben gedaan? Je hebt dan eerder een onderzoek naar erfelijkheid verricht dan naar het zogenaamde netwerk-effect van geluk.

Het is een onderzoeksfout om al deze verschillende bronnen van geluksgevoelens gelijk te trekken, en een dergelijke gelijktrekking vervolgens goed te praten door middel van een tautologie als “geluk veroorzaakt geluk”. Ze nemen de gelukkige mens zelf als focus ipv datgene dat hem gelukkig maakt. Dat is hun fout. Genen en attitude, externe en interne factoren moet je niet bij elkaar gooien. Maar zoals ik al zei, hun hypothese is gebaseerd op een tautologie, en dus per definitie onbewijsbaar. Het is gewoon slecht onderzoek.

» Posted By nee@niet.grom On December 08, 2008 @ 18:55

Ik heb de introductie gelezen, ik heb de glossary ook gelezen, daarin wordt geen enkele eenduidige definitie van geluk gehanteerd. Hun hypothese is dat mensen van elkaar gelukkig voorden als ze maar gelukkig zijn of gelukkig ingesteld, maar dat is een tautologie, dus per definitie onbewijsbaar.

In de intro geven ze weliswaar een lijstje van naar mijn mening nogal verscheidene zaken waar iemand eventueel (on)gelukkig van kan worden (scheiding, de lotto, ziekte, verkiezingen, genen), maar als je verder leest zie je dat ze nooit op het lijstje terugkomen. God mag weten waarom ze het in de intro gezet hebben, misschien om te laten zien dat ze voorafgaand aan het onderzoek een boel stof gelezen hebben, en de indruk willen wekken dat ze voortborduren op andermans onderzoek? Iemands gelukkige predispositie wegens mans genen, en iemands predispositie door een sociaal gegeven zoals scheiding, wat toch echt twee totaal verschillende zaken zijn, worden hier gelijk getrokken. Een fout wat mij betreft.

Voorbeeld: Wat als je zelf dolgelukkig bent van je scheiding: “eindelijk van die klootzak af”. Misschien dat meneer Klootzak dit ook vindt (eindelijk van die trut af), dat is dan 1st degree of separation. De tot-voor-kort minnares van meneer Klootzak is het met hem eens, die geniet ook van de scheiding; dat is de 2nd degree of separation (die friend-of-a-friend). Haar vrienden zijn blij voor mevrouw de ex-Minnares, en dat is dan de 3rd degree. Kortom allemaal mensen die blij zijn met de scheiden. Hypothese bevestigd.

Maar wat als je 5 kinderen je nu haten omdat ze hun andere ouder niet meer kunnen zien, of omdat ze door de scheiding in armoede moeten leven? Insinueert dit onderzoek dat die kinderen je scheiding met je mee zouden vieren als ze maar andere genen hadden gehad? Wat blijft er over van hun zogenaamde “three degrees of separation” uitkomst in dit geval? Die komt bij dit voorbeeld al bij de 1st degree te vervallen. Waarom geldt het network rondom Mr. Klootzak en Minnares (allemaal blij) in hun onderzoek als sterker bewijs, dan het network rondom de 5 kinderen (allemaal ongelukkig)? Volgens mij hanteren ze bevooroordeelde criteria in wat ze als network beschouwen.

Van wat ik zie, hebben de onderzoekers zich gewoon laten leiden door uitspraken van de onderzoeksrespondenten, zonder dat er ook maar enig controlemechanisme aan te pas komt. Het is van “u roept en wij draaien (een survey uit)”.

Zoals een van mijn social research docenten zei: “A collection of self-assessments is not science”. Dit is een peiling, geen wetenschappelijk onderzoek.

» Posted By nee@niet.grom On December 07, 2008 @ 16:53

Belangrijke vraag: *waar* werden ze nou zo gelukkig van?

» Posted By nee@niet.grom On December 05, 2008 @ 21:14

He’s done it :)

“ben verheugd dat hij nu al zegt dat de gevangenen van Guantanamo moeten worden terug getrokken”

“Gevangenen moeten worden teruggetrokken”… dit is geen Nederlands. Hij heeft alleen gezegd dat hij Gitmo wil sluiten en de gevangenen wil overplaatsen naar Amerika zodat ze berecht moeten worden in Amerika zelf. “Obama’s advisers are quietly crafting a proposal to ship dozens, if not hundreds, of imprisoned terrorism suspects to the United States to face criminal trials”. Gitmo is dan weliswaar dicht, maar de gevangenen zelf zitten gewoon nog steeds vast in andere gevangenissen. Kortom, pure cosmetica.

De alom gevreesde Amerikaanse FEMA camps, waar ondermeer 76 000 Hurricane Katrina refugees nog steeds letterlijk in opgesloten zitten, die blijven ongedeerd. Sterker nog, Obama gaat waarschijnlijk de FEMA camps vullen… misschien met overgeplaatste Guantanamo gevangenen?

» Posted By nee@niet.grom On November 11, 2008 @ 23:27

Mensen die niet consistent kunnen redeneren zetten zichzelf ook nogal te kijk:

“Maar Obama heeft echt briljante mensen om zich heen verzameld”

“hoewel ik het intelligentieniveau van een president van de VS toch ook wel degelijk belangrijk vind, zonder verder intelligentie in mensen een bepalende factor te vinden”

“Verder gaat het er mij absoluut niet om welke studie iemand heeft gedaan”

Wat die uitspraak betreft over de zogenaamd briljante mensen die Obama om zich heen heeft verzameld, post eens wat namen. Kun je niet, want je weet niet waar je het over hebt, je roept maar wat. Voor wie oprecht een idee wil krijgen van de Obama crew, google eens “Rahm Emanuel, chief of staff”.

