Statistiek

Comments Posted By JuZo

Displaying 2,041 To 2,070 Of 2,149 Comments

Waarom nare muziek prettig is

Als ik nog één keer merk, dat je mij nadoet, in je pertinente stellingen en beweringen, word ik boos.

Want ik ga de boeken niet halen bij Karin, ik breng haar de mattenklopper. Rangtang. Rangtang. Rangtang. Dat waren de woorden waarmee ik ze (meervoud) over de knie legde.
Daarna kwamen ze (meervoud) vele jaren niet meer stil.

‘\^_^/’ – http://www.juzo.777.nl/ghetto/ghetto1.mp3

De pitch staat inderdaad iets hoger.Maar dat klinkt wel lekker,in de trein.
PeeWee.

» Posted By JuZo On March 23, 2007 @ 21:28

‘This is what it feels like’

Ik heb helemaal niets tegen de muzieksoort die Karin aanprijst. Alleen luister ik er nooit langer dan een vijftigste, of een tiende van een seconde naar. Omdat in die tijd de afstandbediening de hele kamer door en alle gangen af is gecirkeld. Onder het uitroepen van een woord.

Beginnen wij dan nu aan de daaraan gekoppelde nationale musicologische roundup. Roundup is een chemisch middel en ook een agrarische bewerking, waardoor in het oosten van het land niets op de velden overblijft en er daarna met nieuw zaaigoed opnieuw geoogst kan worden.

Aangezien de hoofdstad en het westen bijna geheel ten detrimente op Engeland zijn georienteerd, vindt genoemde muzieksoort daar nog wel enige geperverteerd nooddruftig geestverruimende ingang. Het oosten des lands houdt het om profijtelijk psychotherapeutische redenen vrijwel uitsluitend bij Bach en Brahms, terwijl het uiterste zuidoosten van ons land volslagen gekluisterd is aan de Musikantenstadl.

‘\°_°/” – Ik heb de eer u te groeten.

» Posted By JuZo On March 25, 2007 @ 21:09

Voskuil: Het bureau

“Blijf daar weg! Ga daar niet heen! Het is daar slecht! We verbieden het je!” zeiden ze shocking shaking in het dorp, waar ik soms woon.

ZIJ hebben het voor het zeggen. Jammer. Ik had ze graag gehad, de boeken. Niets meer aan te doen. Niets anders telt.

Gehoorzaamheid. Gedweeheid. Volgzaamheid der Moderne Mánnen………
De twee en twintigste eeuw. Dat vind ik toch zo mooi. Ultra repressief & controverseel afgezet tegen archaïsch overwonnen feminisme. En veel sterker. Alleen maar door de strijd.

‘\*_*/’ – aardig gevónden. deze moet in je blog.

» Posted By JuZo On March 21, 2007 @ 20:45

Zelfmoord nadoen

Wat en hoeveel van de kwaliteit van leven nog over is, voor iemand die tengevolge van een ernstige ziekte bijna alles daarvan heeft verloren, moet iedereen voor zichzelf kunnen blijven uitmaken. Naar aanleiding van die rechtmatige eigen waardebepaling zal iedereen nog steeds even rechtmatig en onafhankelijk een finaal besluit moeten kunnen blijven nemen op leven of dood.

De maatschappij kan en zal geen inbreuk maken op die eigen legitimiteit en integriteit van het individu. Maar de maatschappij kan en zal zichzelf zodanig verbeteren en gezond maken, dat genoemde waardebepaling en finaal besluit voor het individu niet meer nodig zijn.

‘\°_°/’

» Posted By JuZo On March 24, 2007 @ 20:04

Volgens TT bericht van L1 heden wordt de torenflat van psychiatrisch centrum Vijverdal Maastricht op 14 april met explosieven opgeblazen.

“De balkons nodigen uit tot zelfmoord”, vermeldt het bericht.

‘\°_°/’

» Posted By JuZo On March 21, 2007 @ 20:04

Daar gaat ‘ie dan maar weer.