» Posted By nee@niet.grom On November 10, 2008 @ 17:34

Als Obama neergeknald wordt, iets dat inderdaad goed mogelijk is gezien het moordzuchtige trackrecord van Amerika jegens zwarten in het algemeen en zwarte progressieve leiders in het bijzonder (MLK, Malcom X), dan is dat omdat de echte machthebbers vinden dat Obama ontspoord is, en hun poppetje eventjes uit de weg ruimen, om het te vervangen door een ander, eventueel zwart, aangezien zwart het goed doet bij de meute, poppetje.

» Posted By nee@niet.grom On November 08, 2008 @ 18:23

“Hij had er niet voor hoeven kiezen president te worden, met de natuurlijk heel erg grote kans dat hij vermoord zal worden, want hij had het al gemaakt. Maar sommige mensen gaan nog voor iets anders dan zichzelf”

Obama wordt weer opgeblazen tot jezus-achtige proporties, “hij offert zichzelf voor onze zonden op”. Zoals het Black Grape liedje zegt: “Jesus was a blackman”. De volgende zin is natuurlijk: “No, Jesus was batman”. Dat is toepasselijker imho. Bij Amerikanen denk ik eerder aan bloedzuigende bankiers en een vampierachtig militair apparaat dan aan een zwarte Jezus.

Hou toch eens op met de Jezus-complex. Hierbij moet ik vermelden dat de MS word spelling-checker deze term, Jezus-complex, heel toepasselijk vervangt met de term Beurscomplex, wat een toeval zeg!

GOPer Raegan was in 1981 ook (bijna) neergeknald: Offerde de blanke oerconservatieve Ronnie zich toen ook op in onze plaats voor onze zonden? Was Ronnie toen de Messias?

» Posted By nee@niet.grom On November 08, 2008 @ 18:23

“Ik vind zijn programma, samengevat met de woorden ‘change we can believe in’ uiterst hoopvol”

Karin Spaink schreef ooit in een ver verleden “Hoop is een verfijnde marteling”, maar die Spaink bestaat niet meer, die Spaink is vervangen door een 1984 dubblethinking Spaink die als een blok bevroren bakvis valt voor tendentieuze leuzen als “we zijn allemaal Amerikanen”. Ik ben duidelijk geen Amerikaan, maar ik ben blij dat ik een nuchtere Hollander ben.

» Posted By nee@niet.grom On November 08, 2008 @ 18:22

“Waar ik in toenemende mate, zeker ook na ruim een jaar in Brussel gewoond te hebben, ontzettend moe van word is van die zeikerige Hollanders die altijd wel weer iets negatiefs weten te vinden, nooit eens blij kunnen zijn”

Ja zeg, hoor eens, wij die politieke kwesties nauwkeurig in de gaten houden, en niet aan dezelfde vorm van geschiedkundige dementie leiden als de gemiddelde Amerikaan, wij zijn gewoon de nuchtere, no-nonsense, sceptische mensen. Kortom, we zijn rasechte (haha) Hollanders. Er is, gezien de feiten, geen enkele reden om onze nuchterheid te laten varen naar aanleiding van een president als Obama.

Ik heb de vraagstukken opgesomd die de aanleiding vormen voor Obama-sceptici om Obama te verwerpen en niet mee te doen met de feestende meute. Of je gaat er serieus op antwoorden, of je bent een kuddebeest dat tegen beter weten in gaat feesten op weg naar de afgrond. Of ben je gewoon jaloers dat wij veel beter geinformeerd zijn dan jijzelf en er niet in trappen?

» Posted By nee@niet.grom On November 08, 2008 @ 18:22

Eens kijken of dit lukt:

“Maar het cynisme dat ik hier lees bestond daar echt helemaal niet. Ik ben door slechts 1 man in de verkiezingsnacht uitgemaakt voor ‘you dumb, ignorant, naive woman’ toen ik na al het gejuich uiteindelijk terug lopend naar mijn hotel een high five kreeg van een paar feestende zwarte jongens.”

Als je in 2004 tijdens de Bush reelection in een andere stad was geweest, was je misschien ge-high-fived door een paar feestende blanke WASPs, en eveneens uitgemaakt voor “you dumb, naive woman” door een voorbijlopende Dem aanhanger. Waarom worden zulke feestende meuten opgehouden als het “bewijs” dat het nu anders gaat worden? Mensen feesten, en worden maandag alsnog wakker met de foreclosure brief op de mat.

» Posted By nee@niet.grom On November 08, 2008 @ 18:21

Zo, mijn berichten worden dus weer geblackholed.

» Posted By nee@niet.grom On November 08, 2008 @ 18:21

Doet dit blog het nog?

» Posted By nee@niet.grom On November 08, 2008 @ 18:17

“Ik zie dat ik er goed aan gedaan heb deze blog achter mij te laten.”

En toch kom je weer terug, om te lezen dat we allemaal Amerikanen zijn. Volgens Le Monde dan, maar Spaink vond dit een helemaaltegekke kwoot. Wat een onzin.

Vervolgens zegt ze: Obama, je gaat me teleur stellen, maar toch ben ik blij dat je gekozen bent… en Spaink zegt dat ik belabberd redeneer?! Waarom iemand bejubelen waarvan je al weet dat hij de boel gaat belazeren?! “Oh, ik heb een nieuw huis gekocht, het dak staat op het puntje in te storten, maar toch ben ik blij met dit huis en al die zakken geld naar de Goden.” Je reinste doublethink, puur 1984.

Obama is weliswaar heel wat sympathieker dan Bush, met die jeugdige flapoortjes van ’em, maar daarmee houdt het verschil op. Er is feitelijk geen verschil tussen de twee partijen. Zowel de Dems als de GOP zijn wedijverende maganers voor een functie aan de frontoffice, dat de backoffice van Big Brother moet verdonkermanen. Obama is het marionetje van degenen die achter de schermen de teugels werkelijk in handen hebben. Waanzinnig om te insinueren dat de Dems minder oorlogzuchtig zijn dan de GOP.

Gaat Obama de Posse Comitatus Act (the only U.S. criminal statute that outlaws military operations directed against the American people under the cover of “law enforcement”) in ere herstellen?
Gaat Obama het Habeas Corpus principe in ere herstellen?
Gaat Obama het Insurrection Act (a set of laws that limits the President’s ability to deploy troops within the United States) in ere herstellen?

GW Bush heeft zichzelf, dankzij de “John Warner Defense Authorization Act of 2007” en de Military Commissions Act of 2006, letterlijk dictatoriale machten toegeeigend, zoals het “recht”, lees: de macht, om in het buitenland gevangenen, ook Amerikaanse staatsburgers, te kunnen martelen. Bush heeft hiermee extraordinary rendition en blackhole sites gelegaliseerd. Ook mag de president, dankzij Bush, zomaar martial law uitroepen Dictatoriaal is het woord dat de Amerikaanse journalisten zelf gebruiken om deze nieuwe machten beschrijven. Al deze, door Bush toegeeigende machten, worden nu, onveranderd en ongewijzigd in de schoot van Obama geworpen. zal hij zich ervan distantieren? Of zal Obama, namens zijn “achterban” (de elite, niet het volk), gebruik maken van de dictatoriale machten die Bush hem mogelijk heeft gemaakt?

http://nota.org/NSPD-51/marshallaw.htm

In plaats van te roepen “Je mag Obama niet, dus je bent voor McCain” (ik ben voor geen van beiden, het is een grote poppenkast), probeer eens ook maar een enkele van de vraagstukken die ik gecopypaste had aan te kaarten. Obama-sceptici hebben reden te over om Obama te verwerpen. Als je Obama steunt maar deze vraagstukken expres uit de weg gaat, dan ben je gewoon een kuddebeest dat met de meute mee host.

» Posted By nee@niet.grom On November 06, 2008 @ 23:34

Waar heb ik gezegd dat ik voor McCain ben?

» Posted By nee@niet.grom On November 05, 2008 @ 22:22

– Will Obama repeal Patriot Acts I and II as well as reversing Bush’s signing statement and acknowledging the repeal of the John Warner Defense Authorization Act?

– Will Obama support Dennis Kucinich’s efforts to bring war crimes charges against Bush, Cheney and others for deceiving the country into a war or will he protect them against such charges like Nancy Pelosi has done?

– Will Obama bring war crimes charges against Bush, Cheney and others for authorizing torture and will the torture of suspects under U.S. detention, a complete violation of both the Constitution and the Geneva Conventions, cease under an Obama administration?

– Will Obama withdraw American troops from Iraq and Afghanistan without sending them away again to bomb another broken-backed third world country in the name of a UN-supported ‘humanitarian’ war?

– Will Obama end the warrantless secret surveillance and phone-taps of American citizens?

– Will Obama follow through on his rhetorical support for the second amendment or will he seek to ban guns as he did in Illinois?

– Will Obama cease his support for the Bush-administration backed banker bailouts, hated by the majority of Americans, and target the real cause of the problem – the Federal Reserve – or will he continue to give taxpayers’ money to banks who are merely hoarding it all for themselves?

– Will Obama seek to continue the militarization of America and preparations for martial law through Northcom and the secret government or will he dismantle the police state that has been constructed over the last eight years by the Bush administration?

There can be no excuses – either Obama will be proven to be a liar or he will, backed by Democratic control of Congress and the Senate, follow through on his mandate for “change”.

Will Obama ‘Change’ The Bush Police State Or Expand It?
http://www.infowars.com/?p=5760

“Hoera” me reet.

» Posted By nee@niet.grom On November 05, 2008 @ 21:00

Schrijver of schrijfster?

Posting on Forums, personalities:

Cute Gurl v2.0

By donning the mask of Cute Gurl v2.0, one is given the freedom to write whatever they like while avoiding all traditional forms of grammar and punctuation. Cute Gurl v2.0 is best not used on forums inhabited by males under the age of 20, or else other forum members have a high chance of changing into Mr. Aggressive when responding to posts. Use of emoticons and other ASCII art is highly encouraged, as is the act of referring to everybody as “hunny”, “sweetie”, and “cutie.” In other words, try to be an online slut who’s entire diet consists of pig troughs full of sugar. Whenever another Cute Gurl v2.0 comes online, the sheer idiocy in the forums will increase at least twelvefold. The Cute Gurls v2.0 should greet each other with outrageously annoying phrases like “hey baybee!!!!!!!!” and “luv u hunny!!!!!!”

EXAMPLES. Cute Gurl v2.0 will post the following messages:

Counter-Strike forum: “hey whats this game how do i install it thx allot bye!!!!! : P~~~~~~~”

Star Trek forum: “u ever see the one with the Tribbels? they were {{{{{{{{{{SO CUTE}}}}}}}}}}} can i get those anywhere like stuffed animals or something?!? love ya thx, bye!!!”