Is er niet een formeel-juridische preventieplicht tot het voorkomen van suïcidaal gedrag bij de evennaaste, dan is die er wel uit sociaal-moreel oogpunt.

We leven nou eenmaal niet op ‘n onbewoond eiland.
Hoe graag sommigen dat nou ook zouden willen.
Dán, had je immers, de volle vrijheid!!!
Maar niet heus.

Als er dus van iemand bekend is, of wordt, -hij/zij zendt ALTIJD signalen en tekens uit van zijn of haar situatie, van zijn of haar voorbereiding-, dan gaat de maatschappij, dan gaan individuen daar als vanzelf omheen staan.

We leven nou eenmaal niet op een onbewoond eiland.
En er is nou eenmaal sociale controle.
Of men dat nou leuk vindt of niet.

De mensen die eromheen staan zullen een suïcidaal persoon trachten zijn of haar daad te beletten. Dat gaat vanzelf. En automatisch, vanwegde de gemeenschappelijke en als zodanig ook gevoelde en beleefde verantwoordelijkheid. Het gaat daarbij niet eens om (het welzijn van) degeen die zelfmoord pleegt, wil of gaat plegen. Die is immers al, laten we zeggen, afgeschreven en verloren. Die komt door de sociale controle, en de methoden en middelen van het sociale circuit (informatie) nooit meer aan de bak. Maar het gaat erom wat de suïcidepleger of pleegster ANDEREN ONTERCHT en onrechtvaardig aandoet. Dáárom wil de societas, de gemeenschap, vermijden en voorkomen dat de pleegster of pleger zichzelf, en dus juist anderen onterecht, wat aandoet.

Dát is het zuivere onrecht, dat door de maatschappij “gewroken”, in ieder geval voorkomen moet worden. De maatschappij staat het straffeloos onterecht en onrechtvaardig aandoen van schade en leed aan onschuldige anderen niet toe. In dat opzicht blijft zelfmoord een morele en maatschappelijke volledige te voorkomen en te bestraffen (de niet geslaagde pleger met opsluiting en verpleging) misdaad. Veelplegers maar niet slagers van deze misdaad komen dan ook in het “gekkengesticht”, ofwel de psychiatrische afdeling, van het ziekenhuis terecht.

Iemand, die iemand in de directe familie- of zeer nauwe bekendenkring heeft, die zelfmoordpoging heeft gedaan, ondervindt daar al te duidelijk aanwijsbare schade van. De maatschappij staat gelukkig nog altijd klaar, om dat effectief en efficiënt (“onttrekking aan het maatschappelijk verkeer”) te voorkomen. Zo weet iedereen in onze maatschappij maar al te goed, wat hij of zij te doen of maar te laten heeft. En anders wordt hem of haar dat wel ingepeperd (financieel). (Carrièretechnisch).

We leven nou eenmaal niet op een onbewoond eiland.

‘\°_°/’

» Posted By JuZo On March 19, 2007 @ 20:04

(Medische) ethiek en moraalpsychologie zijn dirigerende forensische raakvlakken aan strafrecht zogoed als elke andere denkbare allurische discipline. Niet weg te denken in welke existientiële fenomenologie.

‘\Â_Â/’

» Posted By JuZo On March 18, 2007 @ 20:03

Ik wil me niet zozeer in de discussie mengen, maar het is misschien wel goed nog even onder ogen te zien, dat

a. zuiver strafrechtelijk gezien, (poging tot) zelfmoord nog steeds een misdrijf is, en plegers dus feitelijk daarvoor vervolgd (verpleegd) zouden moeten worden;
b. de grote, landelijke kranten geen uitzondering op de no-publicity regel maken, zich houden dus aan de ongeschreven regel, dat alleen aan “grote”, veel onrust wekkende zelfmoorden (pogingen) uitvoerig en ook wel gedetailleerd, maar beslist niet frequent, aandacht wordt besteed.