Honda Civic forum: “do the cars come in red??? thats my boyfriends color and weve been going out for 2 months now hes so cute his names Jeremy and he likes Slipknot!!! thx bye!!! :o)”

http://www.somethingawful.com/d/guides/guide-posting-on.php?page=2

» Posted By nee@niet.grom On November 04, 2008 @ 19:44

Koninginnetje

Als iemand me naar zijn huis uitnodigt met het verzoek dat ik hem iets laat zien, ik kom ermee opdagen, maar vervolgens grijpt hij het uit mijn handen en smijt het raam uit, dan heb ik alle recht om kwaad te worden. Als iemand om bewijsstukken vraagt, ga ik ervan uit dat die persoon er ook daadwerkelijk naar kijkt. Ik redeneer niet belabberd, het enige dat hier belabberd is is jouw censuur (die je alleen ongedaan maakt als ik erover klaag) en jouw belachlijke metafoor. Een blog waar iedereen zomaar kan posten is geen “huiskamer”. Hou nou eens een keer op met die ontoepasselijke metaforen die geen enkele betrekking hebben op het internet. Het internet is niet je huis, het is geen plek of plaats.

Maar goed, since you insist: je huiskamer zit als het goed is achter een deur met een slot. IP chains toepassen is geheel je eigen verantwoordelijkheid. Dit blog heeft eerder iets weg van een volkstuintje aan de straatkant, op stoepniveau, zonder heg en zonder poort. Daar komt de buurvrouw een praatje houden, en daar komt dorpsgek Thomas nog even langs voor een praatje op weg naar het gekkenhuis. Student nee@niet.grom op weg naar school loopt ook even langs en zegt: “Pas maar op, zo’n tuin zonder heg en zo op stoepniveau, straks laat iemand nog eens zijn hond schijten in je tuin” :-P

» Posted By nee@niet.grom On November 04, 2008 @ 22:21

“je uit valse beschuldigingen.”

Dus niet, want je zei hierboven immers zelf:

“Als iemand in een café gaat staan schreeuwen wordt-ie er ook uitgezet.”

Kortom, het was inderdaad censuur, je geeft het zelf toe.

Om bewijs vragen, en het vervolgens niet posten omdat het niet overeenkomt met je politieke voorkeur IS censuur. Punt uit.

Dit is niet “je huiskamer”, ik “schreeuw” niet, dit is een openbaar blog en ik post mijn mening. Aan je huiskamer zit al het goed is een deur met een slot, aan dit blog niet. Komplete onzin dus om het ene met het andere te vergelijken. Er klopt werkelijk geen ene barst van die metafoor. Maar ja, het verbaast me niets, aangezien je liever censuur toepast dan de werkelijkheid onder ogen te zien. Dat je je huiskamer voor blog aanziet, en andersom, en daarbij iemand die een mening verkondigd die je liever niet wilt “horen” voor schreeuwlelijk uitmaakt, dit alles ligt in het verlengende van een dergelijke op waanbeelden gebaseerde perceptie.

En ga niet raar opkijken als iemand kwaad wordt zodra die persoon gecensureerd wordt. De meeste mensen vinden het bepaald niet leuk om in de maling te worden genomen door iemand die eerst om bewijs vraagt en het vervolgens negeert.

» Posted By nee@niet.grom On November 04, 2008 @ 19:58

Ten eerste: Henk schreef hierboven dat hij, net als ik, eveneens door jou gecensureerd was. Het is dus zeker niet eerste keer dat je het zomaar bij iemand doet. Het is tekenend dat je niet ingaat op Henk z’n opmerking dat hij door jou gecensureerd is, en dat je je weer alleen maar op mij focused, alsof ik de enige ben die last heeft van jouw censuur. Dit is het zoveelste voorbeeld dat je mij er expres tussenuit pikt, ondanks het feit dat ik niet alleen ben.

Ten tweede: je draait de zaak om. De vraag is niet “Waarom begin je te schreeuwen”, de echte vraag is: Waarom ben ik genoodzaakt om eerst te schreeuwen voordat jij eindelijk de links post WAAR JE ZELF OM GEVRAAGD HAD?

Ik heb gedaan waar jij om vroeg, en jij censureert de post met datgene waar je om vroeg. Ik heb niets mis gedaan, ik heb gedaan waar je zelf om vroeg. JIJ bent hier in de fout. Dat is censuur VAN JOUW KANT, en het is geheel terecht dat ik daar kwaad over word. Ik kan er namelijk heel slecht tegen als iemand om bewijs vraagt, ik dat post, en het bewijs dan genegeerd wordt.

Kortom, het is je eigen schuld dat ik kwaad word. En kwaad worden heeft zo te zien best wel zin, want DAN PAS post je mijn post die je eerst gecensureerd had. Moraal van het verhaal: je luistert alleen als iemand schreeuwt.

Je kunt mij niets aanrekenen in dit geval. Jij vraagt om bewijs, ik post het, en jij plaatst het pas op je blog als ik erover ga zeuren. Als ik elke keer moet gaan schreeuwen zodat je jouw censuur ongedaan maakt, dan blijf ik schreeuwen.

Oh, en ga voortaan niet om bewijsvoering vragen, om het vervolgens expres te negeren omdat het toevallig niet overeenkomt met jouw fantasiewereld van Nederland als een progressief land. Het gaat in dit land totaal de verkeerde kant op, en het enige wat jij doet is mensen censureren op je blog die – op jouw verzoek – de waarheid laten zien, tegen alle waanbeelden in.

» Posted By nee@niet.grom On November 03, 2008 @ 18:54

Typisch Karin Spaink censuur op dit blog: op haar verzoek post ik de links naar het verhaal over die vrouw die dit jaar nog in de gevangenis was gegooid omdat ze een abortus heeft laten plegen, en het verhaal over het “achter slot en grendel” zetten van de abortuspil IN NEDERLAND NIET AMERIKA!, en wat doet Spaink? Verwijdert de post. Wrokcensuur, omdat ze er niet tegen kan dat ik gelijk heb. Blijf maar lekker dromen dat je in een progressief land woont en dat het hier “vast niet zo’n vaart zal lopen”, Spaink.

Ik ga het eens anders proberen. Download de onderstaande pagina’s voordat Spaink ze verwijdert, omdat ze er niet tegen kan dat ik gelijk heb en mijn bewijsvoering ook in orde is:

Als de politieke ontwikkelingen in Nederland zich doorzetten, dan komt de abortuspil binnenkort achter slot en grendel. Women on Waves is van mening dat de abortuspil juist breder toegankelijk moet worden.
http://www.womenonwaves.org/article-1522-nl.html

» Posted By nee@niet.grom On October 31, 2008 @ 15:13

“Mensen die ook niet zitten te wachten op deze dame, wiens equivalent in Nederland me zo gauw niet te binnen schiet. ”

Moet iemand als Rita Verdonk zich expliciet uitspreken tegen abortus voordat iemand als jij inziet dat we hier in degelijk wel degelijk ons homegrown equivalent hebben van zulke wanstaltige figuren? Verdonk doet ook vaak alleen maar alsof ze ergens verstand van heeft. Ze is weliswaar niet charmant als Palin, maar net zo zelfingenomen en arrogant. En conservatief. En heb je mijn entry over Pim Fortyun niet gelezen? Die was ook een modepopje. Trust me, we hebben wel degelijk onze eigen politieke idioten in dit land, en hun even zo idiote aanhangers.

» Posted By nee@niet.grom On October 30, 2008 @ 20:49

Abortus pil en politiek.
Als de politieke ontwikkelingen in Nederland zich doorzetten, dan komt de abortuspil binnenkort achter slot en grendel. Women on Waves is van mening dat de abortuspil juist breder toegankelijk moet worden.
http://www.womenonwaves.org/article-1522-en.html

Om stopzetting van de strafvervolging van een 24-jarige vrouw uit Boxtel die 14 november werd gearresteerd vanwege een vermeende illegale abortus Klik hier om de brief te ondertekenen
http://www.womenonwaves.org/article-1543-en.html

Inmiddels hebben 1100 mensen de petitie ondertekend.
Ook mevrouw IB uit Boxtel zelf en haar partner. In tegenstelling tot berichtgeving van het Openbaar Ministerie, heeft haar vriend haar niet bij de politie aangegeven.
Op 24 januari heeft de advocaat van mevrouw stopzetting van vervolging geeist. De rechter sprak op 31 januari uit dat het OM het onderzoek mag vervolgen. Uw handtekening blijft daarom welkom.
Rebecca Gomperts (arts, directeur Women on Waves)
Gunilla Kleiverda (gyneacoloog Flevoziekenhuis)
Mevrouw IB uit Boxtel en haar verloofde die haar nog steeds steunt.
http://www.womenonwaves.org/article-1512-en.html

Wakker worden mensen. We zijn niet progressief. Nederlandse Christelijke conservatieven trekken de hele maatschappij met zich mee de afgrond in, terug naar de middeleeuwen. “Onze” conservatieven zijn net zo gevaarlijk als die gekken in Amerika. Een ieder die denkt dat “onze” conservatieven ongevaarlijk zijn, en dat het hier vast niet zo’n vaart zal lopen… lees de bovenstaande berichten. Een vrouw in de gevangenis omdat ze abortus heeft laten plegen, de abortuspil binnenkort achter slot en grendel. Wakker worden.

» Posted By nee@niet.grom On October 30, 2008 @ 15:36

“als je met een voorbeeld komt en dat amper omschrijft, past het je niet uit te halen als iemand vraagt over welk specifiek geval je het hebt. Niet iedereen leest alles, niet iedereen heeft een ijzeren geheugen.”

Oh, maar het past wel dat een of andere seksist hier pleit om zwangere vrouwen een dwangbevalling op te leggen in de gevangenis, barbaarse middeleeuwse folterpraktijken zoals we die gewend zijn van de Christenen? En het is opeens MIJN schuld dat seksisten zomaar van alles roepen zonder zich eerst in de zaken te verdiepen, iets dat ik WEL gedaan heb? Het is MIJN schuld dat seksisten bevooroordeeld en ongeinformeerd zijn, en dat ik me wel heb laten informeren? Schei toch uit. Het is je eigen verantwoordelijkheid om je te laten informeren voordat je je grote bek opentrekt. Sta niet raar te kijken als iemand die zich wel heeft laten informeren aanstoot neemt aan je oerdomme opmerkingen.

Zoals ik al zei: ik heb mijn huiswerk gedaan, ik ga niet andermans huiswerk doen, zeker niet als het een of andere seksist is die het normaal vindt om vrouwen op te sluiten en een dwangbevalling op te leggen, bah, wat ziek. En ik ga sowieso niet in discussie met de heteroseksuele Maartens van deze wereld, die zelf nooit zwanger hoeven te worden, maar toch elke keer weer blijven zeuren over “was het nou de 5e/6e/7e/8e maand”. IRRELEVANTE STRIKVRAAG. Een vrouw wordt in de gevangenis gegooid DOOR ONZE CHRISTELIJKE OVERHEID omdat ze abortus heeft laten plegen. Een man hoeft nooit van z’n leven bang te zijn dat hij om die reden de gevangenis in moet. Daar gaat het om: Christelijke Seksistische anti-abortus wetgeving. We zijn hier niet progressiever dan in Amerika. Nederlandse Christenen willen het abortusrecht hier te lande net zo hard inperken als Amerikaanse Christenen. Punt UIT. Hou nou eens op met te denken dat “onze” conservatieven minder extreem zijn dan die Amerikaanse. Het feit dat Balkenende die vrouw in de gevangenis heeft gegooid bewijst dat WIJ juist extremer zijn dan de Amerikanen.