De kleine, stille, “onbekende” en “onbelangrijke” zelfmoorden zijn voor de regionale kranten en media, en die publiceren niet. Dat zijn er dan ook veel meer. De tellingen en bijbehorende gegevens, motivaties, inspiraties berusten bij de regionalen, en die brengen ze (precuratief) niet naar buiten. Met andere woorden, en als voorbeeld uit de praktijk, als blijkt, dat in een plaatselijk regionaal bejaardenhuis in een bepaald dorp een orang oetang van een directrice heerst, waardoor opvallend veel bejaarden in zeer korte tijd vrijwel massaal (geslaagde) zelfmoord plegen door zich in de voorbijstromende rivier te storten, dan wordt daar niets, en nergens, en nooit, over bericht.

Zuiver strafrechtelijk gezien heerst er tevens nog een fragmentarisch geschreven en op veel verschillende plaatsen terug te vinden ethisch-morele plicht voor ieder mens, (voortkomend uit het “habeas corpus” grondrecht) namelijk dat hij/zij afdwingbaar verplicht is, het leven van de medemens actief in stand te houden. Hem of haar passief het leven te laten beëindigen (medeplegen) is officieel niemand toegestaan, en dus strafbaar.

‘\Â_Â/’

» Posted By JuZo On March 18, 2007 @ 20:03

Een enkele keer komt er wel eens zomaar iemand op mij af die zegt “Jules ik heb een probleem ik heb het moeilijk je moet me helpen.” Ik luister dan lange tijd stil en diep nadenkend naar zijn of haar verhaal.

In sommige gevallen trek ik daarna mijn portemonnee en haal er een wit kartonnen kaartje uit. Daarop staan mijn naam en een codenummer. Ik geef het hem of haar en zeg: “Ga naar het café met de naam in het centrum van de stad en geef dit aan de kastelein. Je mag op mijn rekening zo veel en zo vaak drinken als je wil”.

‘\°_°/’

Prettig weekend.

» Posted By JuZo On March 16, 2007 @ 20:02

Ieder geval is geheel verschillend.

Karin heeft ten dele wel gelijk, als ze beweert dat sommige personen zich niets van anderen en de wereld aantrekken. Bij hun is er dan ook geen sprake of mogelijkheid van de geringste beinvloeding.

Mijn collega’s en ik hadden een collega, waarvan we wisten dat hij zelfmoord ging plegen. Hij had ‘t er zelf regelmatig over, in alle rust. Zijn huisarts, die ik goed kende en nog heel goed ken, had meegedeeld dat zijn zucht naar zelfmoord voortkwam uit een klein fysiologisch defect, dat niettemin veel voorkomt: chonisch en ongeneeslijk gebrek aan zuurstof in een heel klein gebiedje van de hersenen. Er was toen geen goede, voor iedereen werkende medicijn of therapie tegen.

Betreffende collega had al verschillende pogingen gedaan. We kwamen hem vaak tegen en deden met opzet geen enkele moeite, hem van zijn voornemen af te brengen. Hij was uiterst sympathiek, goedlachs maar zwijgzaam. Een typische geestelijk evenwichtige, krachtige sterke Peelbewoner. We hielden hem goed in de gaten.

Zoals veel van de beroepsgenoten was hij realist nog veel verder dan tot op het bot. Een rasechte cynicus die zijn boodschappen verpakte in uitstekende consumeerbaarheid. Zo worden de beroepsbeoefenaren allemaal, als beroepsziekte. Het zette hem aan tot het plegen van zelfmoord.

Toen het dan ook gebeurde, gingen we naar zijn begrafenis en waren in gedachten even korte tijd bij hem. We vonden en vinden nog steeds, dat hij een volkomen terechte daad heeft gesteld in een uitermate gerechtvaardigde setting.

Hij was getrouwd en had 2 kinderen.

‘\°_°/’

Onlangs kwam ik mijn vroegere hoofdredacteur tegen wandelend met 2 honden op de dijk. “Ik heb 6 bypasses gehad mag bij mijn vrouw en kinderen niet meer in het huis naar binnen en moet slapen bij een collega”, zei hij op mijn vraag hoe het met hem ging.