En Maarten, ik ben een homoman, en ook nog een feminist, en ik vrij altijd veilig, jij bevooroordeelde idioot. Oh, maar een homo die het opneemt voor het abortusrecht van vrouwen, dat KAN toch niet?! Jij bent er zeker zo eentje die nog steeds denkt dat AIDS een homoziekte is, toch Maartentje? Volgende keer dat een verkracht meisje van 12 moet bevallen van het kind van haar eigen vader die haar verkracht heeft mag jij haar handje tijdens de bevalling vasthouden, Maarten. Seksistische vrouwenbeul.

“je moet tegenwoordig een klein plastic pasje bij je hebben, gewoon DOEN”

“gewoon DOEN”, dat zeiden de Nazis tegen elkaar in Auschwitz. Schaap, het is geen klein stukje plastic, het is een stuk plastic met een RFID chip. Kortom, we hebben hier in NL al een WORLD ID, netzoals in, you guessed it, Amerika.

There Is Your World ID Card Right There
http://www.youtube.com/watch?v=V-X2JJddBw8

“hoe zou jij reageren op dezelfde domme speech elke keer dat je gewoon je werk doet?”

Als jouw werk het terroriseren van de Nederlandse bevolking is (“preventief fouilleren” me neus, gewoon Staatsterreur tegen de doorsnee Nederlandse burger), en het inperken van onze recht op privacy, en het in de gevangenis gooien van vrouwen die abortus willen laten plegen, dan zullen we tegen je blijven schreeuwen tot je daarmee ophoudt.

» Posted By nee@niet.grom On October 29, 2008 @ 22:50

“als je met een voorbeeld komt en dat amper omschrijft, past het je niet uit te halen als iemand vraagt over welk specifiek geval je het hebt. Niet iedereen leest alles, niet iedereen heeft een ijzeren geheugen.”

Oh, maar het past wel dat een of andere seksist hier pleit om zwangere vrouwen een dwangbevalling op te leggen in de gevangenis, barbaarse middeleeuwse folterpraktijken zoals we die gewend zijn van de Christenen? En het is opeens MIJN schuld dat seksisten zomaar van alles roepen zonder zich eerst in de zaken te verdiepen, iets dat ik WEL gedaan heb? Het is MIJN schuld dat seksisten bevooroordeeld en ongeinformeerd zijn, en dat ik me wel heb laten informeren? Hou toch eens op zeg. Het is je eigen verantwoordelijkheid om je te laten informeren voordat je je grote scheur opentrekt. Sta niet raar te kijken als iemand die zich wel heeft laten informeren aanstoot neemt aan je oliedomme opmerkingen.

Zoals ik al zei: ik heb mijn huiswerk gedaan, ik ga niet andermans huiswerk doen, zeker niet als het een of andere seksist is die het normaal vindt om vrouwen op te sluiten en een dwangbevalling op te leggen, bah, wat ziek. En ik ga sowieso niet in discussie met de heteroseksuele Maartens van deze wereld, die zelf nooit zwanger hoeven te worden, maar toch elke keer weer blijven zeuren over “was het nou de 5e/6e/7e/8e maand”. IRRELEVANTE STRIKVRAAG. Een vrouw wordt in de gevangenis gegooid DOOR ONZE CHRISTELIJKE OVERHEID omdat ze abortus heeft laten plegen. Een man hoeft nooit van z’n leven bang te zijn dat hij om die reden de gevangenis in moet. Daar gaat het om: Christelijke Seksistische anti-abortus wetgeving. We zijn hier niet progressiever dan in Amerika. Nederlandse Christenen willen het abortusrecht hier te lande net zo hard inperken als Amerikaanse Christenen. Punt UIT. Hou nou eens op met te denken dat “onze” conservatieven minder extreem zijn dan die Amerikaanse. Het feit dat Balkenende die vrouw in de gevangenis heeft gegooid bewijst dat WIJ juist extremer zijn dan de Amerikanen.

En Maarten, ik ben een homoman, en ook nog een feminist, en ik vrij altijd veilig, jij bevooroordeelde idioot. Oh, maar een homo die het opneemt voor het abortusrecht van vrouwen, dat KAN toch niet?! Jij bent er zeker zo eentje die nog steeds denkt dat AIDS een homoziekte is, toch Maartentje? Volgende keer dat een verkracht meisje van 12 moet bevallen van het kind van haar eigen vader die haar verkracht heeft mag jij haar handje tijdens de bevalling vasthouden, Maarten. Seksistische vrouwenbeul.

“je moet tegenwoordig een klein plastic pasje bij je hebben, gewoon DOEN”

“gewoon DOEN”, dat zeiden de Nazis tegen elkaar in Auschwitz. Schaap, het is geen klein stukje plastic, het is een stuk plastic met een RFID chip. Kortom, we hebben hier in NL al een WORLD ID, netzoals in, you guessed it, Amerika.

There Is Your World ID Card Right There
http://www.youtube.com/watch?v=V-X2JJddBw8

En het houdt niet op:

AMR Research’s Montgomery said: “The truth is the technology has moved on immeasurably in the last three years” and now “sensor technologies” are being added to the RFID mix.