» Posted By JuZo On March 16, 2007 @ 20:02

Graag verwijs ik in deze naar mijn collega, met wie ik zo’n kleine veertig jaar heb samengewerkt. Vragen zal hij net zoals ik graag beantwoorden.

http://santebrun2.blogs.com/

‘\°_°/’

» Posted By JuZo On March 13, 2007 @ 20:00

Nog even voor de duidelijkheid, wij geven dus geen gegevens aan ‘t CBS. Dat doen politie, brandweer, ambulance, lijkschouwers en OVJ’s ook niet, over zelfmoordgevallen.

‘t CBS maakt nogal ergerlijke fouten. Maar dat weet iedereen nog wel uit de eerste lessen statistiek die hij of zij in z’n basis-academische opleiding volgde.

‘\°_°/’ (nog niet helemáál buiten gebruik gesteld, in de vut)

» Posted By JuZo On March 13, 2007 @ 20:00

Hoe bizar en macaber het ook klinkt, iemand die zelfmoord wil plegen, neemt daarvoor de zekerste weg. Hij of zij wil niet, dat ‘t mislukt.

In de spoorlijn Roermond-Maastricht bijvoorbeeld bevindt zich aan de rijsweg in de gemeente Echt een spoorwegovergang waar, als hij dichtgaat, altijd twee Intercity’s in beide richtingen tegelijkertijd passeren. Ze rijden daar 120 km per uur.

Wij publiceren nooit over zelfmoordgevallen die daar gebeuren. Ook al trekt het nog zo veel bekijks, en is de persoon nog zo belangrijk. Staan de treinen nog zo lang stil. Het is een afspraak met de overige media en politie.

De zekerheid, dat een poging nooit mislukt, is daar ter plaatse het grootst. Kandidaten weten dat.

‘\°_°/’

» Posted By JuZo On March 13, 2007 @ 20:00

Dat is heel interessant en ook wel juist.

Het is echter zo dat kranten nog steeds maar een heel klein percentage van de gepleegde zelfmoorden publiceren, en dan alleen “als er veel bekijks bij is geweest”. Met andere woorden: als we werkelijk niet om publicatie heen kunnen (algemeen belang: veel consternatie bij geweest; de plicht tot publiceren/informatieverstrekking).

Negentig procent van alle gepleegde zelfmoorden worden krachtens onrdelinge afspraken en ongeschreven wetten niet gepubliceerd, hoewel we van alle gepleegde zelfmoorden in kennis worden gesteld. Het zijn er dus in werkelijkheid veel meer.

Het is niet in het belang der krant, die gedeeltelijk en steeds meer alleen, tevens ook een amusementswaarde en plicht heeft, vaak en veel over zelfmoorden te publiceren. We moeten onze abonnees, die toch al om ‘t hardst en cohortsgewijs de poort uit lopen, niet nog veel harder en massaler de zee in laten duiken.

Als u ‘t niet gelooft, stel u in verbinding met mijn collega’s. Zij zullen ‘t heel graag uitleggen en met alle plezier, zoals ik ‘t zelf heel vaak ook heb gedaan.

Groet,
Jules Zollner, oud politieverslaggever.

‘\°_°/’

» Posted By JuZo On March 13, 2007 @ 20:00

TNTY 4: Beter internet

Vreemd. Ik zie die boekjes van KaSpa bij de Standaardboekhandel op 2 pas afstand van m’n voordeur nooit liggen. Ook de andere “grote” boekhandel van Heerlen, een stad met 90.000 inwoners, Winants, heeft ze nooit en ik loop in die zaken vrij vaak rond te dwalen. Maar goed.

Het verbijstert mij nog iedere dag, dat alle grote geleerde machtig mooie koppen van de hele wereld zich nog steeds niet bezighouden met het Internet. Zelfs KaSpa niet, en al die andere grote wereldgrootmogendheden.

Internet is steeds meer en totaal een “VERWIJS INDUSTRIE” geworden. Naar, en op, en van het Internet word je continu verwezen, verdergeleid, heengezonden. Dat nu is totaal fout, wezensvreemd aan het Internet. Degenen die het zo doen, die zo omgaan met het Internet, helpen niet alleen het Internet, maar eerst en vooral zichzelf om zeep, als Internetpublicist(e).