“There will be other sensors [coming to RFID] – temperature sensors, weight sensors,” IBM’s Murthy said.

Super RFID is essentially a sensor network or sensor telemetry. Instead of passive tags, which simply store information, sensor networks can be used to monitor conditions and record that data, and, if necessary, set off an alert if a condition moves beyond certain criteria.
http://networks.silicon.com/lans/0,39024663,39127336,00.htm

“hoe zou jij reageren op dezelfde domme speech elke keer dat je gewoon je werk doet?”

Als jouw werk het terroriseren van de Nederlandse bevolking is (“preventief fouilleren” me neus, gewoon Staatsterreur tegen de doorsnee Nederlandse burger), en het inperken van onze recht op privacy, en het in de gevangenis gooien van vrouwen die abortus willen laten plegen, dan zullen we tegen je blijven schreeuwen tot je daarmee ophoudt.

» Posted By nee@niet.grom On October 29, 2008 @ 22:49

“was het mischien de zevende maand ofzo?”

Zo’n luie vraag om “details” komt alleen van een man die zich nooit in z’n leven zorgen hoeft te maken dat hij zwanger wordt. Ten eerste: het is je eigen verantwoordelijkheid om die details zelf op te zoeken. Ik ga niet je handje vasthouden terwijl je je huiswerk doet, of weigert het te doen. Dit heb ik me dus echt altijd afgevraagd over jullie heteromannen: hoe komt het toch dat jullie altijd meer weten over je computer, of je auto, dan over het lichaam van de vrouwelijke wezens waarmee jullie regelmatig neuken (onveilig ook nog)? Het kan me trouwens geen bal schelen of het de 7e maand was, of later. Van mijn part moet een vrouw altijd abortus kunnen plegen. Als het mogelijk was om een dag voor de geboorte abortus te plegen, doe het maar. Kom niet zeuren met je “was het de 7e maand” terwijl je zelf nooit in je hele leven met die keuze geconfronteerd hoeft te worden, oen. Het zijn altijd de vaders die weglopen als het kind eenmaal geboren is. Van alle alleenstaande ouders is 90% vrouw, en 10% man. Go figure. Dezelfde Maartens die zeuren “was het de 7e maand” kunnen het gezinsleven niet aan als het kind eenmaal geboren is, en vertrekken met de noorderzon.

Maar, om terug te komen op jouw eerdere stelling, nee, Nederland is niet progressiever dan de VS. We sluiten onze coffeeshops, we hebben AZCs in Nederlands vrij naar Amerikaans FEMA concentratie kamp model waarin reeds talloze onschuldige mensen zijn gestorven (allemaal bedoeld om de bevolking klaar te stromen voor massa-aanhoudingen en massa-deportaties, allemaal onder het mom van dat het illegalenopvang betreft). We hebben een anti-terrorisme wetgeving tot op de letter af gecopypaste van de Amerikaanse Patriot Act. Het verlies van onze privacy, de centralisatie van al onze gegevens, het verloopt allemaal volgens het Amerikaanse recept. We importeren Glen Mils jongerengevangenissen uit Amerika. We doen mee aan hun oorlogen. Wat hebben we te zoeken in Afghanistan? Wat hebben we te zoeken in Irak? Hebben ze ons ooit aangevallen? Hebben ze ons ooit bedreigd? Balkenende is een war-criminal en een meeloper. Hij is gewoon een ouderwetse mitlaufer. Nederland is niet progressiever dan Amerika. We likken de reet van Amerika en rennen ze achterna, de afgrond in. Blijf naar lekker dromen, dromer.

» Posted By nee@niet.grom On October 29, 2008 @ 00:11

“. vergeleken bij de geldende orthodoxie in de states, zijn wij erg vooruitstrevend.”

Slaap maar lekker door, mak schaap. Balkenende heeft een vrouw in de gevangenis gegooid omdat ze abortus heeft laten plegen. Zelfs zijn vriendje Bush deed Balkenende dat niet na.

» Posted By nee@niet.grom On October 28, 2008 @ 21:29

“denkt zich uit elke netelige situatie te kunnen redden met een flirterige knipoog of een stralende glimlach”

Precies zoals Pimmetje dat deed. Laten we het, nu we het over Palin hebben, het ook hebben over al die rechtse homo’s hier in Amsterdam die het zo tof vonden toen Pimmetje bijna minister-president van NL dreigde te worden. “Hoera, een homo president!” riepen ze dan, over de meest racistische NL politicus ooit, erger nog dan ene Janmaat, die straf kreeg voor uitspraken waarmee Pimmetje mocht pronken. En nee, met talloze Marok-boys neuken betekent niet dat je opeens geen racist meer bent, je over-seksualiseert gewoon de “ander”.

Pimmetje slijmde his way to the top, en Palin slijmt haar way to the top. Mensen accepteerden het geslijm omdat Pimmetje een homo was, en homos “horen” nou eenmaal slijmballen te zijn. Hetzelfde nu met Palin: vrouwen horen charmant te zijn, en Palin speelt de rol tot in de puntjes, dus niemand zegt er wat van.

Het maakt niet uit of iemand man of vrouw, homo of hetero is, wit of zwart is. Iemand die door en door en door een slecht politicus is pik je er instinctief uit. Tussen haakjes, wedden dat Rita nu een spoed-cursus charmanterij gaat volgen? Voor de grap: copypaste het woord “charmanterij” in MS Word met de spellingcheck aan en zie hoe Word het verbetert naar “garantieprijs”.