Een instelling als het Internet moet VERWIJZEN. Het Internet moet BIEDEN. De eerste voornaamste en allerbelangrijkste stel- en leefregel van en voor het Internet en iedereen die zich ermee bemoeit is dat je INFORMATIE moet BIEDEN en niet erheen VERWIJZEN. Niemand begrijpt dat. Is niet erg. Komen er nog wel achter. Lopen vanzelf met de kop tegen de muur.

Ik zie talloze malen op het Internet verwijzingen, links, stukken in de Engelse taal, titel en bronvermeldingen “an sich”, zonder iets erbij en het is publicistisch allemaal FOUT, FOUT, FOUT, FOUT, FOUT en nog eens FOUT. Als Internetgebruiker, als Internetpubliciste heb je alleen maar te BIEDEN niet te verwijzen.

Dus je maakt op Internet bij alles wat je doet een kort UITTREKSEL, een korte strakke summiere beschrijving van wat je beweegt en bezighoudt. Dat is het enige dat je doet, en wat je taak is op het Internet, wie het ook maar betreft.

Ze maken de STOMSTE FOUTEN op het Internet. Welke versie en vorm dan ook. De TIJD, zal het leren. En IK, zal het ze leren.

‘\Ô_Ô/’

Let daar maar op. Het is niet, dat ik me erger. Het is alleen maar, dat ik me godsgruwelijk wild en dwarsgebakken erger, en van louter kwaadheid dagen achtereen loop te schoppen tegen iedereen en al wat me tegenkomt.

Ongelukkig voor zijn of haar leven, is degeen die voor me staa’.

De VERWIJS – INDUSTRIE van het Internet. Het stomste foutste wat er is. Dat leert de eerste wet van De Telegraaf nog wel. Als INFORMATIE brenger (van het Internet) heb je INFORMATIE te brenge en niks anders. Foei. wat ben ik toch weer boos vandaag. Phoei.

» Posted By JuZo On June 19, 2008 @ 18:03

Casa Luna, 19 oktober 2007

Goedgedaan! – Je kunt merken dat je al heel aardig onder de “moordende” aanslagen en aantastingen van het verleden onderuit komt, voorbijworstelt. Maar we zijn er nog niet. Wat je nu nodig hebt de komende dagen, weken maanden is krrrracht krrrrracht en nog eens krrrrracht. IJzersterke oerkracht. Maar goed, alle winst is winst en doorgaan is het belangrijkste. Ga de stad in en neem er een of twee. Op mijn rekening ergens op ‘t terras. Dat doe ik hier ook. We hebben net zo’n nieuw spannend centrumpje gekregen. En hóp, Karin Spaink, daar gáá’je!!!!!! Geen seconde te verliezen. Go!Go!Go!Go!Go!Go! – ‘\^_^/’ – Ober.

» Posted By JuZo On October 20, 2007 @ 10:59

Man! Ik stort nú al van m’n stoeltje van de slaap. Doe me dat niet aan.

‘\^_^/’

Gossiemijne. Hè. Hè. Foei. Foei. Foei.

» Posted By JuZo On October 17, 2007 @ 10:58

EenVandaag, 1 oktober 2007: Pink Ribbon

Doen we op de pakjes sigaretten en de flessen tannine rodewijn, het bier, ook roze strikjes op de etiketten drukken? Doen we dat?

‘\°_°/’ – Vooruit dan maar. Als het dan toch moet.

» Posted By JuZo On October 02, 2007 @ 03:33

Desmet live, 1 oktober 2007: ‘Open en bloot’

Proficiat. Dat vergat ik nog erbij te zetten. En de eerlijkheid gebiedt.

‘\*_*/’

Groet.