» Posted By nee@niet.grom On October 28, 2008 @ 20:03

Herintredende overheid

“In het jaar Onzes Heeren 1988 waren er tien keer zoveel studenten dan in Mei ’68. Door betere scholing? Nee. De exameneisen werden omlaaggeschroefd: Bingo! (kennismaatschappij)”

Het is significant dat je hier zegt “studenten” en niet “afgestudeerden” (waar ik het over had, 16% AFGESTUDEERDEN) , want als die zogenaamd te laag opgeleide studenten uiteindelijk gewoon hun diploma halen, dan is dat het ultieme bewijs dat het omlaag schroeven van de exameneisen geen negatief effect heeft gehad op het verloop van hun carriere.
Immers, als ze echt te dom voor de Universiteit waren, dan waren ze uiteindelijk allemaal afgehaakt en hadden ze nooit hun diploma gehaald.

Trouwens, als de Universiteiten ZELF daadwerkelijk iets wilden doen aan die omlaag geschroefde examen (mocht dit het probleem zijn) dan hadden de Universiteiten gewoon zelf een examen aan de eigen deur kunnen invoeren. Waarom hebben de Universiteiten dat (kennelijk) niet gedaan, en hebben ze iedereen gewoon toegang gegeven, wetend dat ze eigenlijk allemaal te dom waren voor een studie? Typisch dat de middelbare scholen hier de schuld krijgen van iets dat de Universiteit best zelf kan oplossen door eigen examens in te voeren.

Trouwens, mijn reactie was vml bedoeld om Karin Spaink tegen te spreken die in haar column zei dat het zo’n goed idee is dat moedertje Staat in Amerika zich met het tekort aan banen aldaar gaat bemoeien. Ik probeerde Karin te tonen wat voor banen er geschapen zullen worden als bijv Obama tot president verkozen wordt. Het zijn soort banen om van wakker te ligger, in de ergste zin des woords. Of is men van plan om zelf voor die Homer Simpson jobs in de nucleaire industrie of voor zo’n paramilitaire burgerwacht te gaan solliciteren? Het is lekker makkelijk roepen, “oh laat in godsnaam Obama/de Federale Staat snel ingrijpen om iedereen aan een baan te helpen”, zonder te kijken naar wat voor werk er geschapen wordt. Ik heb in ieder geval geen zin dat hier in Nederland, zoals event straks in Amerika onder Obama, nieuwe kernreactoren worden gebouwd enkel en alleen voor de baantjes. Als het zo moet, dan maar geen baantjes en geen vervelende Staatsbemoeienis. Ik zie werklozen liever veilig thuis achter de geraniums dan met een staaf plutonium in hun nek zoals in het beginliedje van de Simpsons. Liever een geranium dan plutonium!

» Posted By nee@niet.grom On October 24, 2008 @ 21:04

“Protesteren door te staken of the schelden heeft geen zin”

Dus wel, alle protesten van de afgelopen jaren hebben mooi wel de flexibilisering van het ontslagrecht kunnen voorkomen. Staken en schelden heeft dus wel degelijk zin.

“we moeten herstructureren en de leerkrachten, verpleegsters, kunstenaars en politici eren die wel een voorbeeldig leven leiden. Het middel hiertoe is onderwijs en een versterking van de traditionele families op ideologisch gebied: dat het populisme vandaag zo sterk intreedt in de politiek is een reactie op het economisch populisme dat de staat ontmanteld”

Wat een mythe, wat een cliché! Als je naar de cijfers kijkt, dan kun je zelf zien dat we vandaag de dag meer hoogopgeleide mensen hebben dan ooit tevoren. Begin 20ste eeuw was maar 5% van de bevolking hier in NL hoogopgeleid, nu is dat al 16% en binnen 10-20 jaar zal dat 20% zijn. Ondanks meer mensen die beter opgeleid zijn, gaat het hier niet beter. Dus waar is jouw stelling dat beter onderwijs leidt tot een betere maatschappij op gebaseerd? Helemaal nergens op.

Met onderwijs alleen zul je niemand emanciperen, sociaal laat staan economisch. Hoogstens creeer je een markt voor smart-tools zoals boeken en Apple laptops. Maar voedselbanken, verkeersongelukken, milieuvervuiling, en een ouder wordende populatie zul je er niet mee oplossen.

En touwens, hoezo zijn “leerkrachten, verpleegsters, kunstenaars en politici” belangrijkere mensen dan vuilnisverwerkers, loodgieters, boeren en thuisverzorgers? Ga maar eens je eigen vuilnis verwerken, je eigen aardappels verbouwen en je eigen WC repareren, en kom me dan vertellen wie belangrijker is, je politicus of je loodgieter, je kunstenaar of je aardappelboer. Je bent gewoon een elitaire snob als je met dit soort uitspraken aan komt zetten. (En dit zeg ik als student vanuit een Nederlandse Universiteit, een totaal overschat instituut wat mij en velen anderen betreft)

Heel typisch trouwens dat iedereen het in deze thread alleen nog maar heeft over z’n spaarcentjes/beleggingen, en dat niemand ingaat op de voorbeelden die ik heb gegeven van het soort baantjes dat Obama (moedertje Staat) van plan is te scheppen. In plaats van elke keer blind te roepen om meer meer meer banen, kijk liever naar het soort banen dat moedertje Staat zal scheppen: Homer Simpson jobs in de nucleaire industrie en paramilitaire burgerwachten. Goed voor het milieu? Obama wil gewoon de gangs legaliseren.

» Posted By nee@niet.grom On October 20, 2008 @ 18:08

«« Back To Stats Page