» Posted By JuZo On October 02, 2007 @ 03:54

Toch ‘n interessante uitzending. Dat in ieder geval. ‘t Bijzondere is, eigenlijk, dat wanneer je Karin Spaink niet kent, nooit hebt gezien, nooit hebt gehoord, (-en dat is voor de objectiviteit altijd het beste-), maar je heb er hier of daar wat van en over gelezen, dan heb je van haar een beeld. Dat beeld stemt verrassend precies en exact overeen met de werkelijkheid. Dat is eigenaardig. Het komt niet vaak voor. Het is alleen een teken, dat ze goed schrijft. Voor haar argumenten, is, in feite, wel wat te zeggen. Daar zal ik ‘t voorlopig maar ‘ns even bij laten.

‘\°_°/’

Spaink ziet er goed uit. Haar weer goed terug, voldoende mimiek, lichaamstaal, beheersbaarheid van ‘t al. Had ik niet gedacht. En nogmaals: ik heb geen aandelen. Alleen maar objectivieteit en dat is meer dan voldoende.

» Posted By JuZo On October 02, 2007 @ 03:54

Het drama van technologie

Rechtspraak is openbaar dus wie waar waneer waarvoor en waardoor veroordeeld is dat weten wij. De mensen schrikken zich ‘n rolberoerte.
(tot en met de rapporten van de reclassering en sociale dienst)

‘\^_^/’

Alles van elkaar weten is instandhouding van de gemeenschap. Zij die dat niet willen gaan naar het onbewoonde eiland. (zonder ziektekostenverzekering en behandeling en met ‘n rokertje plus fles)

» Posted By JuZo On September 25, 2007 @ 17:07

Gevaarlijk is het niet en doodnormaal. Ik doe dat al jaren van alles en iedereen en met alles, ook van jou. Als de mensen allemaal zouden weten wat ik overal van hun bijhoud schrokken ze zich een rolberoerte.
‘n Pest pokke pleurig.

Of toch niet? Ben je mal. ‘t Maakt geen donder uit. Helemaal niets en nebbisj. Maar je ertegen verzetten klinkt natuurlijk wel heel stoer. ‘ns Even kijken waar ik dat van jou en al die anderen nou weer zal rubriceren en verhandelen. Want ik moet er natuurlijk wel een beetje op vooruitgaan, met al die rare fratserij.

‘\^_^/’

En dan te bedenken dat de politie bij ons op bezoek kwam, meestal na middernacht, om in onze archieven te snuffelen en wij bij hun. ‘t Mocht wat. Info is handel, geld, sente, macht.

» Posted By JuZo On September 25, 2005 @ 20:06

Zeur niet!

Andrea Berg (bijna 60) is een van de mooiste vrouwen in Duitsland van dit moment en ook van vele jaren. Ze heeft miljoenen fans achter zich, van alle leeftijden. Haar ogen staan niet regelmatig, symmetrisch, gelijkgericht.

Dat is, die kleine uitzonderlijkheid in uiterlijke schoonheid, wat haar zo razend knap en opvallend interessant maakt. Voor iedereen.

Het hoeft maar een heel klein beetje afwijkend te zijn.
Maar het geeft raadselachtig gigantisch veel appeal.
‘\^_^/’ – Prettig Weekend.

» Posted By JuZo On September 21, 2007 @ 01:46

Als je op ‘n onbewoond eiland zat, dan kon dat.

‘\°_°/’

Maar dat zit je niet.

» Posted By JuZo On September 21, 2007 @ 01:46

Wie mooi wil zijn… moet pijn lijden.
Wie geld wil verdienen, moet mooi zijn.
‘\°_°/’

Zo is het, en zo zal het altijd zijn.

» Posted By JuZo On September 18, 2007 @ 01:45

Wat merkwaardig.
Het gaat er helemaal niet om hoe vrouwen elkaar bekijken.
Als men daaraan tijd besteedt is het verknoeide energie.
Het gaat er ook helemaal niet om hoe mannen vrouwen bekijken.
Dat is hoogstens gedachteloos divertissement en monotoon amorf bestiaal instinct en automatisme. Tijd en energieverknoei. Statische doodsheid. Onvermijdbare instandhouding van de soort.

Waar het alleen maar om gaat is hoe vrouwen mannen bekijken.
Dat is de almacht, die er in de wereld heerst en die het al bestiert.
Voorbeeld als je promotie wil maken dan doe je dat via je directeur.
De directeur die neemt je mee naar z’n vrouw. Op ‘n receptie, of met vrienden. Die vrouw keurt en beveelt. Aan haar ‘directeur’.

VROUWEN kijken keuren en bevelen wie er binnenkomt, hoe en waar.
MANNEN zijn slaafse navolgers. Ook de grootste macho’s.
Boven IEDERE man staat een heersende bevelende en vooral genadeloze vrouw. En de mannen over de hele wereld laten zich maar al te graag en lekker door haar leiden. Het kan en zal niet anders.

Al het andere dat vrouwen wel en niet zouden doen is larie en apenkool.
Tijdverknoei, energieweggooi en dommengezwets. Kwatsj en kwijl.

‘\*_*/’ – Daar heb ik toch al z’n bloedhekel aan

» Posted By JuZo On September 16, 2007 @ 01:43

Beauty and the nerds

Ik denk dat we nog wel even vooruitkunnen met onze toekomstige techniekjes. http://www.clipaday.com:80/videos/ridiculous-image-technology-coming – ‘\*_*/’ – footing by bye bye JuZo.

» Posted By Juzo On September 05, 2007 @ 02:12

Ik ga er bij deze, toe over Karin genezen te verklaren.
Ze hoeft, wat mij betreft, geen geneesmiddelen meer te gebruiken.
Ze komt er zo ook wel.

De kans dat de kanker, en andere zeer of minder kwaadaardige ziekten en aandoeningen terugkomen, wordt door mij op dit moment al erg klein, zelfs verwaarloosbaar klein geacht.

Dat er dan (een klein beetje) zo af en toe ‘n saffie gerookt wordt, nou ja. Er wordt geen voorbeeld mee gesteld, en ‘t is ook wel ‘n beetje de conditio.

De een gebruikt ponden chocola, of liters bier, om af en toe noodzakelijk een beetje te ontremmen, zij stookt af en toe een schoorsteentje.
Ik ben daar niet zo rouwig om.
Er zijn erger dingen.

Het gaat haar heel erg goed.
Dat zie ik aan het schrijven.
Daar neem ik toch wel even m’n petje voor af.
Misschien is het zelfs noodzakelijk, alle boeken van haar te lezen.
En de publicaties. Zeker die nog komen gaan. Daar zullen we dan maar mee beginnen.

Let op, ik blijf emotioneel volkomen neutraal. En nuchter tot op het bot.
Dat is mijn gewoonte nu eenmaal. Daar mogen we wel heel erg blij mee zijn en ik vooral. Ik heb niets met haar en ik voel niets voor haar.

Ik had niet gedacht dat ze zich zo goed en snel zou herstellen.
Dat komt goed uit want ik ga verhuizen.
De komende weken en maanden is er voor het Internet wel helemaal geen enkele bestedingstijd meer. Er zijn aardiger en vooral veel sneller erg veel dingen te doen.

Mijn werk hier zit er bijna op.
Ze is veel beter dan ik dacht.
Ik had het niet verwacht, en dat is eigenlijk een kleine maar toch vrij ernstige inschattingsfout.

Ik zou zeggen: veel plezier en veel succes aan allen.
Misschien komen wij elkaar ooit nog wel eens tegen.

Hartelijke groet, van Jules Zollner. – ‘\^_^/’

» Posted By Juzo On August 15, 2007 @ 02:10

Groot pluspunt van dit essay is, dat het niet meer in de ik-vorm is.
En ‘t is nog GOED geschreven ook. – ‘\°_°/’ – Mooi. Zo hoort het.

» Posted By JuZo On August 14, 2007 @ 02:09

Persoonlijk is niet langer privé

Privacy taboes privileges persoonlijkheid bescherming respect waardering schoonheid en karakter vind je hoe langer hoe meer,

naarmate je hoger komt en verovert in de (zozeer gewenste) klassen, rangen en standen van de maatschappij.

In en vanuit de laagst staande vind je niets.

‘\°_°/’

Prettig weekend.

» Posted By JuZo On August 03, 2007 @ 02:27

«« Back To Stats Page